Hoppa över navigering

Möte 2023-11-09

Beredning för forskning och utbildning
 • § 34

  Protokolljustering

 • § 35

  Presentation av forsknings- och utbildningsdirektör

 • § 36

  Forskning vid dysmeli- och armprotesenheten, Region Örebro län

 • § 37

  Forskning och innovation i ett nationellt perspektiv inklusive gruppdiskussioner

 • § 38

  Omställning Nära vård: Samverkansforum för äldre samt kommunala doktorander

 • Sebastian Cehlin (M) och Eric Viduss (M) har i en motion till Region Örebro län den 21 februari 2023 lyft frågan om att Region Örebro län ska arbeta aktivt för att en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård ska starta på Örebro universitet och att en arbetsgrupp ska bildas i samverkan med Örebro universitet för att kunna starta utbildningen senast år 2026. Motionen lämnades över till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.

  I förslaget till svar framgår att frågan i allra högsta grad är aktuell och redan hanteras i en fortlöpande nära dialog med Örebro universitet (ORU) och Karlstads universitet (KaU). Nuvarande uppdelning med samverkan för specialistutbildning intensivvård med KaU är väl etablerad och för närvarande stabil. Nuvarande avtal löper fram till årsskiftet 2023 och förlängs i tvåårsperioder om inte någon part önskar annat. KaU:s utbildning med distansundervisning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom länet gynnar medarbetare inom Region Örebro län som intresserar sig för utbildningen.

  Avgörande utmaningar för start av en ny utbildning återfinns i en brist på behöriga sökande, på platser för verksamhetsförlagd utbildning samt på akademisk kompetens i form av lärare, examinatorer, träningsfaciliteter inom många utbildningar inom medicin, vård och hälsa. Att arbeta för uppstart av utbildningen även vid ORU riskerar också skapa en konkurrens om akademisk kompetens som inte gynnar varken kvalitet på utbildningarna eller regionens möjlighet att rekrytera fler specialistsjuksköterskor inom intensivvård.

  Sammanfattningsvis finns en fortlöpande dialog med såväl Örebro universitet som Karlstads universitet om utvecklingsmöjligheter för befintlig specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård.

 • En motion har inkommit till regionfullmäktige där Fredrik Askhem (L) vill att Region Örebro län ska införa en SMS-livräddartjänst. Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår beslut om att motionen anses besvarad. Då det utifrån flera studier i nuläget inte är klarlagt att SMS-livräddning ökar överlevnaden vid hjärtstopp och då det medför stora ekonomiska konsekvenser så avvaktar Region Örebro län ett införande. Ett antal etiska och juridiska frågeställningar har också identifierats som behöver fortsatt genomlysning.

  Region Örebro län följer utvecklingen och framkommer fakta som talar för att metoden har effekt kan det leda till en omprövning av nuvarande hållning.

 • Ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län där förslagsställaren vill att Region Örebro län ska införa en SMS-livräddartjänst. Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår beslut om att medborgarförslaget anses besvarat. Då det utifrån flera studier i nuläget inte är klarlagt att SMS-livräddning ökar överlevnaden vid hjärtstopp och då det medför stora ekonomiska konsekvenser så avvaktar Region Örebro län ett införande. Ett antal etiska och juridiska frågeställningar har också identifierats som behöver fortsatt genomlysning.

  Region Örebro län följer utvecklingen och framkommer fakta som talar för att metoden har effekt kan det leda till en omprövning av nuvarande hållning.

 • § 42

  Ordföranden informerar om möjligheten för ledamöterna att delta i seminarium

 • § 43

  FoU-direktör informerar

 • § 44

  Meddelandeärende sammanträdestider 2024

 • § 45

  Frågor från ledamöterna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.