Hoppa över navigering
 •   1

  Protokolljustering

 • Stina Westerberg som är VD på Örebro teater presenterar verksamheten och visar ledamöterna lokalerna. 

 •   3

  Information: Kävesta folkhögskola

 •   4

  Information: Resultat av dialoger med föreningar och studieförbund 2023

 •   5

  Information: Lägesuppdatering samt presentation av förslag till kraftsamlingar i länet

 • En ny regional kulturplan har arbetats fram i dialog med länets kommuner, professionella kulturskapare/kulturliv samt civilsamhället utifrån kulturnämndens framtagna inriktning. Kulturplanen har haft en remissperiod mellan 21 februari till 28 april 2023 efter vilken den har bearbetats i samråd med kulturnämnden samt aktörer berörda av ändringarna. Kulturplanen har beretts i kulturnämnden 7 juni. Planen ska gälla från 1 januari 2024 till och med 31 december 2027.

  Bilagor

 • I bifogat material finns kulturnämndens delårsrapport 2023 som omfattar perioden januari till och med juli. Delårsrapporten innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller den även uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer.

  Resultatet i delårsrapporten visar på ett överskott på 4,8 miljoner kronor sista juli 2023, med en prognos på helåret på 1,4 miljoner. För de regionala kulturverksamheterna och civilsamhället har det skett en viss återhämtning efter pandemin. Publiksiffrorna inom scenkonsten är dock inte på samma nivå som före pandemin och inom föreningslivet har det delvis varit svårare än före pandemin att rekrytera ungdomsledare. Det ekonomiska läget med ökade energikostnader och inflation är en växande utmaning. Aktuella frågor inom kulturen är den konstnärliga friheten. Inom civilsamhället innebär ändrade villkor för statsbidrag till studieförbunden en stor fråga.

  Bilagor

 • Motionen föreslår att Region Örebro län (Regionen) utreder möjligheterna till digital spridning av kulturutbudet som ägs eller är delägt av Region Örebro län, exempelvis Örebro teater, Länsmusiken/Svenska Kammarorkestern med flera, samt att Region Örebro län söker aktivt samarbete med länets kommuner för att öka delaktigheten och utbudet av digital kultur i Örebro län.
  Motiveringen är att via biografer och digitala streamingtjänster tillgängliggöra kulturen på landsbygden och för invånare som har svårt att ta sig till kulturinstitutionerna, samt att öka självfinansieringen av den offentligt finansierade kulturen.

  Regionen har som uppdrag att främja och tillgängliggöra utbud av kultur i hela länet. Endast en biograf i länet är kommunalägd, resterande är privata eller föreningsdrivna och varken regionen eller respektive kommun kan därför besluta om deras utbud. Kulturinstitutionernas styrelser med verksamhet har ett självbestämmande över vad de ska producera och hur utbudet ska möta publiken utifrån uppdrag, förordnande och regionens kulturplan. Förslaget att producera digitala sändningar kvalitativt och utveckla och administrera en streamingtjänst antas kräva stora resurser och antagandet att detta skulle resultera i ökad självfinansiering bedöms därför som tveksamt.

  Förslaget är därför att avslå motionen.

  Bilagor

 • Varje år delar Region Örebro län ut ett kulturpris och ett eller flera kulturstipendier. Beslut om mottagare fattas av Regionstyrelsen på förslag av Kulturnämndens presidium. För att presidiet ska kunna fatta beslut om förslag behöver Kulturnämnden delegera beslutet.

  Bilagor

 • Motionen föreslår att Region Örebro län ska ansöka om medlemskap i organisationen ICORN för att Örebro län ska blir en fristad och länet ska kunna ta emot fristadskonstnärer. Motiv till förslaget är att Region Örebro län på det sättet är med och försvarar det fria ordet och konstnärers möjlighet att verka fritt.

  I Örebro län är redan Örebro kommun en fristad som tar emot fristadskonstnärer inom ICORN. Utifrån detta är bedömningen att Region Örebro län inte ska bli en fristad.

  Region Örebro län är genom sitt huvuduppdrag inom kulturen istället med och skapar kulturella mötesplatser som de fristadskonstnärer som kommer till regionen kan vara en del av. Region Örebro län ska också arbeta för att stärka kunskapen om ICORN i länets kommuner samt se över möjligheterna att på olika sätt stödja fristadskonstnärer och kommuner som väljer att vara fristäder.

  Förslaget är därför att avslå motionen.

  Bilagor


 • Anmälningsärenden:
  22RS195-7, beviljat stöd för social innovation till Löa hembygsförenings teatersektion för projektet Hyttans Hemligheter - Minnet som försvann, 50 000 kronor.

  22RS195-34, avslag stöd för social innovation FPS Steget och projektet Bokföring som socialt företag.

  22RS195-41, beviljat stöd för social innovation till Bilda för projektet Uppsökande arbete för att hitta arbete till människor långt från arbetsmarknaden, 50 000 kronor.

  22RS195-36, beviljat stöd för social innovation till Folkuniversitetet för projektet Goda samtal i vardagen – Goda cirklar i länet, 50 000 kronor.

  22RS195-38, beviljat stöd för social innovation till Folkuniversitetet för projektet Bruka jorden – mångkulturell odling, 40 000 kronor.

  22RS195-47, beviljat stöd för social innovation till Folkuniversitetet för projektet Björkhaga växter tillsammans genom odling och målning, 45 265 kronor.

  22RS195-43, beviljat stöd för social innovation till Möckelnföreningarna och projektet Regionalt nätverk för civilsamhället, 50 00 kronor.

  22RS195-49, avslag stöd för social innovation Möckelnföreningarna och projektet Paraplyorganisation för sociala företag.

  22RS195-45, beviljat stöd för social innovation till Örebro läns bildningsförbund och projektet Vi snackar, 100 000 kronor.

  23RS436-14, beviljat stöd för social innovation till Bångbro folkets hus-förening och projektet Kopparbergsfestivalen och Summer Camp 2023, 50 000 kronor.

  23RS436-10, avslag stöd för social innovation JA:s hundgöra och projektet Dubbelt syfte.

  23RS436-18, beviljat stöd för social innovation till KFUM Dans Örebro Massive Community och projektet Mötesplats Dans, 50 000 kronor.

  23RS436-5, beviljat stöd för social innovation till Medborgarskolan och projektet Ungt självledarskap, 21 510 kronor.

  23RS436-20, avslag stöd för social innovation RIK och projektet Social och ekonomisk hållbarhet för lokal och regional utveckling.

  23RS436-8, avslag stöd för social innovation Spice Sisters och projektet Utrikesfödda kvinnor till jobb.

  23RS7246, beviljat Arrangemangsstöd filmvisning - Light till Dark Fantastic Filmfestival 2023, 30 000 kronor.

  23RS5657, beviljat stöd Lindesbergs riksteaterförening, 10 000 kronor.

  23RS6966-2, beviljat stöd Degerfors bibliotek: Läsfrämjande lov, 30 000 kronor.

  23RS7035-2, beviljat stöd Örebro bibliotek: Lilla bokrytmen, 10 000 kronor.

  23RS7053-2, beviljat stöd Örebro bibliotek: Barnkonventionens dag, 22 000 kronor.

  Bilagor

 •   12

  Presentationer vid sammanträdet

 • § 55

  Protokolljustering

 • § 56

  Fastställande av dagordning

 • Stina Westerberg som är VD på Örebro länsteater presenterar verksamheten och visar ledamöterna lokalerna. 

 • § 58

  Information: Kävesta folkhögskola

 • § 59

  Information: Resultat av dialoger med föreningar och studieförbund 2023

 • Motionen föreslår att Region Örebro län ska ansöka om medlemskap i organisationen ICORN för att Örebro län ska bli en fristad och länet ska kunna ta emot fristadskonstnärer. Motiv till förslaget är att Region Örebro län på det sättet är med och försvarar det fria ordet och konstnärers möjlighet att verka fritt.

  I Örebro län är redan Örebro kommun en fristad som tar emot fristadskonstnärer inom ICORN. Utifrån detta är bedömningen att Region Örebro län inte ska bli en fristad.

  Region Örebro län är genom sitt huvuduppdrag inom kulturen istället med och skapar kulturella mötesplatser som de fristadskonstnärer som kommer till regionen kan vara en del av. Region Örebro län ska också arbeta för att stärka kunskapen om ICORN i länets kommuner samt se över möjligheterna att på olika sätt stödja fristadskonstnärer och kommuner som väljer att vara fristäder.

  Förslaget är därför att avslå motionen.

 • En ny regional kulturplan har arbetats fram i dialog med länets kommuner, professionella kulturskapare/kulturliv samt civilsamhället utifrån kulturnämndens framtagna inriktning. Kulturplanen har haft en remissperiod mellan 21 februari till 28 april 2023 efter vilken den har bearbetats i samråd med kulturnämnden samt aktörer berörda av ändringarna. Kulturplanen har beretts i kulturnämnden 7 juni. Planen ska gälla från 1 januari 2024 till och med 31 december 2027.

 • I bifogat material finns kulturnämndens delårsrapport 2023 som omfattar perioden januari till och med juli. Delårsrapporten innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller den även uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer.

  Resultatet i delårsrapporten visar på ett överskott på 4,8 miljoner kronor sista juli 2023, med en prognos på helåret på 1,4 miljoner. För de regionala kulturverksamheterna och civilsamhället har det skett en viss återhämtning efter pandemin. Publiksiffrorna inom scenkonsten är dock inte på samma nivå som före pandemin och inom föreningslivet har det delvis varit svårare än före pandemin att rekrytera ungdomsledare. Det ekonomiska läget med ökade energikostnader och inflation är en växande utmaning. Aktuella frågor inom kulturen är den konstnärliga friheten. Inom civilsamhället innebär ändrade villkor för statsbidrag till studieförbunden en stor fråga.

 • Motionen föreslår att Region Örebro län (Regionen) utreder möjligheterna till digital spridning av kulturutbudet som ägs eller är delägt av Region Örebro län, exempelvis Örebro teater, Länsmusiken/Svenska Kammarorkestern med flera, samt att Region Örebro län söker aktivt samarbete med länets kommuner för att öka delaktigheten och utbudet av digital kultur i Örebro län.
  Motiveringen är att via biografer och digitala streamingtjänster tillgängliggöra kulturen på landsbygden och för invånare som har svårt att ta sig till kulturinstitutionerna, samt att öka självfinansieringen av den offentligt finansierade kulturen.

  Regionen har som uppdrag att främja och tillgängliggöra utbud av kultur i hela länet. Endast en biograf i länet är kommunalägd, resterande är privata eller föreningsdrivna och varken regionen eller respektive kommun kan därför besluta om deras utbud. Kulturinstitutionernas styrelser med verksamhet har ett självbestämmande över vad de ska producera och hur utbudet ska möta publiken utifrån uppdrag, förordnande och regionens kulturplan. Förslaget att producera digitala sändningar kvalitativt och utveckla och administrera en streamingtjänst antas kräva stora resurser och antagandet att detta skulle resultera i ökad självfinansiering bedöms därför som tveksamt.

  Förslaget är därför att avslå motionen.

 • Varje år delar Region Örebro län ut ett kulturpris och ett eller flera kulturstipendier. Beslut om mottagare fattas av regionstyrelsen på förslag av kulturnämndens presidium. För att presidiet ska kunna fatta beslut om förslag behöver kulturnämnden delegera beslutet.

 • § 65

  Information: Lägesuppdatering samt presentation av förslag till kraftsamlingar i länet


 • Anmälningsärenden:
  22RS195-7, beviljat stöd för social innovation till Löa hembygsförenings teatersektion för projektet Hyttans Hemligheter - Minnet som försvann, 50 000 kronor.

  22RS195-34, avslag stöd för social innovation FPS Steget och projektet Bokföring som socialt företag.

  22RS195-41, beviljat stöd för social innovation till Bilda för projektet Uppsökande arbete för att hitta arbete till människor långt från arbetsmarknaden, 50 000 kronor.

  22RS195-36, beviljat stöd för social innovation till Folkuniversitetet för projektet Goda samtal i vardagen – Goda cirklar i länet, 50 000 kronor.

  22RS195-38, beviljat stöd för social innovation till Folkuniversitetet för projektet Bruka jorden – mångkulturell odling, 40 000 kronor.

  22RS195-47, beviljat stöd för social innovation till Folkuniversitetet för projektet Björkhaga växter tillsammans genom odling och målning, 45 265 kronor.

  22RS195-43, beviljat stöd för social innovation till Möckelnföreningarna och projektet Regionalt nätverk för civilsamhället, 50 00 kronor.

  22RS195-49, avslag stöd för social innovation Möckelnföreningarna och projektet Paraplyorganisation för sociala företag.

  22RS195-45, beviljat stöd för social innovation till Örebro läns bildningsförbund och projektet Vi snackar, 100 000 kronor.

  23RS436-14, beviljat stöd för social innovation till Bångbro folkets husförening och projektet Kopparbergsfestivalen och Summer Camp 2023, 50 000 kronor.

  23RS436-10, avslag stöd för social innovation JA:s hundgöra och projektet Dubbelt syfte.

  23RS436-18, beviljat stöd för social innovation till KFUM Dans Örebro Massive Community och projektet Mötesplats Dans, 50 000 kronor.

  23RS436-5, beviljat stöd för social innovation till Medborgarskolan och projektet Ungt självledarskap, 21 510 kronor.

  23RS436-20, avslag stöd för social innovation RIK och projektet Social och ekonomisk hållbarhet för lokal och regional utveckling.

  23RS436-8, avslag stöd för social innovation Spice Sisters och projektet Utrikesfödda kvinnor till jobb.

  23RS7246, beviljat Arrangemangsstöd filmvisning - Light till Dark Fantastic Filmfestival 2023, 30 000 kronor.

  23RS5657, beviljat stöd Lindesbergs riksteaterförening, 10 000 kronor.

  23RS6966-2, beviljat stöd Degerfors bibliotek: Läsfrämjande lov, 30 000 kronor.

  23RS7035-2, beviljat stöd Örebro bibliotek: Lilla bokrytmen, 10 000 kronor.

  23RS7053-2, beviljat stöd Örebro bibliotek: Barnkonventionens dag, 22 000 kronor.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.