Hoppa över navigering
 •   1

  Protokolljustering

 • Revidering av kulturnämndens budget inför 2024 behöver genomföras bland annat till följd av att beslut om medel från Statens kulturråd inom Kultursamverkansmodellen för 2024 har inkommit.

  Ökade statsbidrag medför ökade verksamhetsmedel vilket gör att dessa poster i budgeten blir högre än den idag beslutade budgeten.

  Ökade PO-pålägg medför en ökad kostnad men då effektiviseringen av en tjänst genomfördes tidigare än förväntat medför detta på totalen en lägre personalkostnad.

  Personalanknutna statsbidrag läggs in som ökad intäkt.

  Kanslikostnaderna för 2024 är nu fastställd och är högre än tidigare budgeterat.

  Bilagor

 • Finansieringen inom kultursamverkansmodellen bygger på samfinansiering genom statliga och regionala insatser. Som grund för finansieringen ligger den regionala kulturplanen. De utvalda aktörerna har samtliga uppdrag och utvecklingsmål i den regionala kulturplanen 2024-2027 och är viktiga aktörer för de kulturområden som särskilt pekas ut i den förordning som styr kultursamverkansmodellen (Förordning 2010:2012).

  Sammanlagt föreslås 116 962 000 kronor fördelas till aktörer inom kultursamverkansmodellen 2024. Av dessa medel är 48 945 000 kronor statliga och 68 017 000 kronor regionala.

  Region Örebro län höjer de regionala medlen med 2,6 procent och Statens kulturråd höjer de statliga med 0,9 procent. Särskilda satsningar genomförs dessutom på Örebro länsteater med 936 000 kronor av Region Örebro län. Medan litteraturfrämjande och musikfrämjande får särskilda satsningar från både region och stat. Dessa höjs med sammanlagt 266 000 kr respektive 283 000 kr.

  Sammanlagt innebär det en höjning med 3 588 000 kronor 2024 jämfört med 2023.

  Bilagor

 • Årligen fördelas regionala verksamhetsmedel till aktörer som har uppdrag och utvecklingsmål i den regionala kulturplanen men som inte ingår i kultursamverkansmodellen. De aktuella aktörerna 2024 är Teater Martin Mutter, Skoindustrimuseet i kumla, NJOV (Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg), Alfred Nobels museum i Karlskoga, Frövifors pappersbruksmuseum, Konst på hög, amatörteaterkonsulentverksamhet (genom Örebro läns bildningsförbund) och amatörmusikkonsulent (genom Scenit).

  Förslaget på fördelning 2024 är samma fördelning som 2023 års med förändringen att Loka Brunns kurortsmuseum inte längre får 100 000 kronor i årliga verksamhetsmedel.

  Fördelning omfattar totalt 4 713 000 kronor.

  Bilagor

 • Bifogat redovisas förslag till verksamhetsberättelse 2023 för kulturnämnden. Förslaget till verksamhetsberättelse är framtagen av tjänstepersonorganisationen och är en återrapportering för helåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2023.

  Bilagor

 • Region Örebro län har erbjudits att lämna remissvar på kulturdepartementets remiss gällande Kultursamverkansutredningens betänkande Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun SOU 2023:58. Remissen ska vara Regeringskansliet, Kulturdepartementet tillhanda senast den 27 mars 2024.

  Region Örebro län lämnar medskick gällande:
  •Hur ska den konstnärliga friheten garanteras?
  •Statsbidragen bör vara kopplade till professionell kulturverksamhet vilket tydligare bör framgå av författningsförslaget.
  •Om inte mer medel tillförs modellen går det inte att behålla etablerade strukturer och samtidigt värna nya kulturformer, aktörer och samverkansformer.
  •Regionens roll som ”samverkansingenjör” är svårförståelig och kan bli svårhanterlig.
  •Det är osäkert om de nya samverkansplanerna och i förlängningen den nya modellen leder till minskad regional administration.

  Bilagor

 • Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) har funnits i Örebro län sedan 2015 efter beslut hos dåvarande Örebro läns landsting. Region Örebro län överlämnade 2023 det koordinerande ansvaret för PSI till civilsamhällesorganisationer inom PSI . Idag ingår cirka 40 organisationer från civilsamhälle och offentlig verksamhet.

  Detta förslag innebär att nämnden avsätter 200 000 kronor till två civilsamhällsorganisationer inom Partnerskapet för sociala innovationer för ett fortsatt uppdrag under 2024. För Region Örebro län innebär det en möjlighet att kraftsamla mer strategiskt kring partnerskapet. Det innebär också att civilsamhällets betydelsefulla roll i utvecklingen av sociala innovationer och för regionalt utvecklingsarbete signaleras än tydligare.

  Bilagor

 • Varje år delar kulturnämnden ut föreningsstöd och stöd till studieförbunden för att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle i länet. I december beslutade kulturnämnden om fördelningen av stödet för 2024, men tre föreningar var inte med i beslutet. Förslag till beslut är därmed en komplettering till beslutet den 8 december.

  Ansökningarna föreslås avslås. I riktlinjerna (kap. 4. Krav på föreningar som får stöd) framgår att stöd inte ges till både paraplyorganisation och de lokalföreningar som får stöd av paraplyorganisationen. Region Örebro län stödjer idrottsrörelsen genom RF SISU som omfattar både handboll, enduro och amerikansk fotboll och därmed kan stöd inte ges till sökandena.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:
  1. 23RS12968 – Stöd till projekt och aktiviteter på musikområdet i Örebro län som är av nationellt intresse - Svenska Stiftelsen Ung Nordisk Musik, beviljat 30 000 kronor
  2. 23RS2837-5 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Musikskolan Crescendo för konsertserien Crescendo salong”
  3. 23RS2837-6 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Musikskolan Crescendo för inköp av utrustning”
  4. 23RS2837-7 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Bergslagens kammarsymfoniker”
  5. 23RS2837-8 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”SHOIF – Södra HyttOmrådets ideella förening”, 20 000 kronor
  6. 23RS2837-10 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Örebro kammarmusikförening”
  7. 23RS2837-11 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Örebro Jazz & Beyond”,
  15 000 kronor
  8. 23RS2837-12 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Krutrockens musikförening”
  9. 23RS2837-14 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Nora/Bergslagens kammarmusikförening”, 15 000 kronor
  10. 23RS2837-15 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Hallsbergs jazz- och bluesklubb”, 15 000 kronor
  11. 23RS2837-16 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Örebro läns folkmusikförbund”, 15 000 kronor
  12. 23RS2837-17 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Kulturföreningen Musikskola klassiska toner, 15 000 kronor
  13. 23RS2837-18 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Medin Music & Creations”
  14. 23RS2837-19 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Tiveden Music ek. förening”, 20 000 kronor
  15. 23RS2837-20 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Bångbro folkets hus-förening”, 15 000 kronor
  16. 23RS2837-21 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”K&K Records”
  17. 23RS2837-22 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Karlskoga konsertförening”, 20 000 kronor
  18. 23RS11059-3, beviljat arrangemangsstöd filmvisning ”Gåvobion”, 11 600 kronor
  19. 23RS12011-5, beviljat projektstöd till folkbibliotek ”Fokus: Samisk kultur, Örebro bibliotek 30 000 kronor
  20. 23RS11966-5, beviljat projektstöd till folkbibliotek ”Att skriva för livet”, Laxå bibliotek 29 625 kronor
  21. 23RS9325-2, avslag projektstöd till folkbibliotek ”Samverkan HB-civilsamhälle”, Laxå bibliotek
  22. 23RS12161, beviljat samverkansstöd ”Bilbo – Teaterprojekt i Örebro län”, 30 000 kronor
  23. 23RS436-28, stöd för social innovation, Restaurang Spice Sisters ekonomisk förening och projektet Utrikesfödda kvinnor närmare arbetsmarknad, avslag på ansökan
  24. 23RS436-29, stöd för social innovation, Restaurang Spice Sisters ekonomisk förening och projektet Hemmasittande afrikanska kvinnor till jobbet, beviljad ansökan 50 000 kronor
  25. 23RS436-31, stöd för social innovation, Tegelbruket och projektet TB Stegen – Snabbspåret!, beviljad ansökan 50 000 kronor
  26. 23RS436-33, stöd för social innovation, Örebro kommun och projektet Småbarns skapande för förskolepedagoger, avslag på ansökan
  27. 23RS436-35, stöd för social innovation, Ateljé Susanne Arvidsson och projektet Integration genom skapande, avslag på ansökan
  28. 23RS436-38, stöd för social innovation, Örebro Skateboard och projektet Nutid framtid Örebro Skateboard, beviljad ansökan 50 000 kronor
  29. 23RS12162-2, beviljat utvecklingsstöd folkbibliotek, Askersunds bibliotek 30 000 kronor
  30. 23RS12519-2, beviljat utvecklingsstöd folkbibliotek, Askersunds bibliotek 12 000 kronor
  31. 23RS12886-2, beviljat utvecklingsstöd folkbibliotek, Nora bibliotek 10 000 kr
  32. 23RS13056-2, beviljat utvecklingsstöd folkbibliotek, Ljusnarsbergs bibliotek 20 000 kronor

  Meddelandeärenden:
  1. Periodrapport Kulturnämnden november 2023

  Bilagor

 •   10

  Information: Ny biblioteksplan för Region Örebro län

 •   11

  Information: Kulturområdets finansiering (delredovisning från Myndigheten för kulturanalys)

 •   12

  Information: Uppföljning samverkansmodellen

 •   13

  Information: Uppstart av arbetet med krigsorganisation och kommande krigsplaceringar Förvaltningen för regional utveckling

 •   14

  Presentationer från sammanträdet

 • § 1

  Protokolljustering

 • Revidering av kulturnämndens budget inför 2024 behöver genomföras bland annat till följd av att beslut om medel från Statens kulturråd inom Kultursamverkansmodellen för 2024 har inkommit.

  Vidare medför ökade statsbidrag ökade verksamhetsmedel vilket gör att dessa poster i budgeten blir högre än den idag beslutade budgeten.

  Ökade PO-pålägg medför en ökad kostnad men då effektiviseringen av en tjänst genomfördes tidigare än förväntat medför detta på totalen en lägre personalkostnad.

  Personalanknutna statsbidrag läggs in som ökad intäkt.

  Kanslikostnaderna för 2024 är nu fastställda och är högre än tidigare budgeterat.

 • Finansieringen inom kultursamverkansmodellen bygger på samfinansiering genom statliga och regionala insatser. Som grund för finansieringen ligger den regionala kulturplanen. De utvalda aktörerna har samtliga uppdrag och utvecklingsmål i den regionala kulturplanen 2024-2027 och är viktiga aktörer för de kulturområden som särskilt pekas ut i den förordning som styr kultursamverkansmodellen (Förordning 2010:2012).

  Sammanlagt föreslås 116 962 000 kronor fördelas till aktörer inom kultursamverkansmodellen 2024. Av dessa medel är 48 945 000 kronor statliga och 68 017 000 kronor regionala.

  Region Örebro län höjer de regionala medlen med 2,6 procent och Statens kulturråd höjer de statliga med 0,9 procent. Region Örebro län genomför dessutom särskilda satsningar på Örebro länsteater med 936 000 kronor. Litteraturfrämjande och musikfrämjande får särskilda satsningar från både region och stat. Dessa höjs med sammanlagt 266 000 kronor respektive 283 000 kronor.

  Sammanlagt innebär det en höjning med 3 588 000 kronor 2024 jämfört med 2023.

 • Årligen fördelas regionala verksamhetsmedel till aktörer som har uppdrag och utvecklingsmål i den regionala kulturplanen men som inte ingår i kultursamverkansmodellen. De aktuella aktörerna 2024 är Teater Martin Mutter, Skoindustrimuseet i Kumla, NJOV (Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg), Alfred Nobels museum i Karlskoga, Frövifors pappersbruksmuseum, Konst på hög, amatörteaterkonsulentverksamhet (genom Örebro läns bildningsförbund) och amatörmusikkonsulent (genom Scenit).

  Förslaget på fördelning 2024 är samma fördelning som 2023 års med förändringen att Loka Brunns kurortsmuseum inte längre får 100 000 kronor i årliga verksamhetsmedel. Fördelning omfattar totalt 4 713 000 kronor.

 • Bifogat redovisas förslag till verksamhetsberättelse 2023 för kulturnämnden. Förslaget till verksamhetsberättelse är framtagen av tjänstepersonorganisationen och är en återrapportering för helåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2023.

 • Region Örebro län har erbjudits att lämna remissvar på kulturdepartementets remiss gällande Kultursamverkansutredningens betänkande Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58). Remissen ska vara Regeringskansliet, Kulturdepartementet tillhanda senast den 27 mars 2024.

  Region Örebro län lämnar medskick gällande:
  •Hur ska den konstnärliga friheten garanteras?
  •Statsbidragen bör vara kopplade till professionell kulturverksamhet vilket tydligare bör framgå av författningsförslaget.
  •Om inte mer medel tillförs modellen går det inte att behålla etablerade strukturer och samtidigt värna nya kulturformer, aktörer och samverkansformer.
  •Regionens roll som ”samverkansingenjör” är svårförståelig och kan bli svårhanterlig.
  •Det är osäkert om de nya samverkansplanerna och i förlängningen den nya modellen leder till minskad regional administration.

 • Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) har funnits i Örebro län sedan 2015 efter beslut hos dåvarande Örebro läns landsting. Region Örebro län överlämnade 2023 det koordinerande ansvaret för PSI till civilsamhällesorganisationer inom PSI . Idag ingår cirka 40 organisationer från civilsamhälle och offentlig verksamhet.

  Detta förslag innebär att nämnden avsätter 200 000 kronor till två civilsamhällsorganisationer inom Partnerskapet för sociala innovationer för ett fortsatt uppdrag under 2024. För Region Örebro län innebär det en möjlighet att kraftsamla mer strategiskt kring partnerskapet. Det innebär också att civilsamhällets betydelsefulla roll i utvecklingen av sociala innovationer och för regionalt utvecklingsarbete signaleras än tydligare.

 • Varje år delar kulturnämnden ut föreningsstöd och stöd till studieförbunden för att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle i länet. I december beslutade kulturnämnden om fördelningen av stödet för 2024, men tre föreningar var inte med i beslutet. Förslag till beslut är därmed en komplettering till beslutet den 8 december.

  Ansökningarna föreslås avslås. I riktlinjerna (kap. 4. Krav på föreningar som får stöd) framgår att stöd inte ges till både paraplyorganisation och de lokalföreningar som får stöd av paraplyorganisationen. Region Örebro län stödjer idrottsrörelsen genom RF SISU som omfattar både handboll, enduro och amerikansk fotboll och därmed kan stöd inte ges till sökandena.

 • Anmälningsärenden:
  1. 23RS12968 – Stöd till projekt och aktiviteter på musikområdet i Örebro län som är av nationellt intresse - Svenska Stiftelsen Ung Nordisk Musik, beviljat 30 000 kronor
  2. 23RS2837-5 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Musikskolan Crescendo för konsertserien Crescendo salong”
  3. 23RS2837-6 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Musikskolan Crescendo för inköp av utrustning”
  4. 23RS2837-7 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Bergslagens kammarsymfoniker”
  5. 23RS2837-8 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”SHOIF – Södra HyttOmrådets ideella förening”, 20 000 kronor
  6. 23RS2837-10 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Örebro kammarmusikförening”
  7. 23RS2837-11 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Örebro Jazz & Beyond”,
  15 000 kronor
  8. 23RS2837-12 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Krutrockens musikförening”
  9. 23RS2837-14 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Nora/Bergslagens kammarmusikförening”, 15 000 kronor
  10. 23RS2837-15 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Hallsbergs jazz- och bluesklubb”, 15 000 kronor
  11. 23RS2837-16 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Örebro läns folkmusikförbund”, 15 000 kronor
  12. 23RS2837-17 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Kulturföreningen Musikskola klassiska toner, 15 000 kronor
  13. 23RS2837-18 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”Medin Music & Creations”
  14. 23RS2837-19 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Tiveden Music ek. förening”, 20 000 kronor
  15. 23RS2837-20 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Bångbro folkets hus-förening”, 15 000 kronor
  16. 23RS2837-21 avslag främjandestöd konsertarrangörer ”K&K Records”
  17. 23RS2837-22 beviljat främjandestöd konsertarrangörer ”Karlskoga konsertförening”, 20 000 kronor
  18. 23RS11059-3, beviljat arrangemangsstöd filmvisning ”Gåvobion”, 11 600 kronor
  19. 23RS12011-5, beviljat projektstöd till folkbibliotek ”Fokus: Samisk kultur, Örebro bibliotek 30 000 kronor
  20. 23RS11966-5, beviljat projektstöd till folkbibliotek ”Att skriva för livet”, Laxå bibliotek 29 625 kronor
  21. 23RS9325-2, avslag projektstöd till folkbibliotek ”Samverkan HB-civilsamhälle”, Laxå bibliotek
  22. 23RS12161, beviljat samverkansstöd ”Bilbo – Teaterprojekt i Örebro län”, 30 000 kronor
  23. 23RS436-28, stöd för social innovation, Restaurang Spice Sisters ekonomisk förening och projektet Utrikesfödda kvinnor närmare arbetsmarknad, avslag på ansökan
  24. 23RS436-29, stöd för social innovation, Restaurang Spice Sisters ekonomisk förening och projektet Hemmasittande afrikanska kvinnor till jobbet, beviljad ansökan 50 000 kronor
  25. 23RS436-31, stöd för social innovation, Tegelbruket och projektet TB Stegen – Snabbspåret!, beviljad ansökan 50 000 kronor
  26. 23RS436-33, stöd för social innovation, Örebro kommun och projektet Småbarns skapande för förskolepedagoger, avslag på ansökan
  27. 23RS436-35, stöd för social innovation, Ateljé Susanne Arvidsson och projektet Integration genom skapande, avslag på ansökan
  28. 23RS436-38, stöd för social innovation, Örebro Skateboard och projektet Nutid framtid Örebro Skateboard, beviljad ansökan 50 000 kronor
  29. 23RS12162-2, beviljat utvecklingsstöd folkbibliotek, Askersunds bibliotek 30 000 kronor
  30. 23RS12519-2, beviljat utvecklingsstöd folkbibliotek, Askersunds bibliotek 12 000 kronor
  31. 23RS12886-2, beviljat utvecklingsstöd folkbibliotek, Nora bibliotek 10 000 kr
  32. 23RS13056-2, beviljat utvecklingsstöd folkbibliotek, Ljusnarsbergs bibliotek 20 000 kronor

  Meddelandeärenden:
  1. Periodrapport Kulturnämnden november 2023

 • § 10

  Information: Ny biblioteksplan för Region Örebro län

 • § 11

  Information: Kulturområdets finansiering (delredovisning från Myndigheten för kulturanalys)

 • § 12

  Information: Uppföljning samverkansmodellen

 • § 13

  Information: Uppstart av arbetet med krigsorganisation och kommande krigsplaceringar Förvaltningen för regional utveckling

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.