Hoppa över navigering
 • § 29

  Protokollsjustering

 • Ingvar Ernstson (C) frågar hur personal som under pandemin tillfälligt fick flytta och arbeta inom covidvården mår, om de har tagits om hand och i så fall hur. 

   

 • Ingvar Ernstsons (C) fråga om hur personal som under pandemin tillfälligt fick flytta och arbeta inom covidvården mår samt om och hur de har tagits omhand efteråt besvaras vid nästa sammanträde. 

 • Meddelandeärenden:
  Etikrådets analys av samsjuklighet, en rapport om bemötande och fördomar i mötet med en person som lider av både fysisk och psykisk ohälsa.

 • Lena Adolfsson informerar om att en privat aktör, Capio närsjukvård, har visat intresse för Hallsbergs vårdcentral och beslut kommer att fattas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i juni. 

  Katrin Eriksson informerar om hur vårdcentralerna samordnas i sommar och Martin Widlund informerar om sommarplaneringen för den sjukhusanslutna vården. 

  Martin Widlund informerar om pandemisituationen. Smittspridningen sjunker, allt färre provtagningar görs och sjukvårdsbelastningen är låg, vilket gör att det i dagsläget ser stabilt ut inför sommaren. 

  Jan Sundelius informerar om telefontillgängligheten, vilken ligger något lägre jämfört med riket i stort. Örebro län har också ett lägre värde än riket när det gäller vårdgarantin. 

   

 • Agnes Nyborg informerar om resultatet per april för Område nära vård, vilket visar på ett underskott på 10 miljoner kronor, vilket bland annat beror på en lägre produktion och större kostnader för hyrläkare än budgeterat. Vidare redovisas telefontillgänglighet, lönekostnader och kostnader för hyrläkare. Det redogörs för hur den ekonomiska handlingsplanen följs upp.

 • Gustav Ekbäck informerar om nationella överenskommelser, redovisningar kring dem och vilka insatser som förvaltningarna har gjort. De olika överenskommelserna handlar främst om:  
  1. Kvinnors hälsa, förlossningsvården och mödrahälsovården
  2. Sammanhållen, jämlik och säker vård
  3. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
  4. Jämlik och effektiv cancervård
  5. God och nära vård
   

 • Margareta Jansson informerar om den vårdcentralsundersökning som genomförts av de fyra pensionärsorganisationerna Pensionärernas riksorganisation (PRO), Svenska kommunalpensionärerna (SKPF), Seniorpensionärerna (SPF) och Riksförbundet PensionärsGemeskap (RPG) och redogör för bakgrund, genomförande, metod och resultat.  

 • Beredningen gör ett studiebesök på akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett. Rebecca Oscarsson verksamhetschef vid Lindesbergs lasarett och biträdande enhetschef vid akutmottagningen Benny Lekberg informerar och visar lokalerna. 

 • Camilla Eklöv, Ylva Rosén och Anna Bürger Sjödin informerar om Första kontakten och den verksamhet som bedrivs vid mottagningen för psykisk ohälsa barn och unga. Mottagningen startade 1 mars 2022. Det finns nu mottagningar för psykisk ohälsa barn och unga i alla länsdelar. 

 • Beredningen gör ett studiebesök vid Lindesbergs vårdcentral. Enhetschef Petter Backteman informerar och visar lokalerna.  

 • Beredning för närsjukvård har lyft ett antal frågor inom området nära vård med
  syfte att lämna över som inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden inför beslut
  om verksamhetsplan med budget för år 2023. Inspelen är indelade i
  kategorierna fortsatt omställning till nära vård, förstärka första linjen vid
  psykisk ohälsa, förebyggande och hälsofrämjande arbete samt covid-19.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.