Hoppa över navigering

Möte 2022-03-10

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
 • § 11

  Protokollsjustering

 • § 12

  Anmälan av frågor

 • § 13

  Information - Traumaverksamheten

 • § 14

  Information - Sjuksköterskebemanning på larmcentral

 • Till Region Örebro län har kommit en motion om att utreda möjligheten att kunna ingå i Region Uppsalas, Västmanlands och Sörmlands samarbete i Sjukvårdens larmcentral, och vad kostnaden för Region Örebro län i så fall skulle bli.

  I förslaget till svar beskrivs att frågan utretts tidigare, och att den utredningen visade på ökade kostnader och ökade behov av att rekrytera ett stort antal sjuksköterskor. Istället har ett samarbete med SOS Alarm utvecklats där en regionanställd sjuksköterska arbetar på larmcentralen för att förstärka den medicinska kompetensen.

  En deluppföljning har visat att en mer kvalificerad bedömning gjort att fler patienter kunnat få en mer träffsäker bedömning, vilket lett till att beläggningen på ambulanserna har minskat. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreder nu möjligheten att utöka sköterskebemanningen på larmcentralen. Därför föreslås att motionen avslås.

 • § 16

  Information - Klimatpåverkan inom den specialiserade vården

 • § 17

  Reflektioner från medborgardialogen - inför slutrapportering

 • § 18

  Beredning: Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2023, beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

 • § 19

  Information - Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt

 • § 20

  Information - Aktuellt från verksamheten

 • Meddelandeärende:

  1. Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnd 2022-01-21, Återrapportering av uppdrag

 • § 22

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.