Hoppa över navigering

Möte 2022-05-24

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
 • § 23

  Protokollsjustering

 • § 24

  Anmälan av frågor

 • Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård har lyft ett antal frågor inom området specialiserad vård med syfte att lämna över som inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden inför beslut om verksamhetsplan med budget för år 2023. Inspelen är indelade i kategorierna: behovs- och kapacitetsplaneringen, omställningen till nära vård i relation till den specialiserade vården samt fortsatt prioritering av den nationellt högspecialiserade vården.

 • Till Region Örebro län (Regionen) har kommit en motion om att inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor inom länet.

  I förslaget till svar framgår det att mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga som omfattar insatser och strategier från nationell nivå ner till regional- och lokal nivå.

  Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våldsutsatta patienter samt att ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. För samtliga verksamheter gäller att vid enskilda samtal ställa frågan om våldsutsatthet hos kvinnan. Det finns rutiner, övergripande som verksamhetsspecifika, som återger hur det efterföljande arbetet ska följas och i all denna hantering är dokumentationen avgörande.

  Regionen har med det ett arbetssätt som i det vardagliga arbetet innebär en beredskap att reagera och agera vid misstanke om att kvinnan har varit utsatt för våld oavsett var hon vänder sig inom regionen. En specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor kräver en multiprofessionell kompetens och det finns en risk att vården begränsas genom att endast hänvisa utsatta kvinnor till en specifik mottagning.

 • Meddelandeärende:

  1. Etikrådet har överlämnat rapporten ”Analys av samsjuklighet”.

 • Beredningen för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård har under månaderna november 2021 till och med februari 2022 genomfört medborgardialoger med patienter med kroniska sjukdomar. Syftet med medborgardialogerna har varit att få kunskap om hur medborgare med kroniska sjukdomar upplever den specialiserade vården med fokus på delaktighet.
  Medborgardialogerna har skett genom fysiska möten samt på olika digitala plattformar. Sammantaget har det varit 15 medborgardialogmöten med 46 personer, varav 30 kvinnor och 16 män. Intervjuerna har baserats på en samtalsguide där följdfrågor har varit en viktig del som även inkluderar medborgarnas upplevelse vad gäller bemötande, tillgänglighet samt förslag till förbättringsområden.

  En rapport av medborgardialogen har sammanställts. Alla deltagare är anonyma i rapporten.

 • § 29

  Information - Genomgång av återrapportering avseende Överenskommelser 2021

 • § 30

  Information - Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt

 • § 31

  Information - Aktuellt från verksamheten

 • Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård fick vid sitt sammanträde den 10 mars en föredragning om klimatpåverkan inom Region Örebro län med inriktning på den specialiserade vården.

  Mot bakgrund av hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag 14 i verksamhetsplan med budget 2022, att arbeta för att minska klimatpåverkande produkter under 2022, föreslår beredningen att nämnden ges samma information.

 • § 33

  Information - Samsjuklighetsutredningen

 • § 34

  Verksamhetsbesök, Venöst centrum

 • § 35

  Information - Ortopediska kliniken

 • § 36

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.