Hoppa över navigering

Möte 2022-11-24

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
 • § 56

  Protokollsjustering

 • § 57

  Anmälan av frågor

 • § 58

  Information - Genomgång av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med faktabaserad styrning

 • I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för år 2022 tilldelas Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag, som ska göras i samråd med berörda beredningar. De uppdrag som beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård berörs av redovisas i återrapporteringen tillsammans med en kort redogörelse för vad beredningen genomfört i enlighet med uppdraget.

 • Till Region Örebro län (Regionen) har kommit en motion om att införa en särskild mottagning inom Region Örebro län för sexualbrottsutsatta.

  I förslag till svar framgår det att sexuellt våld är ett av flera områden som prioriteras genom insatser och strategier där Regionen är en part i samverkan, både nationellt, regionalt och lokalt.

  Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera patienter som utsatts för sexuellt våld och för samtliga verksamheter gäller det att vid enskilda samtal ställa frågan om våldsutsatthet hos kvinnan. Det finns rutiner, övergripande som verksamhetsspecifika, som återger hur det efterföljande arbetet ska följas.

  Regionen har ett arbetssätt som i det vardagliga arbetet innebär en beredskap att reagera och agera vid misstanke om att en patient utsatts för sexualbrott, oavsett var inom Regionen som patienten vänder sig. En särskild mottagning för sexualbrottsutsatta skulle inom Regionen varken vara ändamålsenlig eller resurseffektiv, och det finns en risk att vården begränsas genom att endast hänvisa patienten till en särskild mottagning.

 • I en motion föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att införa skriftliga rutiner för primärvården vid misstänkt endometrios, att nämnden ska arbeta fram riktlinjer för hur elevhälsan bör agera vid misstänkt endometrios samt att nämnden får i uppdrag att utöka kunskapen om endometrios på länets ungdomsmottagningar.

  I förslaget till svar på motionen beskrivs vilka riktlinjer som finns för vård vid endometrios. Vidare framgår av förslaget att elevhälsan är en kommunal verksamhet som Region Örebro län inte fastställer riktlinjer för. När det gäller förslaget att utöka kunskapen vid länets ungdomsmottagningar framgår i förslaget till yttrande att nämnden är nöjd med nuläget.

  Sammanfattningsvis anser nämnden enligt förslaget till yttrande att motionen ska anses vara besvarad.

 • I en motion föreslås att Region Örebro län utreder införandet av en sprututbytesmottagning på Lindesbergs lasarett. I förslaget till svar framgår att det är troligt att det finns fler som skulle kunna ha anledning att besöka mottagningen, än som gör det idag. Det är dessutom enligt förslaget till svar rimligt att anta att avståndet till Örebro kan vara ett hinder för att besöka mottagningen.

  Vidare framgår dock att det kan finnas fördelar med att placera en mottagning utanför ett sjukhusområde. Dessutom kan mobila lösningar vara aktuella. Sammanfattningsvis föreslås därför att motionen ska bifallas, men att utredningen om utökad sprututbytesmottagning inte ska begränsas till Lindesbergs lasarett.

 • § 63

  Information - Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt

 • § 64

  Information - Aktuellt från verksamheten

 • § 65

  Besvarande av anmälda frågor

 • § 66

  Gruppdiskussion - Följsamhet till Målbild 2030

 • § 67

  Gruppdiskussion - Lärdomar, effekter och konsekvenser av coronapandemin

 • § 68

  Information - Ekonomi Område specialiserad vård

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.