Hoppa över navigering

Möte 2023-11-14

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
 • § 23

  Protokolljustering

 • § 24

  Information: Dialogföreläsningar

 • Tolk- och översättarservice prognosticerar ett överskott för 2023. Nämnden har att ta ställning till hur ett eventuellt överskott ska fördelas. Förslaget är att 200 000 kronor överförs till 2024 och används för genomförande av dialogföreläsningar till nämndmedlemmar. Övriga delar av ett eventuellt överskott fördelas utifrån hur stor andel av förmedlingsavgiften nämndmedlemmarna finansierat för 2023.

 • Den gemensamma nämnden beslutade 2021-11-12, § 17 om återbetalning av Regionhälsans ackumulerade överskott för perioden 2005-2020. I underlaget för beslutet angavs att nämnden årligen bör ta ställning till om och i sådant fall hur ett eventuellt överskott inom Regionhälsan ska behandlas. Enligt samverkansavtalet ska ett eventuellt överskott inom nämndens verksamhetsområde tillfalla verksamheten om inte parterna beslutar om annat.

  Utifrån att nämnden inte ska gå med vinst utan tillhandahålla företagshälsa, uteslutande till nämndens medlemmar, utifrån den av medlemmarna årligt fastställda nivån föreslås att ett eventuellt överskott för 2023 utbetalas till nämndens medlemmar.

 • Ett förslag om prisuppräkningar inom nämndens område för 2024 har upprättats. Prisuppräkningen föreslås till 3,5 procent för Regionhälsan.

  Syftet med uppräkningen är att Regionhälsan ska följa pris- och löneutvecklingen. Nämnden föreslås därför att årligen tar ställning till frågan om prisuppräkning inom verksamheterna

 • Verksamhetsplan med budget 2024 är ett av verktygen genom vilket nämnden säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har beslutat. Verksamhetsplanen är också ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på levererade tjänster, att möjliggöra kontinuerlig utveckling av verksamheten samt uppnå en ekonomi i balans.

 • § 29

  Information: Periodrapport för augusti och september

 • Anmälningsärenden:
  23RS9703, Ordförandebeslut sammanträdesdagar 2024

  Meddelandeärenden:
  23RS1234-11, Periodrapport augusti
  23RS1234-12, Periodrapport september

 • § 31

  Information: Aktuellt i förvaltningen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.