Hoppa över navigering
 • § 1

  Protokollsjusterare

 • § 2

  Anmälan om frågor

 • Anmälningsärenden:
  Avtalsförlängning Lifecare Dental Örebro, 21RS12025

  Meddelandeärenden:
  Periodrapport november 2023, 23RS2930-13
  Protokollsutdrag från Patientnämnden Skillnader i klagomål och synpunkter
  Rapport Skillnader i klagomål och synpunkter

 • § 4

  Information: Aktuellt från verksamheten

 • § 5

  Information: Ekonomi och rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans

 • § 6

  Information: Frenda, nytt tandvårdssystem

 • § 7

  Information: Digitala tandhälsokontroller 2-åringar

 • Enligt Attestreglemente för Region Örebro län ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare. Folktandvårdsnämndens förteckning, som här benämns attestliggare, består av tre delar:
  - signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag,
  - attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera, samt
  - förteckning över personer på Regionservice, avdelning för kundfakturor respektive avdelning för leverantörsfakturor, som har attesträtt för folktandvårdsnämndens egna verksamheter.

 • Bifogat redovisas förslag till verksamhetsberättelse 2023 för folktandvårdsnämnden. Förslaget till verksamhetsberättelse är framtagen av tjänstemannaorganisationen och är en återrapportering för helåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2023.

 • § 10

  Aktivitetsplan 2024 för folktandvårdsnämnden

 • § 11

  Svar på anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.