Hoppa över navigering
 • § 63

  Protokollsjusterare

 • § 64

  Anmälan om frågor

 • Anmälningsärenden: 
  - Beslut om kostnadsminskningar, dnr 23RS9850-1
  - Ordförande har fattat beslut om sammanträdesdatum 2024, dnr 23RS7417-1
  - Tilldelningsbeslut, utrustning för invändig rengöring, smörjning och desinfektion av turbiner, depurering- hand- och vinkelstycken för dentalt bruk samt förbrukning, dnr 22RS5715
  - Ramavtal, utrustning för invändig rengöring, smörjning och desinfektion av turbiner, depurering- hand- och vinkelstycken för dentalt bruk, dnr 23RS1489
  - Ramavtal, utrustningsbundet förbrukningsmaterial till utrustning för invändig rengöring, smörjning och desinfektion av turbiner, depurering-, hand- och vinkelstycken för dentalt bruk samt tillhörande förbrukning, dnr 23RS1685

  Meddelandeärenden:
  - Periodrapport augusti 2023, dnr 23RS2930-9
  - Periodrapport september 2023, dnr 23RS2930-10
  - Periodrapport oktober 2023, dnr 23RS2930-11

 • § 66

  Information: Aktuellt från verksamheten

 • § 67

  Information: Ekonomi och rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans

 • § 68

  Beredning/fördjupning: Ekonomisk handlingsplan för Folktandvården

 • § 69

  Beredning: Folktandvårdsnämndens investeringsbudget 2024

 • § 70

  Beredning: Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård år 2024

 • Inför 2024 har Regionkansliet i samarbete med Folktandvården utarbetat föreliggande förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets överenskommelse.

  Överenskommelsen beskriver de särskilda uppdrag Folktandvården har och som ersätts genom Region Örebro län. Omfattningen för varje uppdrag och ersättningen beskrivs i överenskommelsen.

  Ersättningen enligt valfrihetssystemet för tandvård för barn och unga samt ersättning för tandvård inom Region Örebro läns särskilda tandvårdsstöd omfattas inte av överenskommelsen.

  Forskningsuppdraget för Folktandvården har lagts till i överenskommelsen 2024. Regionens intäkter för specialisttandläkarutbildningen minskar år 2024, ersättningsdelen till Folktandvården är justerad med motsvarande belopp.

  Hela ersättningen betalas ut i 12 delar år 2024, detta för att minska administration kring separat redovisning.

 • Regionstyrelsen har gett folktandvårdsnämnden i uppdrag att upprätta och genomföra en ekonomisk handlingsplan för en ekonomi i balans 2024. I denna finns förslag på åtgärder för att uppnå detta.

  Det ekonomiska resultatet för Folktandvården är ett underskott på 30 miljoner kronor per den 30 september 2023. Det finns en ekonomisk handlingsplan för 2023 och den resultatförbättrande effekten hittills för perioden januari-september 2023 är 9 miljoner fördelat på kostnadsreduceringar 6,5 miljoner kronor och intäktsökning i vuxentandvård 2,5 miljoner kronor. Inför år 2024 behövs ytterligare åtgärder som kan dels öka intäkterna och dels minska kostnaderna.

  Föreslagna åtgärder är att förbättra flödesaktivitet; säkra rekrytering; öka andelen bokad tid för vuxentandvård och förbättra tillämpningen av åtgärder i prislistan; anpassa utbudspunkter utifrån behov och efterfrågan, bättre resursfördelning inom alla verksamhetsområden, utveckla digitala lösningar för förbättrat patientflöde; optimera nyttjandet av tillgängliga resurser; matcha tjänster inom stöd och service till efterfrågat behov i kärnverksamheterna; bibehålla anställningsstopp och stor restriktivitet vid övriga personalutgifter; effektivisera flöden för beställningar och förrådshantering av förbrukningsmaterial; fortsätta utveckla Suntarbetslivs arbetsmodell för att minska sjukskrivningar och sjuklönekostnader; och inom specialisttandvården fortsätta optimerandet av vårdprocesser kring remisspatienter.

 • Verksamhetsplan med budget 2024 för folktandvårdsnämnden innehåller mål, strategier och uppdrag. Folktandvårdsnämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara mot strategierna. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder.

  Nämnden har inte arbetsgivaransvaret utan det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område.

 • Regionstyrelsen har gett folktandvårdsnämnden i uppdrag att redovisa investeringsbudget för 2024, som en del i säkrandet av en ekonomi i balans. I folktandvårdsnämndens investeringsbudget för 2024 ingår medicinteknisk utrustning för 7,4 miljoner kronor samt övrig utrustning för 3 miljoner kronor. Investeringarna berör samtliga enheter men i synnerhet elva kliniker inom allmäntandvården och tre enheter inom specialisttandvården.

 • Regionfullmäktige skrev följande i sitt beslut om budget och verksamhetsplan i juni i år: ”Respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på 10 procent”. I enlighet med detta ska ärendet avgöras slutligt i nämnden, och inte föras till regionfullmäktige.

  Folktandvården redovisar ett förslag till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2024. Folktandvårdens prislista fastställs av regionfullmäktige och baseras på självkostnadsberäkningar på åtgärdsnivå. Prislistan innehåller cirka 250 åtgärder och omfattar all tandvård från undersökningar, röntgendiagnostik, sjukdomsbehandling, fyllningar till protetiskt tandvård och implantat. Utgångspunkten är att alla verksamhetsgrenar inom Folktandvården ska bära sina egna kostnader och Folktandvården har för detta ändamål tagit fram en självkostnadsberäkningsmodell som baseras på tidsåtgång och materialförbrukning. Denna modell används vid beräkning av prisnivåer för respektive åtgärd. Subventioner mellan exempelvis barntandvård och vuxentandvård får inte förekomma. Det finns även krav på transparens i bestämmelserna om särredovisning som innebär att varje verksamhetsgren måste kunna redovisa sina egna intäkter och kostnader. Särredovisningen är en del av årsbokslutet för Region Örebro län.

  Förslaget till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård innebär en genomsnittlig höjning för alla åtgärder på 10 procent. Detta är i enlighet med regionfullmäktiges budgetbeslut inför 2024 där det framgår att avgifterna ska höjas med 10 procent och att det ska ge en intäktsökning på motsvarande 15 miljoner kronor för Folktandvården.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.