Hoppa över navigering
 • § 110

  Sammanträdets öppnande

 • § 111

  Upprop

 • § 112

  Protokollsjustering

 • 23RS6594
  Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Martha Wicklund (V) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Tore Mellberg (V) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med den 28 juni 2023 till och med den 14 oktober 2026.

  23RS5900
  Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Veronica Löfling (V) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Johanna Gustafsson (V) i valkrets Örebro läns Södra, från och med den 28 juni 2023 till och med den 14 oktober 2026.

  23RS6886
  Från Martha Wicklund (V) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

  23RS8207
  Patientnämnden har överlämnat rapporten Klagomål från patienter med cancer-tumörsjukdom.

  23RS8208
  Patientnämnden har överlämnat rapporten Klagomål och synpunkter som avser repressalier - i mötet med vården.

  23RS8163
  Från Ulla Bergström (S) med begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i regionstyrelsen, ledamot och vice ordförande i kulturnämnd samt ledamot i regionfullmäktige. 

  23RS3-182, 184, 188, 191, 194, 198, 202, 211, 212, 214, 219, 221, 224, 230, 232
  Synpunkter från medborgare.

  23RS9062
  Från Alesia Goncharik (S) med begäran om entledigande från uppdrag som ledamot och ordförande i servicenämnden, ersättare i regionstyrelsen samt ledamot i regionfullmäktige.

  23RS9393
  Från Fredrik Dahlberg (SD) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i beredning för nära vård. 

  23RS9439
  Från Jeanette Nilsson (L) med begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

  23RS9441
  Från Maja Loiske (V) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. 

  23RS10054
  Från Jimmy Olsson (SD) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i servicenämnden.

  23RS9760
  Från Faisa Maxamed (V) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

  23RS10309
  Från Kristian Berglund (M) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

  23RS10361
  Från Oscar Lundqvist (SD) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kollektivtrafiknämnden.

  23RS10375
  Från Skyeler Palm (SD) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i beredning för psykiatri. 

 • 23RS10071
  Elin Jensen (SD) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) om Nyckelfondens förtroendevalda revisorsfunktion.

 • Anmäls att en motion har inkommit från Jessica Carlqvist (V), Katja Ollila (V), Malin von Wachenfeldt (V), Rolf Östman (V), Marie Krantz (V) och Margareta Carlsson (V) den 23 augusti 2023 om HBTQIa+-personers rätt till god hälsa och sjukvård.

  Motionen har överlämnats till Staben för hållbar utveckling för stöd i beredningen.

 • Ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 september 2023.

  Medborgarförslaget handlar om att bygga en ny busshållsplats med fri ut/insyn samt belysning längs Ekebygatan mot Sköllersta och gång- och cykelväg längs väg 672.

  Medborgarförslaget har överlämnats till förvaltningen Regional utveckling för stöd i beredningen.

 • § 117

  Aktuell regioninformation

 • Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2023 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.

  Uppföljningen av verksamheten i delårsrapporten påverkas av att pandemin successivt har avtagit och att Region Örebro läns verksamheter därmed återgått till normal verksamhet. Det innebär för vissa verksamheter stora volym- och kostnadsförändringar. Även om verksamheterna successivt återgått till 2019 års nivåer finns dock utmaningar kvar i spåren av pandemin, bland annat med tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

  Region Örebro läns ekonomi har snabbt försämrats. Prognosen för årets resultat uppgår till -1 030 miljoner kronor och balanskravsresultatet till -1 000 miljoner kronor. Resultatmålet som är 1,25 procent av skatteintäkter och generella bidrag över mandatperioden beräknas inte uppnås i år. Det svaga resultatet innebär även att målet kommer vara mycket svårt att uppnå över mandatperioden. Under året har regionfullmäktige beslutat om verksamhetsplan med budget för 2024. Budgeterat resultat inkluderar skatte- och avgiftshöjningar, som kommer att bidra till ökade intäkter samt också krav på nämnderna att reducera sina kostnader. Givet att dessa åtgärder genomförs finns förutsättningar för att Region Örebro läns ekonomi på sikt kommer att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning.

  Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -424 miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Balanskravsresultatet, som exkluderar dessa orealiserade värdeförändringar, uppgår för perioden till -394 miljoner kronor.

  Driftredovisningen visar nämndernas avvikelse mot budget per juli samt prognosen för helåret. Nämnderna redovisar per juli sammantaget en negativ budgetavvikelse med -582 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 222 miljoner kronor. Den främsta anledningen till det är den positiva utvecklingen på pensionsmedelsportföljen. Nämndernas helårsprognoser över budgetavvikelsen uppgår sammantaget till -953 miljoner kronor.

  Investeringar beräknas uppgå till 879 miljoner kronor för helåret 2023.

  Antal årsarbetare har ökat med 305 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2022. Antalet visstidsanställda årsarbetare har minskat med 110 årsarbetare. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 procent perioden januari till juni 2022 till 6,5 procent samma period 2023. Det är korttidssjukfrånvaron som står för minskningen, långtidssjukfrånvaron är i stort sett oförändrad i jämförelse med samma period 2022.

  Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla målen och tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Sammantaget är prognosen att nio av tio mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse och att det ekonomiska målet inte bedöms att uppfyllas.

 • En ny regional kulturplan har arbetats fram i dialog med länets kommuner, professionella kulturskapare/kulturliv samt civilsamhället utifrån kulturnämndens framtagna inriktning. Kulturplanen har haft en remissperiod mellan 21 februari till 28 april 2023 efter vilken den har bearbetats i samråd med kulturnämnden samt aktörer berörda av ändringarna. Kulturplanen har beretts i kulturnämnden 7 juni. Planen ska gälla från 1 januari 2024 till och med 31 december 2027.

 • Region Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKM), är beställare av trafik från Tåg i Bergslagen.

  I samband med tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från operatören till beställaren. Konsekvensen är att biljettintäkter som tidigare tillfallit den upphandlade trafikutövaren från T24 istället kommer tillfalla Tåg i Bergslagen.
  Med anledning av det förändrade ansvaret har ett arbete genomförts under ledning av Region Västmanland med stöd av Tåg i Bergslagen och ägarrepresentanter att se över huruvida nuvarande underskottsfördelning bör uppdateras och i sådana fall ge förslag på vilket sätt att gälla från och med december 2023 i samband med tidtabellskiftet.

 • Region Örebro Innovation AB (Bolaget) ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB, Örebro Rådhus AB och Örebro Universitet Holding AB. Bolagets och dess dotterbolags verksamhet finansieras enligt punkt 9 i aktieägaravtalet genom ett årligt driftsbidrag från Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB.

  Örebro Universitet Holding AB har informerat om att driftsbidrag ska betalas av Örebro Universitet i stället för av Örebro Universitet Holding AB och att den aktuella punkten i aktieägaravtalet därför behöver ändras. Därutöver bör texten rörande finansiering i ägardirektivet för Inkubera förtydligas. Ändringarna får inga negativa konsekvenser för de andra ägarna eller Bolaget. Det föreslås därför att Region Örebro län ska ingå ett tilläggsavtal till det befintliga aktieägaravtalet enligt framtaget förslag.

 • Arvodena i Scantec AB och Region Örebro Innovation AB behöver justeras.
  För Scantec AB föreslås arvoden för ledamöter justeras från fast månadsarvode om 3 procent av referensarvodet till 3 procent av referensarvodet i förrättningsarvode. Förändringen föranleds av en harmonisering till samma nivå som Örebro läns flygplats AB. Bolaget ansvarar för arvodeskostnaderna.
  För Region Innovation AB föreslås ordförandearvodet höjas från 5 till 10 procent av referensarvodet som fast månadsarvode samt att arvodet för ledamöter höjs från 2 till 3 procent av referensarvodet som förrättningsarvode. Förändringen är en harmonisering till samma arvodesnivå och struktur för Örebro läns flygplats. Bolaget ansvarar för arvodeskostnaderna.

 • Region Örebro läns revisorer har överlämnat revisionsberättelser och årsredovisningar för nedan angivna stiftelser, föreningar med flera organ avseende år 2022:

  Adolf Lindgrens stiftelse för mindre jordbrukare med flera,
  Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande,
  Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum,
  Stiftelsen Cesam,
  Stiftelsen Activa i Örebro län,
  Stiftelsen Bergslagsgårdar,
  Örebro läns museum,
  Stiftelsen Värmlands och Örebro läns Skogsskola,
  Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka,
  Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla,
  Stiftelsen Per Eriksson,
  Örebro läns slöjdförening,
  Stiftelsen Nyckelfonden för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro.

  Revisionsberättelserna och årsredovisningarna finns tillgängliga att läsa på Regionkansliet.

 • Regionfullmäktige har tidigare beslutat om regler för partistöd. Av dessa framgår bland annat att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Fullmäktige ska endast bedöma redovisningen i viss formell mening, men inte pröva redovisningens innehåll i sak. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven, ska fullmäktige besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu lämnat in redovisning för 2022, och fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för 2023.

  Reglerna om redovisning av partistöd bygger på att det i kommunallagen numera anges att fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Respektive parti ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Fullmäktige får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar redovisningen. Fullmäktige ska inte ta ställning i frågan om hur partistödet har använts i sak, utan endast i frågan om redovisning har skett eller inte. Partierna har nu lämnat in redovisningen.

  Det bör också nämnas att Miljöpartiet som inte längre är representerat i fullmäktige har rätt till partistöd under 2023. Örebropartiet har inte inkommit med någon redovisning, men det beror på att partiet kom in i fullmäktige under nuvarande mandatperiod. Partiet har därför inte tidigare fått partistöd.
  Örebropartiet kommer att ha möjlighet att inför 2024 lämna redovisning hur partiet har använt partistödet för 2023.

 • Det finns nu ett förslag till tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden under år 2024.

 • Enligt kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag besvaras så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta, enligt kommunallagen 5 kap. 35 §, anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år.

  Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns två motioner som inte har besvarats inom ett år.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnd
  - Stoppa vaccineringen mot covid-19, utred biverkningarna och stöd drabbade, 23RS1903. 

 • Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) har lämnat in en motion om att åka kollektivtrafik för tio kronor om dagen i hela Örebro län, Wienmodellen.
  Motionärerna yrkar att Region Örebro län utreder hur Wienmodellen kan implementeras i Länstrafikens prisstrategi och vilka effekter och möjligheter Wienmodellen skulle kunna ge.

  Wien som marknad jämfört med Region Örebro län skiljer sig åt på många sätt vad gäller infrastruktur och befolkning. Att införa modellen i nuvarande prisstrategi bedöms ge ökat antal resor men på bekostnad av minskade intäkter när priset sänks och risk för ökade kostnader i form av förstärkningstrafik. I nuläget bedöms det därför inte aktuellt att utreda modellen vidare.

 • Den 3 oktober 2022 inkom Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) till regionfullmäktige med en motion. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar om att Region Örebro län tar fram en klimatanpassningsplan för perioden 2024-2030. Syftet ska vara att säkra att regionen är rustad att möta nuvarande och kommande effekter av klimatförändringen.

  Regionstyrelsen håller med motionärerna om att Region Örebro län behöver arbeta förebyggande med lämpliga anpassningar till de nya förutsättningar som klimatförändringarna förväntas medföra för regionens verksamheter. Däremot anser regionstyrelsen, som tidigare, att det inte behövs en regionövergripande klimatanpassningsplan för att styra arbetet. Klimatanpassningsarbetet bör istället integreras i ordinarie verksamhet, det vill säga i de arbetsprocesser som redan finns etablerade, till exempel riskhanteringsarbetet och kontinuitetsplaneringen.

 • Företrädare för Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om SMR-reaktor i Örebro län. I motionen ges en beskrivning av varför vi behöver öka energiproduktionen i Sverige och hur SMR-reaktorer skulle kunna bli en viktig del i energiproduktionen. Vidare beskrivs hur lagförändringar behövs på nationell nivå för att bland annat tillåta anläggning av kärnkraftsreaktorer på fler platser än de idag tre tillåtna och för att tillåta fler antal reaktorer. Motionärerna menar att Tidöavtalet innebär att nödvändig lagstiftning ska utarbetas men att nationell lagreglering inte behöver inväntas för att på regional nivå redan nu lägga fram en positiv inställning för etablering i regionen och påbörja planering.

  Motionärerna yrkar därför:
  att Region Örebro län, i enlighet med motionens intentioner, undersöker förutsättningarna för en framtida etablering av SMR-reaktor i Örebro län.

  Sammanfattning på svar på motionen:
  Örebro läns energi- och klimatprogram ska visa vägen i klimatfrågan och bidra till en hållbar utveckling. Energi- och klimatprogrammets vision är ”I Örebro län arbetar vi tillsammans för att minska klimatutsläppen och använda resurser på ett hållbart sätt. Vi har en effektiv energianvändning och den energi som används är förnybar”. Dagens lagstiftning tillåter kärnkraft endast på platser där det idag finns kärnkraft men Regeringen håller på att ta fram förslag på hur lagstiftningen ska ändras för att tillåta kärnkraft på fler platser. Det behövs dock mer än förändrad lagstiftning för att regioner ska kunna avgöra om en SMR-etablering är av nytta för en region och några saker som behöver beskrivas är bland annat omvärldsrisker, påverkan på näringsliv och inspel från civilförsvarsområden.

 • En motion från Markus Allard (ÖrP) har inkommit till Region Örebro län den 13 februari 2023. Motionsförslaget till regionfullmäktige är att ”regionen ska sluta köpa konst för pengarna och påbörja en utförsäljning av redan inköpta konstverk”.

  Ärendet har remitterats till servicenämnden som föreslår att motionen ska avslås.

 • Motionen föreslår att Region Örebro län ska ansöka om medlemskap i organisationen ICORN för att Örebro län ska blir en fristad och länet ska kunna ta emot fristadskonstnärer. Motiv till förslaget är att Region Örebro län på det sättet är med och försvarar det fria ordet och konstnärers möjlighet att verka fritt.

  I Örebro län är redan Örebro kommun en fristad som tar emot fristadskonstnärer inom ICORN. Utifrån detta är bedömningen att Region Örebro län inte ska bli en fristad.

  Region Örebro län är genom sitt huvuduppdrag inom kulturen istället med och skapar kulturella mötesplatser som de fristadskonstnärer som kommer till regionen kan vara en del av. Region Örebro län ska också arbeta för att stärka kunskapen om ICORN i länets kommuner samt se över möjligheterna att på olika sätt stödja fristadskonstnärer och kommuner som väljer att vara fristäder.

  Förslaget är därför att avslå motionen.

 • En motion har kommit in från Erik Baecklund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Lennart Carlsson (M), Thomas Vuolo (M) och Fredrik Askhem (L) om att utveckla möjligheten till reklam och annonsering inuti och utanpå vår kollektivtrafik.

  I dag bedrivs en verksamhet som i huvudsak överensstämmer med intentionen i motionen. Det finns en väl upparbetad verksamhet inom reklamförsäljning på buss och i väderskydd.

 • Motionen föreslår att Region Örebro län utreder möjligheterna till digital spridning av kulturutbudet som ägs eller är delägt av Region Örebro län, exempelvis Örebro teater, Länsmusiken/Svenska Kammarorkestern med flera, samt att Region Örebro län söker aktivt samarbete med länets kommuner för att öka delaktigheten och utbudet av digital kultur i Örebro län.
  Motiveringen är att via biografer och digitala streamingtjänster tillgängliggöra kulturen på landsbygden och för invånare som har svårt att ta sig till kulturinstitutionerna, samt att öka självfinansieringen av den offentligt finansierade kulturen.

  Region Örebro län har som uppdrag att främja och tillgängliggöra utbud av kultur i hela länet. Endast en biograf i länet är kommunalägd, resterande är privata eller föreningsdrivna och varken regionen eller respektive kommun kan därför besluta om deras utbud. Kulturinstitutionernas styrelser med verksamhet har ett självbestämmande över vad de ska producera och hur utbudet ska möta publiken utifrån uppdrag, förordnande och regionens kulturplan. Förslaget att producera digitala sändningar kvalitativt och utveckla och administrera en streamingtjänst antas kräva stora resurser och antagandet att detta skulle resultera i ökad självfinansiering bedöms därför som tveksamt.

  Förslaget är därför att avslå motionen.

 • § 135

  Besvarande av interpellation från Jessica Carlqvist (V) om en plötslig stängning av psykiatriavdelningen på Lindesbergs lasarett

 • § 136

  Besvarande av interpellation från Fredrik Askhem (L) om statsbidrag till regioner för att främja HBTQI-personers situation

 • § 137

  Besvarande av interpellation från Elin Jensen (SD) om Nyckelfondens förtroendevalda revisorsfunktion

 • § 138

  Besvarande av enkel fråga till Behcet Barsom (KD) om varför hemlösa nekas vård i Region Örebro län från Stefan Nilsson (V)

 • § 139

  Allmän frågestund för ledamöterna

 • § 140

  Valärenden

 • § 141

  Avslutning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.