Hoppa över navigering

Möte 2023-06-21

Regionfullmäktige
 • § 72

  Sammanträdets öppnande

 • § 73

  Upprop

 • § 74

  Protokollsjustering

 • 23RS4963
  Från Alexsandra Ludvigsson (SD) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i folktandvårdsnämnden.

  32RS5133
  Från Magnus Persson (S) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg, styrelse. 

  Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat information om SKR:s ordinarie kongress.

  23RS5621
  Patientnämnden har överlämnat rapporten Unga vuxna med psykisk ohälsa, analys av klagomål och synpunkter på vården under 2022.

  23RS5641
  Från Tina Fingal Swens (C) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i beredning för nära vård. 

  23RS5682
  Från Nina Höijer (S) med begäran om entledigande från uppdraget som ombud i Svensk Kollektivtrafik bolagsstämma. 

  23RS3579
  Skrivelse från ordförande i Vivalla-Lundby Vårdcentral AB.

  23RS3-119, 124, 143, 144
  Synpunkter från en invånare.

  23RS3199
  Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Jan Murman (SD) till ny ledamot i regionfullmäktige efter Pernilla Marberg (IP) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med den 25 maj 2023 till och med den 14 oktober 2026, samt Helena Ståhl (SD) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Jan Murman (SD) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med den 25 maj 2023 till och med den 14 oktober 2026.

  23RS4028
  Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Mats Einestam (L) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Christian Liljenhed (L) i valkrets Örebro läns Södra, från och med den 25 maj 2023 till och med den 14 oktober 2026.

  23RS5900
  Från Johanna Gustafsson (V) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

  23RS5989
  Från Cecilia Albertsson (M) med begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och ersättare i regionstyrelsen.

  23RS6594
  Från Tore Mellberg (V) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. 

  23RS6836
  Från Skyeler Palm (SD) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i Hopajola Örebro län styrelse. 

  23RS6901
  Från Torgny Larsson (S) med begäran om entledigande från uppdraget som ombudsersättare vid bolagsstämma i Svensk Kollektivtrafik. 

 • 23RS5234
  Jessica Carlqvist (V) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahn (S), om hur man arbetar med kunskapshöjande insatser kring HBTQI-gruppen inom regionens verksamhet.

  23RS6458
  Anna Stark (M) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) om allmäntjänstgöringsplatser i Region Örebro län.

  23RS6469
  Jessica Carlqvist (V) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) om trevligare arbetsklimat för personalen på Universitetssjukhuset Örebro.  

  23RS6551
  Jessica Carlqvist (V) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) om en plötslig stängning av psykiatriavdelningen på Lindesbergs lasarett. 

  23RS6575
  Fredrik Askhem (L) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om statsbidrag till regioner för att främja HBTQI-personers situation. 

  23RS6930
  Stefan Nilsson (V) har ställt en fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) om varför hemlösa nekas vård i Region Örebro län.

 • Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den
  3 april 2023 om att återinföra natur- och kulturkortet för alla barn och ungas likvärdiga möjligheter till kulturupplevelser.

  Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.

 • Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 3 maj 2023 om möjligheten att ta med cykel på länsbussarna. Förslagsställaren vill, som var möjligt förut, ta med sig cykeln på cykelkrok på länsbusarna. Förslagsställaren menar att det skulle innebära förbättringar för länets invånare i form av ökat cyklande – bättre motion, möjlighet att besöka platser utan bil – minskade avgaser.

  Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.

 • Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 2 maj 2023 om förbättringar vid busshållsplats Kävesta läge A. Förslagsställaren beskriver att det vid nämnda busshållplats inte finns bänk att sitta på eller väderskydd. Förslagsställaren föreslår att sätta upp en busskur eller bänk då hållplatsen används frekvent studerande vid Kävesta folkhögskola.

  Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – Trafik och samhällsplanering.

 • Anmäls att en motion har inkommit den 5 april 2023 från Fredrik Askhem (L) om att ansluta till SMS-livräddare.

  Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

 • Anmäls att en motion har inkommit till Region Örebro län den 5 april 2023 från Fredrik Askhelm (L) om att införa flexibla nattstopp med buss.

  Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.

 • Anmäls att en motion inkommit till Region Örebro än den 25 april 2023 från Jessica Carlqvist (V), Katja Ollila (V), Malin von Wachenfeldt (V), Rolf Östman (V), Marie Krantz (V) och Margareta Carlsson (V) om rätt till traumabehandling vid beroendeproblematik.

  Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

 • Anmäls att en motion har inkommit från Jessica Carlqvist (V), Katja Ollila (V), Malin von Wachenfeldt (V), Rolf Östman (V), Marie Krantz (V) och Margareta Carlsson (V) till Region Örebro län den 5 maj 2023 om en handlingsplan för jämlik psykiatri i hela regionen.

  Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

 • Anmäls att en motion har inkommit från Erik Baecklund (M), Cecilia Askeskär Philipsson (M), Thomas Vuolo (M) och Lennart Carlsson (M till Region Örebro län den 26 maj 2023 om kollektivt resande i samband med evenemang i länet.

  Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.

 • Ingen aktuell regioninformation lämnades vid dagens sammanträde.

 • Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner men också hur verksamheter och investeringar ska finansieras.

  Förväntningarna inför 2023 dominerades av inflationsutvecklingen och vilken effekt den skulle få på Region Örebro läns ekonomi. Under hösten 2022 kunde inflationens effekter på pensionskostnaderna beräknas, där mycket kraftiga kostnadsökningar 2023 och 2024 blev resultatet. Den ekonomiska utvecklingen skulle dessutom pressas ytterligare genom att de riktade statsbidragen förväntades bli lägre 2023 samt att de generella statsbidragen inte inflationssäkras. Det budgeterade resultatet för 2023 uppgick till -155 miljoner kronor. En bit in på året visar prognosen att underskottet kommer att bli större än så, preliminärt -1 000 miljoner kronor. Förutsättningarna för 2024 visar på fortsatt ökade kostnader till följd av inflationen, vilket tillsammans med den ekonomiska obalansen från 2022-2023 gör att ekonomiska åtgärder behöver vidtas.

  Budgeten för 2024 innebär inkomstförstärkningar i form av höjning av såväl skattesatsen som avgifter och taxor samt kostnadsreduceringar för alla nämnder. Under förutsättning att alla reduceringar i verksamheterna får effekt kommer resultatet för 2024 att uppgå till 10 miljoner kronor. Under åren därefter ökar resultaten och den skuldökning som de svaga resultaten under 2022-2023 bidragit till, kan delvis amorteras. Givet att de i verksamhetsplanen budgeterade åtgärder vidtas finns fortsatt förutsättningar att uppfylla den långsiktiga målsättningen att ha en positiv soliditet år 2030.

  Budgeten innebär att riktlinje för god ekonomisk hushållning behålls oförändrad. Riktlinjen för resultatutjämningsreserven ändras vad gäller möjlighet till disponering av reserven.

  Beslutet att fastställa verksamhetsplan med budget 2024 innebär bland annat följande för 2024, att:
  • Skattesatsen för Region Örebro län höjs med 75 öre till 12,30 kronor.
  • Budgeterat resultat uppgår till 10 miljoner kronor.
  • Respektive nämnd har ett ansvar att bedriva verksamhet inom ekonomisk ram utifrån driftbudgeten, vilket innebär att samtliga nämnder behöver besluta om handlingsplaner, sammantaget motsvarande 629 miljoner kronor, för att nå ekonomisk balans.
  • Respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på 10 procent.
  • Regionstyrelsen har i uppdrag att fördela anslag motsvarande ökningen av statsbidraget för läkemedel till berörd nämnd när beloppet är känt.
  • Regionstyrelsen delegeras ansvaret att, när villkor och andra förutsättningar för ett riktat statsbidrag är känt, tilldela berörd nämnd ekonomiskt ansvar för statsbidraget (bland annat ansöka och disponera statsbidraget).
  • Regionstyrelsen disponerar en planeringsreserv på 50 miljoner kronor.
  • Investeringsnivån uppgår till 732 miljoner kronor.
  • Upplåningsramen, inklusive lån för externt uthyrda investeringar, uppgår till 3?593 miljoner kronor .
  • Checkräkningskrediten utökas med 1 miljard kronor till 2 miljarder kronor.
  • Nya placeringar i regionens pensionsmedelsportfölj uppgår till 512 miljoner kronor.
  • Kreditlimiter och borgensavgifter för ägda bolag fastställs enligt föreslagna nivåer.
  • Riktlinjen för resultatutjämningsreserven fastställs.
  • Effektmål med indikatorer och strategier fastställs.
  • Bilaga ”Fördelning av ansvar för effektmål och strategier till regionstyrelsen och nämnderna” fastställs.

 • Region Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKM), är beställare av trafik från Tåg i Bergslagen.

  Stora delar av Örebro län trafikeras av Tåg i Bergslagen, men majoriteten av trafiken går mellan Lindesberg och Hallsberg.

  I samband med tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från operatören till beställaren.

  Med anledning av det förändrade ansvaret har under sommaren och hösten 2022 ett arbete genomförts av Tåg i Bergslagen och ägarrepresentanter med att ta fram förslag till resevillkor, produkter och priser för Tåg i Bergslagen under arbetsnamnet Bergslagstaxan att gälla från och med december 2023 i samband med tidtabellskiftet. Förslaget ska beslutas av samtliga berörda ägarregioner. Tåg i Bergslagens styrelse har vid styrelsemöte 2022-11-18 samt 2022-12-14 beslutat att rekommendera ägarregionerna att godkänna förslaget.

 • De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. Samtrafiken i Sverige AB bedriver en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som är strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel.

  Bolagets syfte är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och tjänster till trafikföretag och resenärer.
  Tåg i Bergslagens samtliga ägarregioner är delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

  Som aktieägare ges Tåg i Bergslagen möjlighet att nyttja Samtrafikens infrastruktur och kanaler för att sälja bolagets produkter (typer av biljetter), i första hand enkelbiljetter. På så vis kan resenärernas kombinerade resebehov från start till mål paketeras i ett och samma köp.

 • Region Örebro län och dess verksamheter har en skyldighet att ha en god beredskap inför särskilda och extraordinära händelser och vid höjd beredskap. En plan för extraordinära händelser och vid höjd beredskap ska fastställas varje mandatperiod.

  Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag. En rad händelser lokalt, regional, nationellt och internationellt under de senaste åren har visat på behovet av en god planläggning på lokal, regional och nationell nivå för att Region Örebro län på bästa sätt ska kunna hantera de situationer som kan uppkomma. Händelserna kan vara av många olika slag; det kan vara sjukvårdsrelaterade händelser, men det kan också vara en rad andra händelser som i första hand har påverkan på andra delar av Region Örebro läns verksamheter. Det är i samverkan mellan andra lokala, regionala och centrala organisationer och myndigheter som Region Örebro län och samhället i stort kan leva upp till berättigade krav på den beredskap som krävs för att Region Örebro län ska kunna möta särskilda och extraordinära händelser till höjd beredskap.

  En särskild och extraordinär händelse hanteras alltså i första hand inom de olika delarna av Region Örebro läns förvaltning inom sina ordinarie befogenheter. Detta innebär att sådana händelser främst hanteras direkt i den del av förvaltningen, som händelsen berör, och med dess resurser. Om saken måste hanteras på mer övergripande sätt, med behov av koordinering mellan de olika delarna av förvaltningsorganisationen, träder Regional ledning i kraft. Regional ledning leds av kanslichefen (eller den person som utses av regiondirektören). Förvaltningscheferna ska på begäran av Regional ledning utse de personer, som med hänsyn till händelsens art och omfattning, är lämpade att delta i arbetet. Regional ledning rapporterar till regiondirektören, som också biträds av sin Ledningsgrupp.

  Om det inte är möjligt att koordinera arbetet och omfördela Region Örebro läns resurser inom det mandat som Regional ledning har, ska detta rapporteras till regiondirektören, som underrättar regionstyrelsens ordförande inför ett eventuellt behov av att aktivera Krisledningsnämnden.

 • Krigsplacering av personal är ett organisatoriskt beslut i syfte att förbereda en organisation för att kunna fullgöra sina uppgifter under höjd beredskap och krig. Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt och regleras i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Att en organisation har krigsplacerat någon är alltså en form av planeringsåtgärd. Det innebär att även de som eventuellt inte är krigsplacerade har skyldighet att gå till jobbet som vanligt.

  Fördelen för en organisation att krigsplacera personalen är att organisationen vet vilken personal den disponerar. Det är särskilt viktigt när det gäller nyckelpersonal såsom specialister, som verksamheten inte klarar sig utan. Personer som inte är krigsplacerade kan annars vara – eller komma att bli – krigsplacerade hos någon annan aktör. Därmed finns risken att de inte finns tillgängliga om regeringen beslutar om höjd beredskap.

  Krigsplacering ska ske mot bakgrund av den krigsorganisation som en organisation har.

  Genom detta beslut i regionfullmäktige slås fast att Region Örebro län ska använda krigsplacering som en planeringsåtgärd. Genom beslutet fastslås också att regionstyrelsen såsom arbetsgivarmyndighet har att närmare ange hur beslut ska fattas i frågor som rör det fortsatta arbetet med krigsplaceringar.

 • Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och Norra Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser för 2022. Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionorganisationen och kommun. I enlighet med förbundsordningen ska styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamheternas resultat. Respektive förbundsmedlem ska pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundens styrelser för det gångna året.

 • Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 2022 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län.

  KAS behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I samma fastighet finns även Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. 283 svenska patienter startade sin behandling 2022, vilket är en liten ökning jämfört med 279 svenska patienter 2021. 34 utländska patienter startade, en ökning med 100 procent jämfört med 2021. Sju kliniska studier pågår. 43 av 317 (14 procent) patienter inkluderades i en vetenskaplig studie. KAS fortsätter tills vidare att driva Hotel von Kraemer i egen regi. Tvisten med den förra entreprenören fortgår. Antalet behandlingsfraktioner blev 8 304 för 2022 (8 217 året innan).
  Det ekonomiska resultatet för 2022 var totalt ett överskott på 29 miljoner kronor (året innan 19,5 miljoner kronor) vilket innebar en positiv budget-avvikelse på 29 miljoner kronor. Resultatet fördelade sig på Skandionkliniken 26,8 miljoner kronor och Hotel von Kraemer 2,3 miljoner kronor. Överskottet används för att återställa det egna kapitalet, vilket då blir -63 miljoner kronor. Målsättningen är fortsatt att återställa det egna kapitalet senast 2027. Budgeterat överskott för 2024 är 4,2 miljoner kronor, vilket skulle innebära en prognos på -57 miljoner kronor i eget kapital vid utgången av 2024.

 • Regionens nuvarande finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltning antogs i juni 2020. Finanspolicyn och riktlinjerna ses över årligen för att anpassas i förhållande till utvecklingen på de finansiella marknaderna, organisationsförändringar samt förtydligas på de punkter som identifieras i det löpande arbetet.

  Finanspolicyn beslutas av regionfullmäktige. Riktlinje för finansförvaltningen beslutas av regionstyrelsen och gäller under förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om finanspolicy.

  Förslaget till förändring av finanspolicy innefattar justering mellan tillgångsslagen i kapitalportföljen. Andelen räntebärande värdepapper föreslås minska i normalportföljen, samtidigt som andelen alternativa investeringar föreslås öka i motsvarande andel.

  Förslaget till förändring av riktlinje innefattar ändringar i pensionsmedelsportföljen avseende bland annat kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. För likviditets- och skuldportföljen rör ändringarna kapitalbindning och räntebindning såväl som en ändring från att styra den kortsiktiga likviditeten genom betalningsberedskap till att styra likviditeten på medellång sikt.

  Förslagen till justeringar är en del av en större översyn av styrdokumenten i syfte att uppdatera dem till nuvarande arbetssätt och att adressera fler riskperspektiv, såväl operationella som finansiella. Detta innebär att en förändring av dokumentens struktur föreslås i syfte att förenkla och tydliggöra risker.

 • Region Örebro län föreslås fatta beslut om att förnya de tidigare borgensbesluten för Örebro Läns Flygplats AB:s låneförpliktelser om totalt 112,5 miljoner kronor.

  Region Örebro län har sedan tidigare beslutat om borgen till Örebro läns Flygplats AB om totalt 112,5 miljoner kronor. Borgensbesluten är fattade år 2013 (LF 2013 §44, LF 2013 §92) och år 2014 (LF §89) och behöver därför förnyas.
  Region Örebro län föreslås ingå borgen såsom för egen skuld för Örebro Läns Flygplats AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 112,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  Per 2023-04-30 nyttjas 77,5 miljoner kronor av borgensåtagandet.

 • Regionstyrelsen
  - privatisering av vårdcentraler i Degerfors och Karlskoga, 23RS195.

 • I en motion föreslås bland annat att en återöppning av förlossningen i Karlskoga ska ske under nuvarande mandatperiod. I motionen föreslås också att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att säkerställa att beslutet verkställs.

  I förslaget till svar framgår att Region Örebro län enligt verksamhetsplanen ska bedriva förlossningsverksamhet i bland annat Karlskoga. Enligt förslaget till svar är det hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att säkerställa att de delar av verksamhetsplanen som berör hälso- och sjukvården blir verkställda.

  Det framgår i förslaget till svar att all vård ska bedrivas på ett patientsäkert sätt, och att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt en plan för ett skyndsamt återöppnande i enlighet med kravet på patientsäkerhet.

 • I en motion från Sebastian Cehlin med flera (alla M) föreslås att Region Örebro län inför vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. I förslaget till svar framgår att allt fler får hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin. Det framgår också att många ändå får vänta längre tid än vad som vore önskvärt på att få den hjälp de behöver, eftersom allt fler unga söker hjälp.

  Barn- och ungdomspsykiatrins enheter ser nu över sina arbetssätt med stöd från båda nationella riktlinjer och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nystartade produktionsenhet. Även förbättringsarbeten inom andra regioner följs. I förslaget till svar föreslås därför att motionen avslås.

 • Mats Gunnarsson, Monika Aune och Andreas Tranderyd, alla (MP), har i motion om förbättrad synlighet för regionens demokratiska mötesplats och funktion yrkat att regionfullmäktige ska uppdra åt regionstyrelsen att undersöka vilka andra kanaler regionen kan utnyttja för att nå ut till flera länsinnevånare samt att uppdra åt regionstyrelsen att föreslå lämpliga lokaler och datum för möten i andra kommuner i regionen minst en gång per år.

  Till stöd för sina yrkanden anför de i huvudsak följande. För att nå fler invånare skulle fullmäktiges möten kunna sändas även i andra kanaler än via hemsidan. Av samma skäl vore det av värde att regelbundet hålla fullmäktigemötena i andra kommuner än i Örebro.

  Fullmäktiges möten hålls i Örebro vilket fullmäktige har beslutat i sin arbetsordning, som fastställdes senast i somras. Att hålla mötena på andra håll i länet låter sig naturligtvis göras, men skulle vara förknippat med kostnader som inte motiveras av det fördelar det möjligen skulle medföra.

  Fullmäktiges möten sänds direkt via Region Örebro läns webbplats. Inför mötena uppmärksammas också mötena på förstasidan på webbplatsen. Ofta uppmärksammas fullmäktigemötena också via twitter och facebook med en länk till sändningen på Region Örebro läns webbplats. Att sända mötena via andra kanaler än den som sedan länge används, låter sig också göras men skulle medföra kostnader av olika slag, som inte heller de kan motiveras i rådande läge. Det skulle även medföra praktiska konsekvenser som inte främjar effektiviteten i verksamheten.

  Mot bakgrund av ovanstående bör motionen avslås.

 • Till Region Örebro län har kommit en motion om avgiftsfria besök för sexualbrottsutsatta. I motionen föreslås att Region Örebro län inför avgiftsfria besök för sexualbrottsutsatta och att Region Örebro län inför avgiftsfria återbesök kopplat till sexualbrott.

  I förslaget till svar framförs att det är av stor vikt att betalningsförmågan inte påverkar viljan att söka hjälp efter ett övergrepp. Sedan lång tid tillbaka erbjuds därför de kvinnor som kontaktar vården i Region Örebro län hjälp utan kostnad. De förslag som framförs i motionen är alltså redan förverkligade. Förslaget är därför att motionen ska anses vara besvarad.

 • Det har inkommit en motion från Anna Nordqvist (M) och Erik Baecklund (M) till regionfullmäktige om att införa osteoporosscreening i Folktandvården. I motionen föreslås Folktandvården att införa osteoporosscreening för kvinnor över 50 år samt att införa osteoporosscreening för kvinnor under 50 år som drabbats av för tidigt klimakterium och att Region Örebro län ser över möjligheten att implementera en särskild osteoporosmottagning på något av länets tre akutsjukhus.

  Region Örebro län följer Socialstyrelsens rekommendationer från det nationella screeningrådet och i nuläget finns det inga rekommendationer eller något kunskapsstöd för att införa osteoporosscreening i Folktandvården.
  Region Örebro län följer redan Socialstyrelsens riktlinjer som beskriver det förebyggande arbetet mot osteoporos.

 • Jessica Carlqvist (V), Katja Ollila (V), Malin von Wachenfeldt (V), Rolf Östman (V), Marie Krantz (V) och Margareta Carlsson (V) beskriver i sin motion - det är dags för krafttag mot mäns våld mot kvinnor – det samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och de allvarliga konsekvenser det får för de våldsutsatta. Motionärerna beskriver också regionens roll som ansvariga för vård och tandvård och de möjligheter regionen som vårdgivare har för att fånga upp våldsutsatthet i det dagliga arbetet med patienter. Mot denna bakgrund påtalas vikten av att vårdens personal har en god kunskap om våldet, dess kännetecken och konsekvenser och vikten av tidig upptäckt, gott bemötande och adekvat omhändertagande av våldsutsatta patienter. Region Örebro län har ett ansvar att ge all personal verktyg för att vilja och våga agera. Motionärerna önskar att även föroroendevalda ska ges ökad kunskap inom området och gör därför följande yrkanden:
  - att Region Örebro län erbjuder en kunskapshöjning för alla som jobbar inom vården för att både kunna fånga upp våldsutsatthet, larma kring och bemöta våldsutsatta
  - att en grundläggande utbildning ges till Region Örebro läns samtliga anställda, och politiker om strukturer kring mäns våld mot kvinnor samt samhällets ansvar
  - att Region Örebro län verkar för en ökad myndighetssamverkan mellan polis, vård och socialtjänst bland annat genom att utbilda egen personal för att veta när sekretess skall brytas
  - att Region Örebro län hos regeringen framför kravet på att en haverikommission upprättas varje gång en kvinna blir mördad och att relevanta myndigheter inklusive vården går igenom var skyddsnäten brustit
  - att Region Örebro län använder sin roll som ansvarig för regional utveckling till att utbilda egen personal och påverka samhället till att bli mer jämställt.

  Region Örebro län har under många år uppmärksammat det samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och de allvarliga konsekvenser det får för de våldsutsatta och också det ansvar som följer att som vårdgivare fånga upp våldsutsatthet i det dagliga arbetet med patienter och därför genomfört en rad av de förslag som framförs i motionen. Olika utvecklingsarbeten har genomförts inom samtliga förvaltningar genom att; uppdatera riktlinjer och rutiner inom området, erbjuda grundläggande och riktad kompetens- och metodutveckling till våra medarbetare och inta en aktiv roll i den samverkan för kvinnofrid och våld i nära relation som finns i länet.

  Mot bakgrund av detta föreslås regionstyrelsen besluta att motionen härmed kan anses besvarad.

 • § 102

  Besvarande av interpellation från Andreas Svahn (S) från Jessica Carlqvist om hur man arbetar med kunskapshöjande insatser kring HBTQI-gruppen inom vår verksamhet

 • § 103

  Besvarande av interpellation från Anna Stark (M) om allmäntjänstgöringsplatser i Region Örebro län

 • § 104

  Besvarande av interpellation från Jessica Carlqvist (V) avseende trevligare arbetsklimat för personalen på USÖ

 • § 105

  Besvarande av interpellation från Jessica Carlqvist (V) om en plötslig stängning av psykiatriavdelningen på Lindesbergs lasarett

 • § 106

  Besvarande av interpellation från Fredrik Askhem (L) om statsbidrag till regioner för att främja HBTQI-personers situation

 • § 107

  Allmän frågestund för ledamöterna

 • § 108

  Valärenden

 • § 109

  Avslutning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.