Hoppa över navigering
 • § 1

  Sammanträdets öppnande

 • § 2

  Upprop

 • § 3

  Protokollsjustering

 • 23RS12809
  Från Robert Stenberg med begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige och ersättare i regionfullmäktiges valberedning. 

  23RS10857
  Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Emilia Molin (C) till ny ledamot i regionfullmäktige efter Inga Ängsteg (C) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med den 13 december 2023 till och med den 14 oktober 2026, samt Torbjörn Ahlin (C) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Emilia Molin (C) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med den 13 december 2023 till och med den 14 oktober 2026.

  23RS13144
  Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av krisberedskap och civilt försvar.

  23RS13158
  Patientnämnden har överlämnat rapporten Skillnader i klagomål och synpunkter beroende på folkbokföring.

  24RS332
  Från Monika Klockars (M) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i Folktandvårdsnämnd.

  24RS527
  Från Nina Höijer (S) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Region Örebro läns förvaltnings AB.

  24RS114
  Synpunkter på tågbiljettpriserna från medborgare.

  24RS1088
  Från Lucas Holmberg (M) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kulturnämnden.

  23RS3-280, 24R441-1
  Synpunkter från medborgare.

  24RS1033
  Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av personal- och kompetensförsörjning.

  24RS1301
  Från Ingela Sundberg (M) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i beredning för nära vård.

  24RS1488
  Från Ann-Katrine Jondelius (M) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i folktandvårdsnämnden.

  24RS1547
  Från Anna Blomquist (KD) med begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i regionstyrelsen, ersättare i styrelsen Region Örebro läns förvaltnings AB och ledamot i Samordningsförbundet Finsam Sydnärke.

 • 24RS591
  Rolf Östman (V) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) om uppföljning av privata vårdgivare, bilaga § 5:1.

  24RS592
  Jessica Carlqvist (V) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Behcet Barsom (KD) om hur vi gör vården patientsäker för våra ME-patienter, bilaga § 5:2.

  24RS1087
  Erik Baecklund (M) har ställt en interpellation till ordförande i kollektivtrafiknämnden Nina Höijer (S) om språkkunskaper vid nyttjande av Närtrafik i Örebro län, bilaga § 5:3.

  24RS1264
  Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i servicenämnden Carina Oskarsson (S) om självcensur av konst i Region Örebro län, bilaga § 5:4.

  24RS1247
  Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i regionstyrelsen Andreas Svahn (S) om avtal med företag som bidrar till den ryska statskassan, bilaga § 5:5.

  24RS1249
  Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i folktandvårdsnämnden Kristine Andersson (S) om riktlinjer i Region Örebro län, bilaga § 5:6.

  24RS1236
  Sebastian Cehlin (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Behcet Barsom (KD) om en särskild mottagning för sexualbrottsutsatta, bilaga § 5:7.

  24RS1252
  Margareta Carlsson (V) har ställt en interpellation till Kristine Andersson (S) om rätt till tandvårdsstöd, bilaga § 5:8.

 • Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD), Sebastian Cehlin (M) och Anna Ragén (M) till Region Örebro län den 27 november 2023 om att utreda huvudmannaskapet för Kävesta och Fellingsbro folkhögskolor.

  Motionen har överlämnats till Regional utveckling - utbildning och arbetsmarknad för stöd i beredningen.

 • Anmäls att en motion har inkommit den 30 november 2023 från Sebastian Cehlin (M) och Eric Viduss (M) om att upplåta platser för food trucks vid länets sjukhus.

  Motionen har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen.

 • En motion har inkommit den 14 december 2023 från Greger Persson (SD), Patrik Nyström (SD), Elin Jensen (SD) och Oscar Lundqvist (SD) om att pausa användningen av HVO.

  Motionen har överlämnats till förvaltningen Regional utveckling, allmän kollektivtrafik för stöd i beredningen.

 • Jessica Carlqvist (V), Katja Ollila (V), Malin von Wachenfeldt (V), Rolf Östman (V), Marie Krantz (V) och Margareta Carlsson (V) har lämnat in en motion om att Region Örebro län ska ta bort dygnsavgiften för personer som vårdas inom tvångsvården och personer som befinner sig inom rättspsykiatrin.

  Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

 • Jessica Carlqvist (V), Katja Ollila (V), Malin von Wachenfeldt (V), Rolf Östman (V), Marie Krantz (V) och Margareta Carlsson (V) har lämnat in en motion om solceller på alla regionens byggnader och skärpta energimål.

  Motionen har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen.

 • Robert Stenberg (ÖrP) har lämnat in begäran om att bli entledigad från uppdraget som ersättare i regionfullmäktiges valberedning.

 • § 12

  Aktuell regioninformation

 • Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning, ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.

  Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av två delar,

  - signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag, listan är samma för regionstyrelsen som för regionfullmäktige,

  - attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet.

 • Kollektivtrafiknämnd
  - Busshållsplats vid Rävabacken i Ekeby samt gång- och cykelväg längs väg 672, 23RS9419.

  Hälso- och sjukvårdsnämnd
  - SMS-livräddare, 22RS10226.

 • Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD har den 1 mars 2023 i en motion yrkat:

  att Region Örebro utreder hur intresset ser ut hos de kommuner och företag som finns i vår region om att vara med i finansieringen av flygplatsen samt förankrar detta till styrelsen för Örebro flygplats, samt
  att Region Örebro erbjuder andelar från det egna innehavet i flygplatsen till intresserade kommuner och företag.

  Yrkandena läggs mot bakgrund av att flygplatsen är ett viktigt nav med uppbyggt nät av transporter in och ut ur Örebro län samt att flygplatsen blivit beredskapsflygplats. Därmed bidrar bolagets verksamhet till trygghet och förutsättningar för näringslivet i hela Örebro län. Motionärerna anser därför att det borde ligga i hela vår regions intresse att solidariskt vara med att finansiera flygplatsen i form av årliga driftbidrag.

  Regionstyrelsen delar motionärernas åsikt att Örebro läns flygplats AB:s verksamhet är till gagn för näringsliv, kommuner och regionen inom Örebro län. Det är regionstyrelsens uppfattning att bolaget också fortsatt ska ha en stark huvudägare eller ägarkonstellation. Vidare anser regionstyrelsen att ägarkretsen skulle kunna breddas genom att flera av länets kommuner äger mindre andelar i bolaget. Uppfattningen ligger i linje med den utredning som föregick ombildningen av bolaget 2012.

  Regionstyrelsens uppfattning är att näringslivet i länet bäst bidrar till verksamhetens finansiering genom att köpa tjänster av Örebro läns flygplats AB.

  I februari 2023 presenterades utredningen om statens ansvar för flygplatserna i Sverige. Uppdraget redovisas i betänkandet ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – För tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3).”

  Regeringen har i statsbudgeten för 2024 utökat budgeten till regionala flygplatser med 110 miljoner kronor. Utökningen når inte upp till utredarens förslag, men utgör ändå ett betydande belopp. Dessutom tydliggörs med denna budgetpost statens ansvar för flygplatsernas beredskapsverksamhet. Hur dessa medel ska fördelas utreds för närvarande av Luftfartsverket. Utredningen är inte klar.

  Ett statligt driftbidrag till Örebro läns flygplats AB med 5-10 miljoner motsvarar cirka 20 procent av ägarnas driftbidrag till bolaget. Ett statligt bidrag i den omfattningen skulle ha stor betydelse för flygplatsbolagets ekonomi.

  Regionstyrelsen har haft för avsikt att invänta effekterna av betänkandet ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – För tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3)” för att på bästa sätt kunna värdera ett svar på motionen. I skrivande stund är dessa effekter inte klarlagda varför betydelsefulla förutsättningar för bolagets finansiering fortfarande är okända.

  Mot bakgrund av ovanstående information anser regionstyrelsen motionen vara besvarad.

 • Sebastian Cehlin (M) och Eric Viduss (M) har i en motion till Region Örebro län den 21 februari 2023 lyft frågan om att Region Örebro län ska arbeta aktivt för att en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård ska starta på Örebro universitet och att en arbetsgrupp ska bildas i samverkan med Örebro universitet för att kunna starta utbildningen senast år 2026. Motionen lämnades över till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.

  I förslaget till svar framgår att frågan i allra högsta grad är aktuell och redan hanteras i en fortlöpande nära dialog med Örebro universitet (ORU) och Karlstads universitet (KaU). Nuvarande uppdelning med samverkan för specialistutbildning intensivvård med KaU är väl etablerad och för närvarande stabil. Nuvarande avtal löper fram till årsskiftet 2023 och förlängs i tvåårsperioder om inte någon part önskar annat. KaU:s utbildning med distansundervisning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom länet gynnar medarbetare inom Region Örebro län som intresserar sig för utbildningen.

  Avgörande utmaningar för start av en ny utbildning återfinns i en brist på behöriga sökande, på platser för verksamhetsförlagd utbildning samt på akademisk kompetens i form av lärare, examinatorer, träningsfaciliteter inom många utbildningar inom medicin, vård och hälsa. Att arbeta för uppstart av utbildningen även vid ORU riskerar också skapa en konkurrens om akademisk kompetens som inte gynnar varken kvalitet på utbildningarna eller Region Örebro läns möjlighet att rekrytera fler specialistsjuksköterskor inom intensivvård.

  Sammanfattningsvis finns en fortlöpande dialog med såväl Örebro universitet som Karlstads universitet om utvecklingsmöjligheter för befintlig specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård.

 • En motion har inkommit till regionfullmäktige där Fredrik Askhem (L) vill att Region Örebro län ska införa en SMS-livräddartjänst. Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår beslut om att motionen anses besvarad. Då det utifrån flera studier i nuläget inte är klarlagt att SMS-livräddning ökar överlevnaden vid hjärtstopp och då det medför stora ekonomiska konsekvenser så avvaktar Region Örebro län ett införande. Ett antal etiska och juridiska frågeställningar har också identifierats som behöver fortsatt genomlysning.

  Region Örebro län följer utvecklingen och framkommer fakta som talar för att metoden har effekt kan det leda till en omprövning av nuvarande hållning.

 • Fredrik Askhem (L) har inkommit med en motion om att förvaltningen ska utreda möjligheten att införa flexibla nattstopp för busstrafiken. Bakgrunden till denna motion är att öka tryggheten i kollektivtrafiken.

  Bedömningen är att frågan inte behöver utredas ytterligare då flexibla nattstopp har beprövats och avfärdats i närtid.

 • Jessica Carlqvist (V) med flera har i en motion yrkat på följande:

  Att HBTQIA+-personers hälsa följs upp och belyses vid de regelbundna folkhälsoundersökningarna som genomförs i Region Örebro län.

  Att Region Örebro län initierar och uppdaterar utbildningsinsatser för anställda inom sjuk- och hälsovården i syfte att öka HBTQIA+-kompetensen i vård och bemötande. Insatserna bör vara särskilt inriktad till att öka kunskapen kring unga HBTQI-personer.

  Att Utforma en utbildningsplan för regionens verksamheter där särskilda avdelningar prioriteras till exempel psykiatrin, både för vuxna, unga vuxna och barn samt

  Att De nämnda kompetenshöjande insatserna ska omfatta alla vård- och omsorgsgivare oavsett ägarstruktur.

  Information, kommunikation med och bemötande av invånare och patientgrupper ska upplevas inkluderande och respektfullt oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Region Örebro län ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. För att göra detta möjligt behöver chefer och medarbetare en grundläggande hbtqi-kompetens.

  Region Örebro län erbjuder ett utbildningskoncept där verksamheter kan genomgå en HBTQIA+-diplomering. Utbildningen ger grundläggande kunskap och består bland annat av olika interaktiva delar där deltagaren förväntas vara aktiv. Den ger deltagaren kunskap om innebörden i grundläggande begrepp, heteronormativitet och dess konsekvenser och hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation.

  Vid bland annat befolkningsundersökningen ”Liv & hälsa” bland vuxna samt elevundersökningen ”Liv & hälsa ung” finns möjlighet att fylla i sexuell identitet och i elevundersökningen efterfrågas även könstillhörighet, varvid vi följer upp specifikt hur levnadsvanor samt den fysiska och psykiska hälsan ser ut för dessa grupper vid de fall då det finns ett tillräckligt stort underlag att analysera. Såväl regional som nationell spridning av resultatet genomförs efter avslutade undersökningar.

  Region Örebro län ska vara en inkluderande region, där mänskliga rättigheter sätts högt och där alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning är respekterade och kan leva på likvärdiga villkor. Arbetet med mänskliga rättigheter innefattar insatser för hbtqi-personers hälsa och välbefinnande. Regionen erbjuder utbildning med fokus på HBTQIA+-personers livsvillkor och hälsa samt har folkhälsoundersökningar så som Liv och hälsa ung där det finns möjlighet att fylla i könsidentitet samt sexuell identitet.

 • § 20

  Besvarande av interpellation från Erik Baecklund (M) om att i större utsträckning använda informationen från Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

 • § 21

  Besvarande av interpellation från Patrik Nyström (SD) om utvecklingsplanerna inom hälso- och sjukvårdsnämnden

 • § 22

  Besvarande av interpellation från Rolf Östman (V) om uppföljning av privata vårdgivare

 • § 23

  Besvarande av interpellation från Jessica Carlqvist (V) - Hur gör vi vården patientsäker för våra ME-patienter?

 • § 24

  Besvarande av interpellation från Erik Baecklund (M) till kollektivtrafiknämndens ordförande Nina Höijer om språkkunskaper vid nyttjande av Närtrafik i Örebro län

 • § 25

  Besvarande av interpellation till ordförande i servicenämnden Carina Oskarson (S) från Willhelm Sundman (L) om självcensur av konst i Region Örebro län

 • § 26

  Besvarande av interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) från Willhelm Sundman (L) om avtal med företag som bidrar till den ryska statskassan

 • § 27

  Besvarande av interpellation till ordförande i folktandvårdsnämnden Kristine Andersson (S) från Willhelm Sundman (L) om riktlinjer i Region Örebro län

 • § 28

  Besvarande av interpellation till Behcet Barsom (KD) från Sebastian Cehlin (M) om regionfullmäktiges beslut om en särskild mottagning för sexualbrottsutsatta

 • § 29

  Besvarande av interpellation till ordförande i folktandvårdsnämnden Kristine Andersson (S) från Margareta Carlsson (V) om rätt till tandvårdsstöd

 • § 30

  Allmän frågestund för ledamöterna

 • § 31

  Valärenden

 • § 32

  Avslutning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.