Hoppa över navigering

Möte 2023-06-01

Kollektivtrafiknämnd
 •   1

  Protokollsjustering

 • Region Stockholm har översänt sitt förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram på remiss.
  Region Örebro län anser att så väl målen, behovsbilden som målas upp samt beskrivning av genomförande är beskrivet på ett tydligt, effektfokuserat och koncist sätt. Det finns vidare en uppskattad tydlighet i uppställning av indikatorer med kompletterande mått som gör planen för uppföljning överblickbar med ett tydligt resenärsfokus. Region Örebro län anser även att den redovisade miljökonsekvensbeskrivningen tillför viktiga reflektioner kring effekter av det som finns beskrivet i programmet.

 • Införandet av BRT i Örebro stad pågår med etapp 1 som är politiskt beslutad i Örebro kommun och Region Örebro län. Nästa etapp (etapp 2) ska nu planeras och projekteras och behöver ett kommande politiskt beslut. Första steget är att ingå en avsiktsförklaring mellan de båda organisationerna.

  Etapp 1 beräknas vara klar under 2025 och då är sträckan Brickebacken till resecentrum ombyggd. Därefter är det fortsättningen från Resecentrum fram till motorvägen E18/E20 i riktning mot Mellringe och Vivalla som ska byggas under 2026 och 2027. Därefter är fortsättningen till Mellringe och Vivalla som avslutas med etapp 3 under åren 2028 och 2029.

  Region Örebro läns ansvar är att införa ett nytt stadslinjenät och trafikera två linjer med BRT-bussar. Region Örebro län kommer att vara medsökande till Örebro kommuns ansökan om stadsmiljöavtal som ska finansiera 50 procent av utbyggnaden av etapp 2. Som medsökande ansvarar Region Örebro län att genomföra några motprestationer. Det handlar att genomföra prova på kampanjer för kollektivtrafiken (årligen), stråkutvärderingar inför kommande trafikavtal, införande/utvärdering nytt stadslinjenät.

 • Till kollektivtrafiknämnden har kommit ett ledarmotinitiativ om att ändra förfallodag på fakturor för färdtjänst och sjukresor. I ledamotsinitiativet föreslås ändra förfallodag till den 20e.

 • Region Örebro län genomför upphandling av utökad biljettkontroll inom den allmänna kollektivtrafiken. Värdet på upphandlingen uppgår till 85 miljoner kronor. Avtalstiden i upphandlingen är fyra år från och med 2024-01-01 med option om förlängning tre (3) gånger med 12 månader.
  Upphandlingen har genomförts med stöd av referensgrupp och upphandlas enligt öppet förfarande i Lagen om offentlig upphandling LUF.
  Anbuden utvärderas enligt modellen lägsta pris.
  Sista dag för att lämna anbud är 2023-05-19

 • Anmälningsärenden:
  Sammanställning av beslut efter utredning från Färdtjänstenheten till och med vecka 18 2023

  Meddelandeärenden:
  1. Anmälan av remitterad motion från regionfullmäktige från Erik Baecklund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Lennart Carlsson (M), Fredrik Askhem (L) och Thomas Vuolo (M) om att utveckla möjligheten till reklam och annonsering inuti och utanpå vår kollektivtrafik
  2. Skrivelse från Synskadades riksförbund om att förbättra läsbarheten på tidtabellerna vid busshållplatserna
  3. 23RS5130 Skrivelse från Degerfors kommun avseende återupptagande av kollektivtrafiken mellan Degerfors och Åtorp samt möjligheten till kollektivtrafik för orterna i västra

 •   7

  Kollektivtrafikåtgärder finansierade av länsplan för regional transportinfrastruktur under 2022

 •   8

  Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik

 •   9

  Trafikutredning väster

 •   10

  Utbildning i allmän kollektivtrafik och Svealandstrafiken – besök på Bettorpsdepån

 •   11

  Presentationer

 • § 29

  Protokollsjustering

 • Region Stockholm har översänt sitt förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram på remiss.
  Region Örebro län anser att så väl målen, behovsbilden som målas upp samt beskrivning av genomförande är beskrivet på ett tydligt, effektfokuserat och koncist sätt. Det finns vidare en uppskattad tydlighet i uppställning av indikatorer med kompletterande mått som gör planen för uppföljning överblickbar med ett tydligt resenärsfokus. Region Örebro län anser även att den redovisade miljökonsekvensbeskrivningen tillför viktiga reflektioner kring effekter av det som finns beskrivet i programmet.

 • Införandet av BRT i Örebro stad pågår med etapp 1 som är politiskt beslutad i Örebro kommun och Region Örebro län. Nästa etapp (etapp 2) ska nu planeras och projekteras och behöver ett kommande politiskt beslut. Första steget är att ingå en avsiktsförklaring mellan de båda organisationerna.

  Etapp 1 beräknas vara klar under 2025 och då är sträckan Brickebacken till resecentrum ombyggd. Därefter är det fortsättningen från Resecentrum fram till motorvägen E18/E20 i riktning mot Mellringe och Vivalla som ska byggas under 2026 och 2027. Därefter är fortsättningen till Mellringe och Vivalla som avslutas med etapp 3 under åren 2028 och 2029.

  Region Örebro läns ansvar är att införa ett nytt stadslinjenät och trafikera två linjer med BRT-bussar. Region Örebro län kommer att vara medsökande till Örebro kommuns ansökan om stadsmiljöavtal som ska finansiera 50 procent av utbyggnaden av etapp 2. Som medsökande ansvarar Region Örebro län att genomföra några motprestationer. Det handlar att genomföra prova på kampanjer för kollektivtrafiken (årligen), stråkutvärderingar inför kommande trafikavtal, införande/utvärdering nytt stadslinjenät.

 • Till kollektivtrafiknämnden har kommit ett ledarmotinitiativ om att ändra förfallodag på fakturor för färdtjänst och sjukresor. I ledamotsinitiativet föreslås ändra förfallodag till den 20e.

 • Region Örebro län genomför upphandling av utökad biljettkontroll inom den allmänna kollektivtrafiken. Värdet på upphandlingen uppgår till 85 miljoner kronor. Avtalstiden i upphandlingen är fyra år från och med 2024-01-01 med option om förlängning tre (3) gånger med 12 månader.
  Upphandlingen har genomförts med stöd av referensgrupp och upphandlas enligt öppet förfarande i Lagen om offentlig upphandling LUF.
  Anbuden utvärderas enligt modellen lägsta pris.
  Sista dag för att lämna anbud är 2023-05-19

 • Anmälningsärenden:
  Sammanställning av beslut efter utredning från Färdtjänstenheten till och med vecka 18 2023

  Meddelandeärenden:
  1. Anmälan av remitterad motion från regionfullmäktige från Erik Baecklund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Lennart Carlsson (M), Fredrik Askhem (L) och Thomas Vuolo (M) om att utveckla möjligheten till reklam och annonsering inuti och utanpå vår kollektivtrafik
  2. Skrivelse från Synskadades riksförbund om att förbättra läsbarheten på tidtabellerna vid busshållplatserna
  3. 23RS5130 Skrivelse från Degerfors kommun avseende återupptagande av kollektivtrafiken mellan Degerfors och Åtorp samt möjligheten till kollektivtrafik för orterna i västra

 • § 35

  Kollektivtrafikåtgärder finansierade av länsplan för regional transportinfrastruktur under 2022

 • § 36

  Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik

 • § 37

  Trafikutredning väster

 • § 38

  Svealandstrafiken

 • § 39

  Utbildning i allmän kollektivtrafik

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.