Hoppa över navigering

Möte 2023-09-08

Kollektivtrafiknämnd
 • § 40

  Protokollsjustering

 • Anmälningsärenden:
  1. 21RS1167-8 Ordförandebeslut omu pphörande av fria vaccinationsresor
  2. Sammanställning av beslut efter utredning från färdtjänstenheten till nämnden till och med vecka 32 2023

  Meddelandeärenden:
  1. Anmälan av medborgarförslag om att ta med cykel på länsbussen
  2.Anmälan av medborgarförslag om att återinföra natur- och kulturkortet för alla barn och ungas likvärdiga möjlighet till kulturupplevelser
  3.Anmälan av motion från Erik Baecklund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Thomas Vuolo (M) och Lennart Carlsson (M) om kollektivt resande i samband med evenemang i länet
  4.Anmälan av motion från Fredrik Askhem (L) om att införa flexibla nattstopp med buss
  5. 23RS4956, Svar på synpunkter om att förbättra läsbarheten på busshållplatserna

   

 • Region Örebro län har fått in ett medborgarförslag om att få ta med cyklar på länsbussarna. Medborgarförslaget går ut på att den möjligheten återinförs. Anledningen är att ökat cyklande bidrar till motion, möjlighet att besöka platser utan bil som ger mindre avgaser mm.

  Det är flera skäl till att regionen valde att inte utrusta bussarna med cykelställ.
  Det innebär en ökad säkerhetsrisk med cykel på bussen eftersom föraren måste lämna förarplatsen för att vara behjälplig och säkra förankringen. Det är föraren som ansvarar för att cykeln är ordentligt förankrad.

  När möjligheten fanns tidigare att ta med cykeln var efterfrågan liten. Det finns det möjlighet att ta med vikcyklar på Länstrafikens bussar för de som har ett behov att ta med cyklar på bussen.

  Det handlar om enhetlighet i utrustning mellan bussarna i Region Örebro län och Region Västmanland eftersom de nya bussarna trafikeras av Svealandstrafiken för att kunna vara utbytbara mellan länen. I Västmanland är det inte möjligt att ha med cykel på bussen.

  Det finns risk att det blir kontraproduktivt med längre restider om föraren måste säkra upphängningen av cyklarna. Vi strävar efter att få så korta restider inom kollektivtrafiken för att få en bättre ekonomi i verksamheten eftersom kortare restider leder till ökat resande.

 • Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) har lämnat in en motion om att åka kollektivtrafik för tio kronor om dagen i hela Örebro län, Wienmodellen.
  I motionen yrkar att Region Örebro län utreder hur Wienmodellen kan implementeras i Länstrafikens prisstrategi och vilka effekter och möjligheter Wienmodellen skulle kunna ge.

  Wien som marknad jämfört med Region Örebro län skiljer sig åt på många sätt vad gäller infrastruktur och befolkning. Att införa modellen i nuvarande prisstrategi bedöms ge ökat antal resor men på bekostnad av minskade intäkter när priset sänks och risk för ökade kostnader i form av förstärkningstrafik. I nuläget bedöms det därför inte aktuellt att utreda modellen vidare.

 • En motion har kommit in från Erik Baecklund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Lennart Carlsson (M), Thomas Vuolo (M) och Fredrik Askhem (L) om att utveckla möjligheten till reklam och annonsering inuti och utanpå vår kollektivtrafik.

  I dag bedrivs en verksamhet som i huvudsak överensstämmer med intentionen i motionen. Det finns en väl upparbetad verksamhet inom reklamförsäljning på buss och i väderskydd.

 • Med utgångspunkt från Trafikförsörjningsprogram och Verksamhetsplan för kollektivtrafiken så finns en försäljningsstrategi. Den innehåller mål och strategier för hur försäljning ska bidra till att nå de övergripande målen. Kopplat till försäljningsstrategin finns en aktivitetsplan som innehåller tidsatta aktiviteter till prioriterade målgrupper. Aktivitetsplanen sammanfattar aktiviteterna för ökat resande.

 • I bifogat material finner kollektivtrafiknämnden delårsrapport 2023 som omfattar perioden januari till och med juli.
  Materialet innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller materialet även en uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer.

 • § 47

  Verksamhetsuppföljning kollektivtrafik

 • § 48

  Resandeutveckling efter pandemi och trafikförändringar

 • § 49

  Uppföljning Regional utvecklingsstrategi

 • § 50

  Budget i balans 3.0

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.