Hoppa över navigering

Möte 2023-02-15

Kollektivtrafiknämnd
 • § 1

  Protokolljustering

 • Anmälningsärenden:

  22RS12203, Delegationsbeslut om inställda bussavgångar på linje 30 och 31

  Sammanställningar om beslut efter utredning av Färdtjänstenheten vecka 47-2

  Meddelandeärenden:

  §151 Regionfullmäktige Anmälan av motion från Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) om att utveckla dynamisk kollektivtrafik

  §153 Regionfullmäktige Anmälan av medborgarförslag om busskur på Bistagatan, Örebro

 • Bifogat redovisas förslag till verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsnämnden 2022. Förslaget till verksamhetsberättelse är framtagen av tjänstepersonorganisationen och är en återrapportering för helåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2022.
  Från årsskiftet 2022/2023 förändrades samhällsbyggnadsnämnden och dess ansvar är uppdelat på kollektivtrafiknämnden och regionstyrelsen. För att få en sammanhållen verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden tas denna fram som ett dokument där kollektivtrafiknämnden godkänner sina delar samt regionstyrelsen godkänner de delar som från årsskiftet 2022/2023 hör dit.

 • På uppdrag av kollektivtrafikmyndigheterna i ägarregionerna har Mälardalstrafik analyserat vilken fordonskapacitet bolaget behöver för att under de kommande åren klara den planerade trafiken med nuvarande kvalitet. Utredningen landar i en bedömning om att fordonsflottan behöver utökas med tre stycken ER1-fordon som reservkapacitet.

  Styrelsen för Mälardalstrafik MÄLAB AB fattade beslut i ärendet den 12 oktober 2022, § 45, Beslut om anskaffning av ER1-fordon.

  Efter att Kollektivtrafiknämnden bekräftat behovet av reservkapacitet tar regionstyrelsen och regionfullmäktige ställning till om regionen ska ingå det tilläggsavtal som uppdaterar bilaga E, ge AB Transitio i uppdrag att avropa och anskaffa ER1 fordon, samt upphandla finansiering, ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering, ge Mälardalstrafik i uppdrag att gentemot Transitio AB företräda Region Örebro län i arbetet med att avropa, anskaffa, förvalta och utveckla ingående ER1 med tillhörande högvärdeskomponenter.

 • Genom detta beslut om allmän trafikplikt iklär sig Region Örebro län i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ett ansvar gentemot länets invånare att tillhandahålla den beslutade trafiken. Trafikpliktsbeslutet omfattar närtrafik i Örebro län.

  Resenär hämtas vid sin bostad om den ligger 1000 m från hållplats som trafikeras av minst 10 turer i varje riktning per dag och transporteras till närmaste närtrafikhållplats. Omvänt gäller att resenär måste ta sig till närmaste närtrafikhållplats i förhållande till resmålet och resa till valfri adress som ligger minst 1000 meter från hållplatser som trafikeras av minst 10 turer i varje riktning.

  Trafikutbudet erbjuds utöver helgfria vardagar även under helger förutom under röda dagar.
  Under följande dagar utförs ingen trafik; nyårsdag, trettondag jul, långfredag, påskdag, annandag påsk, kristihimmelsfärdsdag, första maj, nationaldagen, midsommardag, julafton, juldag, annandag jul.

 • Jessica Carlqvist och Kenneth Lantz från Vänsterpartiet har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta om at kollektivtrafiknämnden ska påbörja ett pilotprojekt med dynamisk kollektivtrafik.

  Förslaget är i grunden bra som skulle lyfta möjligheterna att resa kollektivt. Det är viktigt att följa utvecklingen om anropsstyrd trafik och ta lärdom av andra.
  Närtrafiken infördes i hela länet i januari 2022 och regionen håller på att kontinuerligt utveckla närtrafiken med ökad servicenivå och översyn om möjligheten att införa flextrafik i tätorter.

  Ett högre serviceutbud än vad regionen erbjuder idag skulle påverka produktiviteten och skapa höga kostnader då befolkningstätheten är lägre än i tätorter som Säffle, som motionärerna hänvisar som exempel på dynamisk kollektivtrafik.

  Hälften av alla försök av anropsstyrd kollektivtrafik har visats sig inte vara hållbara utan har lagts ner. För att möjliggöra en hållbar trafik är det av central betydelse att kostnaderna inom anropsstyrd trafik begränsas och att utbudet inte är för generöst. Det finns därför en stor risk att kostnaden blir väldigt hög med generöst öppethållande.

  Det stora problemet är brist av förare som omöjliggör i det närmaste ett ökat trafikutbud med dagens servicereseavtal.

  Motionen anses besvarad eftersom Region Örebro län redan bedriver dynamisk kollektivtrafik i form av Närtrafik som utvecklas allt eftersom ekonomin tillåter.

 • § 7

  Utbildning i allmän kollektivtrafik

 • § 8

  Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik och historik om Budget i balans

 • § 9

  Beredning: Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan med budget 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.