Hoppa över navigering

Möte 2023-04-26

Kollektivtrafiknämnd
 • § 17

  Protokollsjustering

 • Region Östergötland har översänt sitt förslag till Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik på remiss.
  Region Örebro län konstaterar att sättet att visualisera efterfrågan på resor i kartor och stråk liknar de strukturbilder som Region Örebro län tagit fram i RUS och Regionalt trafikförsörjningsprogram. Dessa kartor upplevs utgöra ett bra stöd i prioritering, beslutsfattande och kommunikation av trafikutbud. Ett medskick görs om behov av förtydligande av färger i kartan.

 • Förvaltningen vill förtydliga vilka som har rätt att ansöka om månadskort inom färdtjänsten.
  Förvaltningen föreslår att lägga till resor till och från arbetsträning anvisad av Arbetsförmedlingen som ytterligare ett kriterium för månadskort inom färdtjänst.
  Förvaltningen avser att arbetsträning ska likställas med arbete. Detta utifrån orimligheten att en person som behöver ta sig till och från en arbetsplats för att förbereda sig för eventuell kommande anställning ska betala mer än den som redan har ett arbete.

 • Region Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKM), är beställare av trafik från Tåg i Bergslagen.

  Stora delar av Örebro län trafikeras av Tåg i Bergslagen, men majoriteten av trafiken går mellan Lindesberg och Hallsberg.

  I samband med tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från operatören till beställaren.

  Med anledning av det förändrade ansvaret har under sommaren och hösten 2022 ett arbete genomförts av Tåg i Bergslagen och ägarrepresentanter med att ta fram förslag till resevillkor, produkter och priser för Tåg i Bergslagen under arbetsnamnet Bergslagstaxan att gälla från och med december 2023 i samband med tidtabellskiftet. Förslaget ska beslutas av samtliga berörda ägarregioner. Tåg i Bergslagens styrelse har vid styrelsemöte 2022-11-18 samt 2022-12-14 beslutat att rekommendera ägarregionerna att godkänna förslaget.

 • Region Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKM), är beställare av trafik från Tåg i Bergslagen.

  I samband med tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från operatören till beställaren. Konsekvensen är att biljettintäkter som tidigare tillfallit den upphandlade trafikutövaren från T24 istället kommer tillfalla Tåg i Bergslagen.
  Med anledning av det förändrade ansvaret har ett arbete genomförts under ledning av Region Västmanland med stöd av Tåg i Bergslagen och ägarrepresentanter att se över huruvida nuvarande underskottsfördelning bör uppdateras och i sådana fall ge förslag på vilket sätt att gälla från och med december 2023 i samband med tidtabellskiftet.

 • Förvaltningen ser ett behov av att ta fram en strategisk målbild för tågtrafik med målår 2050. Den långsiktiga strategi som finns idag togs fram 2015 och har 2030 som målår.

  De styrande strategierna som påverkar inriktningen för tågtrafiken är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och trafikförsörjningsprogrammet (TFP). RUS ska peka ut riktningen, medan TFP ska tydliggöra hur förflyttningen görs.

  I TFP finns övergripande mål för kollektivtrafiken som är applicerbara på arbetet med Målbild tåg 2050, men både RUS och TFP har målår 2030. I arbetet med Målbild tåg 2050 är därför planen att göra ett brett förankringsarbete för att överbrygga glappet av brist på långsiktiga visioner och strategier att bygga vidare på.

 • Kollektivtrafikens taxor bör ses över en gång per år och där allmänna kollektivtrafikens taxa ska höjas varje år. Detta för att det sker en kontinuerlig kostnadsutveckling av produktionen för kollektivtrafiken. I år görs en översyn av samtliga taxor men det är bara allmänna kollektivtrafikens taxa som föreslås höjas med 4 procent av biljettintäkterna vid oförändrad trafik samt att ersättningen för sjukresa med egen bil relateras till ett belopp som beslutats på central statlig nivå. Allmänna kollektivtrafikens taxa föreslås träda i kraft 8 januari 2024 och för sjukresa 1 februari 2024.

  I förslaget ska också möjlighet ges att erbjuda tillfälliga taxor i samband med kampanjer och aktiviteter. Höjningen är ett led i att anpassa priserna till den kostnads- och indexutveckling som sker inom kollektivtrafiken, vilket motsvarar en taxeökning om 4 procent.

  Kollektivtrafiknämnden ges mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor och marknadsföringsinsatser. Det gör att resenärer exempelvis kan erbjudas en anpassad taxa eller biljettprodukter i syfte att börja resa med allmänna kollektivtrafiken, men också att få befintliga resenärer att resa mer över tid. Kollektivtrafiknämnden ges också mandat att besluta om hur prishöjningen ska fördelas mellan biljetter och relationer.

 • § 24

  Anmälnings- och meddelandeärenden till kollektivtrafiknämnden den 26 april 2023

 • § 25

  Information - Trafikutredning Västra länsdelen

 • § 26

  Information - Effektredovisning BRT (Bus Rapid Transit)

 • § 27

  Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik med prognos 2023 och långtidsprognos

 • § 28

  Utbildning - Serviceresor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.