Hoppa över navigering

Möte 2023-10-25

Kollektivtrafiknämnd
 • § 51

  Protokollsjustering

 • Regionfullmäktige skrev följande i sitt beslut om budget och verksamhetsplan i juni 2023: ”Respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på 10 procent.” I enlighet med detta ska ärendet avgöras slutligt i nämnden, och inte föras till fullmäktige.

  Regionfullmäktige beslutade den 22 juni 2023 att höja kollektivtrafiktaxan med totalt 10 procent för 2024 och att ge kollektivtrafiknämnden mandat att fatta beslut om hur höjningen ska fördelas mellan samtliga biljetter och relationer. Förslaget bygger på att prishöjningen på 10 procent inkluderar flera förändringar. Prisgrupp ungdom (7-19 år) får en sänkt rabatt. Den procentuella höjningen fördelas i genomsnitt 8 procent på enkelbiljetter och 10 procent på periodbiljetter.

  Priset för biljetten 24 timmar och Flex 10/40 sänks samt att biljetten 72 timmar tas bort i biljettsortimentet.

  Förändringen ska gälla från och med den 9 januari 2024. I förslaget ska också möjlighet ges att erbjuda tillfälliga taxor i samband med tillfälliga taxor och marknadsföringsinsatser.

  I förslaget föreslås också att korrigera tilläggsavgifterna för prisgrupperna vuxen (från 20 år) till 1600 kronor och ungdom (7-19 år) till 1 000 kronor.

 • Förslag redovisas för kollektivtrafiknämndens ordinarie sammanträdesdatum för år 2024.

 • De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland ingick år 2014 ett avtal om att tillsammans etablera en ny regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter, Mälardalstaxan, som gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande och parallella lokala spår- och busstrafiken.

  Mälardalstaxan infördes hösten 2017 i form av periodbiljetter med tillhörande resevillkor. Utifrån väsentliga världshändelser under de senaste åren har Mälardalstrafik påverkats genom höjda energipriser, ökade priser och leveranstider på fordonskomponenter och vid fordonsanskaffning.

  Med anledning av de ökade kostnaderna behöver Mälardalstrafik säkerställa en stabil och balanserad ekonomi genom antingen ökad ersättning från ägarna och/eller som prisjustering av Mälardalstaxan.

 • Anmälningsärenden:

  1. 23RS9781, Åtgärder för att minska kostnaderna vid Regional utveckling

  2. Sammanställning av beslut efter utredning från Färdtjänstenheten till och med vecka 38 2023

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag regionfullmäktige 2023-10-10 §116 Anmälan av medborgarförslag om en ny busshållplats

 • § 56

  Budget i balans 3.0

 • § 57

  Upphandling fordon serviceresor

 • § 58

  Uppföljning närtrafik

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.