Hoppa över navigering

Möte 2023-12-07

Kollektivtrafiknämnd
 • § 59

  Protokollsjustering

 • Förslagsställaren beskriver att hen önskar trevligare och tryggare förutsättningar vid resor till/från busshållplats Rävabacken i Ekeby. Personen önskar fri ut- och insyn samt belysning som gör kollektivtrafikresenären mer synlig för bilister och bussförare som ska stanna. Medborgarförslaget innehåller även ett förslag om en gång- och cykelbana längs med väg T672 där personen beskriver att den skulle säkra upp för bilister och alla barn som tar sig till och från skolan.

  Regionen har prioriterat åtgärder vid hållplatsen som har genomförts hösten 2023 och önskemålet om cykelväg kommer att tas med i Region Örebro läns fortsatta arbete med att utveckla cykelvägnätet i länet.

 • I Region Örebro läns verksamhetsplan och budget 2024 med planering 2025-2026 anger ett uppdrag till kollektivtrafiknämnden att genomföra intäktsförstärkningar om 23,2 miljoner kronor och kostnadsreduceringar om 50,3 miljoner kronor. Genom beslut om avgiftsökningar tas en stor del av intäktsförstärkningarna om hand och genom denna handlingsplan hanteras kostnadsreduceringarna och återstående summa gällande intäktsförstärkningar.
  Facklig samverkan har skett kring de åtgärdsförslag som återfinns i handlingsplanen för Kollektivtrafiknämnden. De fackliga organisationerna har inte haft något att erinra mot förslagen.
  Risk- och konsekvensanalys har genomförts för handlingsplanen, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Riskbedömningen för arbetsmiljö har genomförts av ansvarig chef, skyddsombud samt HR och åtgärdsförslag har tagits fram för att minimera risken för ohälsa om åtgärdsförslagen blir realitet. Uppföljning kommer att ske under 2024.

 • Egenavgiften för sjukresa och färdtjänstresa är den del som kunden/resenären betalar själv. Förslaget är att höja båda dessa egenavgifter med 10 procent. Detta fördelas med lika procentsatser, oberoende resans längd, men höjningen avrundas till hela kronor. På samma sätt höjs högkostnadsskyddet med 10 procent för sjukresa.

 • Med utgångspunkt i Verksamhetsplan med budget 2024 för Region Örebro län som regionfullmäktige fastställde 21 juni 2023, föreligger förslag till verksamhetsplan med budget för kollektivtrafiknämnden 2024.

  Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan med budget 2024 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Kollektivtrafiknämnden har i sin verksamhetsplan med budget konkretiserat effektmål, inriktningar och indikatorer.

  Vidare innehåller verksamhetsplanen en internkontrollplan med regionövergripande och områdesspecifika risker och åtgärder.

 • Utöver skattehöjning och taxehöjning har kollektivtrafiknämnden fått i uppdrag från Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026 att identifiera intäktshöjande och kostnadsminskade åtgärder inom verksamheter allmän kollektrafik och serviceresor. Målet är att nå en resultatförbättring om 50,3 miljoner kronor. I och med att trafiken utgör den största kostnaden innebär det att största delen av besparingen behöver ske genom trafikanpassningar.

  Utöver ett antal utbudsförändringar är det totalt 15 linjer som utgår. Totalt har trafikanpassningar identifierats som leder till en nettobesparing på cirka 31 miljoner kronor.

  Trafikeringsförslaget bedöms ha en mindre påverkan på resandet och måluppfyllelse av de i Trafikförsörjningsprogrammet uppställda målen om marknadsandel. Dock minskar tillgängligheten för en ganska omfattande grupp och därmed kommer Länstrafikens varumärke och kundnöjdhet påverkas negativt.

  Omfattningen av förändringarna kräver att det fattas nya beslut om allmän trafikplikt i Örebro län. Trafikpliktsbesluten har delats upp geografiskt. Detta beslut avser trafikpliktsbeslut för västra och centrala Örebro län från december 2025. Trafikanpassningarna i de olika relationerna enligt detta beslut sker vid det årliga tabellskiftet i december 2024 respektive dec 2025.

 • Utöver skattehöjning och taxehöjning har kollektivtrafiknämnden fått i uppdrag från Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026 att identifiera intäktshöjande och kostnadsminskade åtgärder inom verksamheter allmän kollektrafik och serviceresor. Målet är att nå en resultatförbättring om 50,3 miljoner kronor. I och med att trafiken utgör den största kostnaden innebär det att största delen av besparingen behöver ske genom trafikanpassningar.

  Utöver ett antal utbudsförändringar är det totalt 15 linjer som utgår. Totalt har trafikanpassningar identifierats som leder till en nettobesparing på cirka 31 miljoner kronor.

  Trafikeringsförslaget bedöms ha en mindre påverkan på resandet och måluppfyllelse av de i Trafikförsörjningsprogrammet uppställda målen om marknadsandel. Dock minskar tillgängligheten för en ganska omfattande grupp och därmed kommer Länstrafikens varumärke och kundnöjdhet påverkas negativt.

  Omfattningen av förändringarna kräver att det fattas nya beslut om allmän trafikplikt i Örebro län. Trafikpliktsbesluten har delats upp geografiskt. Detta beslut avser trafikpliktsbeslut för södra Örebro län från december 2025. Trafikanpassningarna i de olika relationerna enligt detta beslut sker vid det årliga tabellskiftet i december 2024 respektive dec 2025.

 • Utöver skattehöjning och taxehöjning har kollektivtrafiknämnden fått i uppdrag från Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026 att identifiera intäktshöjande och kostnadsminskade åtgärder inom verksamheter allmän kollektrafik och serviceresor. Målet är att nå en resultatförbättring om 50,3 miljoner kronor. I och med att trafiken utgör den största kostnaden innebär det att största delen av besparingen behöver ske genom trafikanpassningar.

  Utöver ett antal utbudsförändringar är det totalt 15 linjer som utgår. Totalt har trafikanpassningar identifierats som leder till en nettobesparing på cirka 31 miljoner kronor.

  Trafikeringsförslaget bedöms ha en mindre påverkan på resandet och måluppfyllelse av de i Trafikförsörjningsprogrammet uppställda målen om marknadsandel. Dock minskar tillgängligheten för en ganska omfattande grupp och därmed kommer Länstrafikens varumärke och kundnöjdhet påverkas negativt.

  Omfattningen av förändringarna kräver att det fattas nya beslut om allmän trafikplikt i Örebro län. Trafikpliktsbesluten har delats upp geografiskt. Detta beslut avser trafikpliktsbeslut för norra Örebro län från december 2025. Trafikanpassningarna i de olika relationerna enligt detta beslut sker vid det årliga tabellskiftet i december 2024 respektive dec 2025.

 • Region Dalarna har översänt sitt förslag till Kollektivtrafikens basutbud i Dalarna på remiss.

  Region Örebro län konstaterar att sättet att visualisera efterfrågan på resor i kartor och stråk liknar de strukturbilder som Region Örebro län tagit fram i Regional utvecklingsstrategi och Regionalt trafikförsörjningsprogram. Dessa kartor upplevs utgöra ett bra stöd i prioritering, beslutsfattande och kommunikation av trafikutbud. Ett medskick görs om behov av förtydligande av färger i kartan. Region Örebro län har inga synpunkter på enskilda stråk som pekas ut i basutbudet

 • Fredrik Askhem (L) har inkommit med en motion om att förvaltningen ska utreda möjligheten att införa flexibla nattstopp för busstrafiken. Bakgrunden till denna motion är att öka tryggheten i kollektivtrafiken.

  Bedömningen är att frågan inte behöver utredas ytterligare då flexibla nattstopp har beprövats och avfärdats i närtid.

 • Med utgångspunkt i Trafikförsörjningsprogrammet finns en försäljningsstrategi. Den innehåller mål och strategier för hur försäljning ska bidra till att man når de övergripande målen. Kopplat till försäljningsstrategin finns en aktivitetsplan som innehåller tidsatta aktiviteter till prioriterade målgrupper. Vissa av aktiviteterna innefattar exempelvis erbjudanden till resenärer om att resa med kollektivtrafiken. Sådana aktiviteter kan innebära att resenären erbjuds biljettpriser som avviker från ordinarie prissättning, såsom kostnadsfri kollektivtrafik under en begränsad tid.

 • § 70

  Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik

 • § 71

  Ombyggnad Östra Bangatan för BRT

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.