Hoppa över navigering

Möte 2024-04-26

Kollektivtrafiknämnd
 • § 18

  Protokolljustering

 • § 19

  Fastställande av dagordning

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende service- och uppdragsresor. Trafiksäker resa, bemötande, stöd och service ska vara ledord i uppdraget.

  Avtalstiden är 2025-07-01 – 2030-06-30.

  Avtalsvärdet beräknas uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor.

 • Anmälningsärenden:
  Inga anmälda ärenden.

  Meddelandeärenden:
  - Skrivelse till kollektivtrafiknämnden från Moderaterna Lekeberg
  - Svar till Moderaterna Lekeberg angående kollektivtrafiken

 • Greger Persson (SD), Patrik Nyström (SD), Elin Jensen (SD) och Oscar Lundqvist (SD) har inkommit med en motion där de föreslår att man tillfälligt ska pausa användningen av biodiesel i form av HVO inom den busstrafik som drivs inom Länstrafiken.

  De skäl som anges för detta är dels att det skulle innebära en mindre kostnad om bussarna tilläts köra på fossil diesel. Dels att man kan ifrågasätta de klimatnyttor som normalt anförs för HVO visavi fossil diesel.

  I det föreliggande förslaget till yttrande förordas att busstrafiken fortsatt drivs med HVO. I grunden finns Energi- och klimatprogrammet som antagits inom Region Örebro län. Programmet anger att de fordon som körs inom Region Örebro läns verksamhet ska nyttja fossilfria drivmedel. Den minskade reduktionsplikten har också inneburit ett kraftigt prisfall för HVO, vilket gör att kostnaderna minskar. HVO innebär också mer än 70 procent större klimatnytta i förhållande till fossil diesel. Region Örebro län anser därmed att det inte finns skäl att i nuläget pausa användningen av HVO.

 • Av 10 § i Attestreglemente för Region Örebro län (18RS3779) framgår att varje nämnd årligen ska upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt deras ersättare.

  Attestförteckningen redovisar attesträtt per person och ansvarsnivå samt nivå av attesträtt med högsta belopp angivet som personen kan attestera.

  Attestförteckningen lagras digitalt. För vissa återkommande kostnader såsom telefon-, tvätt- och hyresfakturor sker kontrollattest automatiskt för bestämda belopp.

 • § 24

  Information: Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik

 • Det sker en kontinuerlig kostnadsutveckling av produktionen för kollektivtrafiken. En del av kostnaderna täcks av biljettintäkter. I förslaget ska kollektivtrafikens taxa höjas med 4 procent av biljettintäkterna med ikraftträdande den 7 januari 2025.

  Kollektivtrafiknämnden föreslås få mandat att fatta beslut om hur höjningen ska fördelas mellan samtliga biljetter och relationer. I förslaget ska också möjlighet ges att erbjuda tillfälliga taxor i samband med kampanjer och aktiviteter.

 • Förvaltningen föreslår att ändra lydelsen i ”Regler för färdtjänst i Örebro län” gällande sista meningen i avsnittet om avbeställning. Den föreslagna ändringen är att ändra meningen ”Den som vid upprepade tillfällen inte avbeställer resor kan bli ersättningsskyldig för dessa.” till ”Den som inte avbeställer sin resa 60 minuter före planerad avfärd blir ersättningsskyldig för resan enligt beslutad avgift.” Samtidigt föreslås att införa en avgift för uteblivna avbokningar om 220 kronor, samma som för uteblivet besök hos vården. Förvaltningen anser att avgiften ska tillämpas för de som inte avbeställer färdtjänstresor 60 minuter innan planerad avfärd. Endast färdtjänstresor som är bokade av själva kunden eller av kundens ombud på kundens begäran ska ligga till grund för avgift.
  Syftet med avgiften är att öka produktiviteten och kundnyttan genom att resor som inte ska bli av avbokas istället för att fordonet åker till en upphämtning som inte blir av. Avbokningen frigör plats i serviceresefordonen och fordonet kan användas för en annan bokad resa.

 • Förvaltningen ser över och förtydligar Länstrafikens allmänna resevillkor för att förtydliga och förenkla för resenärer.

 • Innan den generella ökningen av avgifter gjordes med 10% 2024 hade Region Örebro län inte höjt egenavgiften för sjukresor och färdtjänstresor sedan 2009. Vid beslutet om höjning av egenavgifterna 2009 bestämdes att avgiften skulle indexeras varje år. Detta har inte gjorts. En årlig indexökning av egenavgiften hade medfört en 29,6 % högre egenavgift 2025 än 2024.

  Förslaget är en höjning om 15 % för 2025, i syfte att börja harmonisera prisdifferensen på egenavgift inom Serviceresor. Tanken är att egenavgifterna höjs 15% på sjukresor och färdtjänstresor och att högkostnadsskyddet för sjukresor höjs för att harmonisera med prisökningen. Detta skulle kunna innebära en ökad intäkt för sjukresor på upp mot 1,3 miljoner kronor beroende på hur prisjusteringen görs.

 • § 29

  Information: Trafikförsörjningsprogram – inför workshop om mål för kollektivtrafiken i juni

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.