Hoppa över navigering

Möte 2024-02-07

Kollektivtrafiknämnd
 • § 1

  Protokolljustering

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • Inlämnaren av medborgarförslaget önskar ett väderskydd och sittmöjligheter vid busshållplats Kävesta som är den hållplats som används av deltagare som studerar vid Kävesta folkhögskola.

  Region Örebro län har tack vare detta förslag uppmärksammats på att resandet från hållplats Kävesta har ökat de senaste åren i riktning mot Kumla/Pålsboda (läge A).

  Region Örebro län har påbörjat dialog med Trafikverket, som är väghållare, för att se om ett väderskydd med bänk går att placera ut för att väntan på bussen ska bli mer behaglig.

  Ett väderskydd kommer att placeras ut om det får plats inom vägområdet så att större och mer kostsamma åtgärder kan undvikas och så fort vädret tillåter markarbete.

 • Inlämnaren av medborgarförslaget förmedlar ett önskemål om att kunna stå väderskyddad i väntan på bussen vid hållplats Truckgatan inom industriområdet Pilängen i Örebro.

  Region Örebro län har uppmärksammat att hållplats Truckgatans utformning och utrustning inte motsvara behovet sett till resande och trafiksituationen på platsen.

  Region Örebro län och Örebro kommun samarbetar för att förbättra tillgängligheten till buss inom området Pilängen och vi prioriterade gemensamt hållplats Vagngatan för ombyggnation under 2023.

  Region Örebro län har för avsikt att prioritera åtgärder på hållplats Truckgatan så snart det går. Om förutsättningarna på platsen varit bättre hade det relativt snabbt gått att sätta ut ett väderskydd men de djupa dikena mellan vägbana och gång- och cykelbanan samt smala vägrenen gör att mer omfattande markarbete krävs.

 • Region Örebro län äger hållplatsutrustning som märker ut knappt 1500 stycken hållplatser fördelat på cirka 2500 unika hållplatslägen inom Örebro län.

  Tjänsten som ska upphandlas innefattar att hållplatsmaterial ska lagras, nytt material ska ställas ut och gammalt eller trasigt ska plockas bort. Materialet som finns utplacerat behöver även underhållas för att vara i gott skick och signalera trygghet och pålitlighet till resenärer och allmänhet. Rent praktiskt innebär det klottersanering, byten av rutmaterial och/eller delar av hållplatsstolpar och väderskydd där dessa vandaliserats.
  Visst arbete för att säkerställa att belysning fungerar ingår samt uppdrag att sätta upp och ta ner tidtabeller och annan trafikinformation.

  I dagsläget är hållplatsunderhållet upphandlat av Svealandstrafiken och nuvarande avtal går ut 2024-08-31. Förslaget är att Region Örebro län nu ska ta tillbaka upphandlingsansvaret eftersom Region Örebro län äger materialet i fråga

 • Bifogat redovisas förslag till verksamhetsberättelse kollektivtrafiknämnden 2023. Förslaget till verksamhetsberättelse är framtagen av tjänstepersonorganisationen och är en återrapportering för helåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2023.

 • § 7

  Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik

 • Anmälningsärenden:
  23RS12544- 6, Beviljade och ej beviljade serviceresor till och med vecka 48 2023

  23RS12544- 7, Beviljade och ej beviljade serviceresor till och med vecka 50 2023

  24RS446, Beviljade och ej beviljade serviceresor vecka 1 och vecka 2 2024

  Meddelandeärenden:
  23RS12452 -1, Synpunkter och frågor till kollektivtrafiknämnden gällande busslinje 521

  23RS12452 -2, Svar på synpunkter och frågor till kollektivtrafiknämnden gällande busslinje 521

  23RS122511-1, Synpunkter om busslinje 521

  23RS122511-2, Svar på synpunkter om busslinje 521

  23RS12607-1, Skrivelser från medborgare angående nedläggning av busslinje 824 i Örebro kommun

  23RS12607-3, Svar på skrivelser från medborgare angående nedläggning av busslinje 824 i Örebro kommun

  23RS12772-1 - 2, Brev och svar om synpunkter på linje 824

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.