Hoppa över navigering

Möte 2024-06-04

Kollektivtrafiknämnd
 • § 30

  Protokolljustering

 • § 31

  Information: Läget i länet – uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin

 • § 32

  Information: Länsplan för regional transportinfrastruktur och trafikförsörjningsprogram

 • Anmälningsärenden:
  24RS446-7, sammanställning färdtjänstresor - April
  24RS446-6, sammanställning färdtjänstresor - Mars

  Meddelandeärenden:
  Skrivelse till kollektivtrafiknämnden angående busshållplats Kumlavägen

 • Kollektivtrafiknämndens handlingsplan (Bib 3.0) fokuserar på att nå ekonomisk balans senast 2027 med totala minskningar på 58,6 miljoner kronor. Uppföljningen av handlingsplanen visar i nuläget på att samtliga punkter kommer att uppfyllas senast 2027.

  Uppräkning av ramanslag enligt LPIK påverkar nämndens ekonomi betydligt. I uppföljningen har två olika scenarios tagits fram för att påvisa hur mycket valet av metod för uppräkning av ramanslaget påverkar nämnden. I uppföljningen anses scenario 2 som mest trovärdig.

  Trots förväntad uppfyllelse av planen 2027 behövs åtgärder på minst 7 miljoner kronor för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet från 2028.

 • § 35

  Information: Rapport från tågföretag ägda av Region Örebro län

 • Mälardalstrafik förbereder trafikbeställningen för Tågplan 2026, baserad på Trafikplan Etapp 2.

  Under T26:s första halvår kommer trafiken att köras under ett nödavtal med Transdev Sverige AB. På grund av nya utmaningar och ekonomiska förutsättningar, planeras en möjlig trafikomfattning motsvarande cirka 95 procent av i etapp 2 planerade tågkilometer kommer utföras likt T24 och T25.

  Efter att handlingsplan Budget i Balans 3.0 beslutades har utredningar om kostnadsbesparingar för tågtrafiken genomförts. Några effektiva besparingsåtgärder har inte identifierats som inte negativt påverkar andra län inom samarbetet inom Mälardalstrafik.

  Därför inkluderar T26 inte några reduceringar från Region Örebro län, utan följer den planerade trafiken enligt Etapp 2. Fortsatta utredningar om tågreduceringar är möjliga inför T27.

 • Förvaltningen ser över och förtydligar Länstrafikens allmänna resevillkor för att förtydliga och förenkla för resenärer.

 • § 38

  Information: Uppföljning av resandet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.