Hoppa över navigering

Möte 2024-05-15

Regionstyrelsens personalutskott
 • § 24

  Protokollsjustering

 • § 25

  Anmälan av frågor

 • § 26

  Information - Nationellt avtal hyrpersonal

 • § 27

  Information - Aktuellt inom arbetsgivarområdet

 • Löneöversyn är integrerad i Region Örebro läns verksamhetsplanerings- och budgetprocess. Ramarna för löneöversyn utgörs av ekonomiska förutsättningar, verksamhets- och kompetensförsörjningsanalyser, omvärldsanalyser samt lönekartläggning. Centrala huvudöverenskommelser med löneavtal ska följas.

  Den 31 mars 2024 löpte fem centrala huvudöverenskommelser (HÖK) med löneavtal ut.
  Den 28 mars tecknades nya huvudöverenskommelser med OFR Allmän kommunal verksamhet, Läkarförbundet och Akademikeralliansen.

  Den 17 april tecknades nya huvudöverenskommelser med Kommunal och Sveriges Lärare.
  Avtalsperioden för samtliga avtal är 2024-04-01 – 2025-03-31.

  Kommunals avtal ger ett utrymme om 985 kronor per tillsvidareanställd medlem per den 1 april. En individgaranti om 450 kronor utges per medlem, resterande utrymme används för individuell och differentierad lönesättning.

  Sveriges Lärares löneavtal har bestämmelser om garanterat utfall om 3,3 procent i likhet med löneavtalet för OFR allmän kommunal verksamhet och Sveriges Läkarförbund.

 • SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har tecknat Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK 24 med
  - Svenska Kommunalarbetareförbundet
  - OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och
  Ledarna)
  - Sveriges Lärare
  - Sveriges Läkarförbund
  Avtalsperioden är 2024-04-01 – 2025-03-31

  Region Örebro län tecknar lokalt kollektivavtal – LOK 24 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

 • § 30

  Information - Arbetstidsdirektivet, aktuellt läge

 • § 31

  Information - Perioduppföljning inom personalområdet

 • § 32

  Information - Aktuellt inom arbetsmiljöområdet

 • § 33

  Information - Revisionsrapport om granskning av personal- och kompetensförsörjning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.