Hoppa över navigering
 • § 8

  Protokollsjustering

 • § 9

  Delegationsbeslut - 2023

 • Patientnämnden har ett lagstadgat uppdrag att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen (i Region Örebro län och länets kommuner) och andra berörda om sin verksamhet. Med anledning av detta har en kommunikationsplan tagits fram för patientnämnden och Patientnämndens kansli.

 • § 11

  Information - Platina - Information - Analys/rapport

 • Under perioden 1 januari-31 december 2022 inkom 162 ärenden som gällde unga vuxna. Patientnämnden har märkt upp synpunkter och klagomål som på något sätt berör vården av unga vuxna i åldersintervallet 18-29 år. I 55 stycken av dessa ärenden fanns även information om att patienten led av ”psykisk ohälsa”. Det är klagomålen i dessa 55 ärenden som har granskats för att lyfta fram de brister som patienter och närstående upplever i sina kontakter med hälso- och sjukvården Region Örebro län.

  Kommunikation är ett återkommande ämne för klagomålen. Upplevda brister i kommunikationen framkommer på olika sätt men framförallt lämnas synpunkter på att patienter inte känner sig delaktiga. Man upplever att vården inte lyssnar, man blir inte tagen på allvar och man blir inte bemött med förståelse.

  Flera ärenden i underlaget gäller klagomål på bristande tillgänglighet. Man uppger att det är långa väntetider för utredning och behandling. Patienter beskriver att under väntetiden blir ens liv ”satt på paus”. Det finns också klagomål på att patienter har svårt att få kontakt med vårdgivaren eller att vårdgivaren inte återkommer som utlovat.

  Av klagomålen i underlaget framkommer att unga vuxna i ålderskategorin 18-29 år har en misstro mot vården. Ett minskat förtroende för vården kan leda till konsekvensen att de som behöver vård inte söker vård.

 • Åsa Kindahl, verksamhetschef allmänpsykiatrin och Annifrid Frimodig, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatrin, responderar på årsanalysen. 

 • § 14

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.