Hoppa över navigering
 • § 53

  Protokollsjustering

 • Företrädare för Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om SMR-reaktor i Örebro län. I motionen ges en beskrivning av varför vi behöver öka energiproduktionen i Sverige och hur SMR-reaktorer skulle kunna bli en viktig del i energiproduktionen. Vidare beskrivs hur lagförändringar behövs på nationell nivå för att bland annat tillåta anläggning av kärnkraftsreaktorer på fler platser än de idag tre tillåtna och för att tillåta fler antal reaktorer. Motionsskrivarna menar att Tidöavtalet innebär att nödvändig lagstiftning ska utarbetas men att nationell lagreglering inte behöver inväntas för att på regional nivå redan nu lägga fram en positiv inställning för etablering i regionen och påbörja planering.

  Motionsskrivarna yrkar därför:
  att Region Örebro län, i enlighet med motionens intentioner, undersöker förutsättningarna för en framtida etablering av SMR-reaktor i Örebro län.

  Sammanfattning på svar på motionen:
  Örebro läns energi- och klimatprogram ska visa vägen i klimatfrågan och bidra till en hållbar utveckling. Energi- och klimatprogrammets vision är ”I Örebro län arbetar vi tillsammans för att minska klimatutsläppen och använda resurser på ett hållbart sätt. Vi har en effektiv energianvändning och den energi som används är förnybar”. Dagens lagstiftning tillåter kärnkraft endast på platser där det idag finns kärnkraft men Regeringen håller på att ta fram förslag på hur lagstiftningen ska ändras för att tillåta kärnkraft på fler platser. Det behövs dock mer än förändrad lagstiftning för att Regioner ska kunna avgöra om en SMR-etablering är av nytta för en region och några saker som behöver beskrivas är bland annat omvärldsrisker, påverkan på näringsliv och inspel från civilförsvarsområden.

 • I redovisat material finner regional tillväxtnämnd delårsrapport 2023 som omfattar perioden januari till och med juli.

  Materialet innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller materialet även en uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer.

  Rapportering av verksamhetsutfall och ekonomi sker två gånger per år. Delårsrapporten omfattar perioden januari till och med juli och verksamhetsberättelsen vid årets slut som i vanlig ordning omfattar hela året.

  Rapporteringen är en uppföljning av beslutad verksamhetsplan med budget 2023 för regional tillväxtnämnd. Uppföljningen utgår från nämndens ansvarsområde enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2023 samt nämndspecifika mål, uppdrag och indikatorer.

  I delårsrapporten 2023 rapporteras väsentliga händelser. Vidare innehåller rapporteringen redovisning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos och personalekonomi samt uppföljning och prognos av effektmål med indikatorer, nämndens mål med indikatorer och nämndspecifika uppdrag. En uppföljning av attraktiv arbetsgivare är inkluderad och även nämndens internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller Region Örebro län övergripande risker och åtgärder.

 • Anmälningsärenden:
  23RS4945-3, Ordförandebeslut om godkännande av marknadsföringsavtal avseende exponering på fysiska ytor samt exponering på ryanair.com

 • § 57

  Uppföljning handlingsplan Social välfärd

 • § 58

  Projektet Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige

 • § 59

  Uppföljning regional utvecklingsstrategi

 • § 60

  Resultat marknadsföringsavtal

 • § 61

  Verksamhetsplan och budget 2024

 • § 62

  Inkomna synpunkter från ledamöter i nämnden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.