Hoppa över navigering
 • § 53

  Protokollsjustering

 • § 54

  Beredning: Regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2023

 • § 55

  Information: Periodrapport per maj 2022 för regional tillväxtnämnd

 • I samband med tidigare ansökan och beslut (2022-02-10 § 12) om förlängning och utökning av medel i projektet blev det en felräkning i budgeten som upptäcktes först vid registrering i ekonomiska systemet. Budgeten balanserade inte på samtliga poster varför detta har korrigerats och det behövs därmed ytterligare 150 000 kronor för att täcka projektets kostnader. Aktivitetsmässigt och kostnadsmässigt är det ingen skillnad mot redan inskickad ändringsansökan, däremot söktes ett för lågt belopp på grund av felräkningen i budgeten. Det korrekta beloppet för utökningen är 439 267 kronor.

  Projekt Fossilfritt 2030 – Rena resan beviljades 2019-12-11, 2 567 649 kronor från det statliga 1:1-anslaget. Ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Biogas Öst AB, Region Östergötland och Region Sörmland som ska bidra till att minska klimatpåverkan från resor i Östra Mellansverige (ÖMS). Projektmålet är att projektet ska bidra till att det hållbara resandet ökar i ÖMS, vilket innebär att fler ska välja cykel eller kollektivtrafik vid projektets slut. Mot bakgrund kvarvarande medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden söker Region Örebro län om en utökning av projektets medfinansiering med 439 267 kronor samt en förlängning av projektperioden till 2023-10-31. Den nya totala medfinansieringen i projektet blir därmed 3 006 916 kronor. Den nya procentsatsen blir 22 procent.

 • Örebro universitet ansöker om 56 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 1 143 818 kronor för projekt ProFibre4AM - Optimerade fiberförstärkta komponenter för 3D-printing under perioden 2022-07-01—2025-06-31.

  Projektet ska utveckla och validera en ny simuleringsbaserad konstruktionsmetodik för 3D-printade fiberförstärkta komponenter. För att stärka regionens konkurrenskraft inom område kommer även ett regionalt nätverk inom konstruktion för 3D printing (DfAM – Design for Additive Manufacturing) att skapas.

 • Sedan Vård- och omsorgscollege start år 2008 har Region Örebro län tagit ett långsiktigt ansvar för huvudmannaskapet och medfinansierat verksamheten.

  Mot bakgrund av att certifieringsperioden avslutas 2022 behöver en återcertifiering ske.

  Vård- och omsorgscollege är en certifierad och formaliserad samverkansform på lokal, regional och nationell nivå mellan arbetsliv inom vård och omsorg och utbildningsanordnare. Samverkansformen vård- och omsorgscollege Örebro län har sedan certifieringen 2008 bedrivit utvecklingsarbete för länets kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

  Behovet av kvalificerad personal inom vård och omsorg är fortsatt stort. Det innebär att samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom länet är mycket viktigt för att bidra till bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft inom vård- och omsorgsbranschen.

  Vård- och omsorgscollege ger ett stabilt upparbetat samarbete mellan parterna arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackförbund och arbetsförmedlingen baserat på gemensam certifiering. Årsplaner, samarbetsavtal och samfinansiering utgör grunden för den gemensamma verksamheten. Flernivåstyret i samverkansformen ger möjlighet att lyfta rätt fråga på rätt samhälls- och sektornivå.

 • Ärendet avser redovisning av Kävesta folkhögskolas verksamhetsberättelse med bokslut för 2021.

  Kävesta folkhögskola har med utgångspunkt från Folkbildningsrådets direktiv och uppdraget från Region Örebro län genomfört 2021 års verksamhet.
  Verksamhetsberättelsen beskriver hur Kävesta folkhögskola har arbetat för att uppnå syften, mål och uppdrag.

 • Kävesta folkhögskola har med utgångspunkt från Folkbildningsrådets direktiv och uppdraget från Region Örebro län utformat verksamhetsplanen med budget för 2022.

  Plan för Kävesta folkhögskola samt budget för 2022.

  Verksamhetsmål enligt Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att:
  - Stärka och utveckla demokratin
  - Göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  - Utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
  - Bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

  Region Örebro läns uppdrag till Kävesta folkhögskola 2022:

  Kävesta folkhögskola ger alla kursdeltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. För att arbeta i statens syfte och Region Örebro läns uppdrag arbetar Kävesta folkhögskola utifrån dessa övergripande mål.
   

 • Kävesta folkhögskolas studeranderättsliga standard samlar de riktlinjer och rutiner som styr deltagarnas rättigheter och skyldigheter när de studerar på skolan.

  Kävesta folkhögskola har reviderat skolans studeranderättsliga standard. Utöver mindre rutinmässiga uppdateringar är det främst skolans antagningsarbete som har varit föremål för revision. Skolan har förtydligat hur antagningsarbetet går till utifrån rekommendationer som Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) gav efter att ha granskat en anmälan som gällde skolans antagningsprocess.

  FSR rekommenderade Kävesta folkhögskola:
  - att i den studeranderättsliga standarden tydliggöra beslutsgången i antagningsärenden,
  - att kommunicera direkt med myndig sökande och inte via sökandes anhörig.

 • Anmälningsärenden:

  1. Beslut av regional tillväxtnämnds ordförande enligt punkt 1.5 i nämndens delegationsordning – Stipendium för utveckling av universitetets samarbete med andra aktörer i Örebroregionen, diarienummer 22RS4113.

  2. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2022-03-25 – 2022-05-04, diarienummer 22RS2765 med flera.

  Meddelandeärenden:

  3. Protokoll från Specifikt samverkansråd för skola utbildning och kompetensförsörjning 2022-04-26 med bilagor.

 • Ärendet avser redovisning av Fellingsbro folkhögskolas verksamhetsberättelse med bokslut för 2021.

  Fellingsbro folkhögskola har med utgångspunkt från Folkbildningsrådets direktiv och uppdraget från Region Örebro län genomfört 2021 års verksamhet. Verksamhetsberättelsen beskriver hur Fellingsbro folkhögskola har arbetat för att uppnå syften, mål och uppdrag.

 • Fellingsbro folkhögskola har med utgångspunkt från Folkbildningsrådets direktiv och uppdraget från Region Örebro län utformat verksamhetsplanen med budget för 2022.

  Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att:

  - Stärka och utveckla demokratin
  - Göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  - Utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
  - Bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

  Region Örebro läns uppdrag till Fellingsbro folkhögskola 2022:
  Fellingsbro folkhögskola ger alla kursdeltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. För att arbeta i statens syfte och Region Örebro läns uppdrag arbetar Fellingsbro folkhögskola utifrån dessa övergripande mål.
   

 • Region Örebro län har ett regionalt uppdrag som samordnare av det internationella researrangörsledet inom DACH marknaden, som består av Tyskland, Österrike och Schweiz. Uppdraget baseras på ett avtal med Visit Sweden och omfattats av samordning och matchning mellan researrangör inom DACH och företag inom länet.

  Avtalet har inneburit en regional finansiering om 275 000 kronor per år som belastat ordinarie verksamhetsbudget samt en 50 procents tjänst inom ordinarie verksamhet. Utifrån resultat av kartläggning, utvärdering och dialog inom samverkansstrukturen för besöksnäringen i Örebro län finns inte behov eller efterfrågan av att förnya avtalet med Visit Sweden.

 • Under hösten 2019 utvärderade Område Näringslivsutveckling i Region Örebro län i samverkan med kommunerna i länet, befintligt arbetssätt och önskat läge inom turism och besöksnäring. Utvärderingen bestod av dialoger och workshops med länets kommuner, destinationer och företag. Resultatet påvisade ett behov av en ny samverkansstruktur och en tydlig bild av ett önskat läge på fem års sikt där en gemensam digital plattform är en av de främsta prioriteringarna.

  Inom den nya samverkansstrukturen förs kontinuerlig dialog med den regionala turismutvecklingsgruppen, regionalt branschråd och aktörsnätverk där en samlad digital plattform efterfrågas.

  Den digitala plattformen har till syfte att synliggöra länets besöksnäring byggd på framtidens innovation för att vara en av landets främsta digitala marknadsplatser. Plattformen ska via kartfunktion påvisa hela länet, dess besöksmål och ledsystem för att lättare tillgängliggöra utbudet för besökaren. Plattformen ska skapa attraktion, kunskap och nyfikenhet samt vara optimerad för sökbeteende. En plattform som hänvisar vidare till enskild aktör för bokning och försäljning.
   

 • Region Örebro län samverkar i Östra Mellansverige (ÖMS) med Västmanland, Sörmland, Uppsala och Östergötland. Samverkan inbegriper både samverkan kring Europeiska regionalfonden och Europeiska socialfonden och om samverkan kring smart specialisering. Sörmlands näringslivsstrategi har därav direkt betydelse även för Region Örebro län.

  I remissförfrågan ställs två frågor. Nedan finns Region Örebro läns svar på dessa frågor.

  1. Saknar ni något för att ytterligare öka tydlighet och effektivitet i vårt gemensamma arbete mot hållbar regional utveckling för omställning och utveckling för ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv?

  Strategin är relativt allmän hållen och har lite av en RUS-karaktär (Regional utvecklingsstrategi). Eventuellt skulle strategin tjäna på att ha några tydligt formulerade målsättningar.

  2. Hur skulle er organisation vilja och kunna medverka med framtida insatser under genomförandet av näringslivsstrategin?

  Som en närliggande region ser vi att Region Örebro län kan bidra i arbetet med att finna och belysa skärningspunkter mellan regionernas respektive styrkeområden. Kopplat till Östra Mellansverige (ÖMS) och smart specialisering innebär det till exempel gemensamma initiativ för att finna lösningar på hur industrin kan göras mer ”smart” genom ”hållbara energilösningar”. Eller hur den smarta industrin på olika sätt kan bidra till en hållbar livsmedelsförsörjning. Genom samverkan kan ÖMS regioner framställas som en större enhet i samverkan med andra regioner och organisationer.

 • Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) har lämnat in en om motion om att utveckla tillgång till reservat, leder och nationalparker.

  Förvaltningen Regional utveckling arbetar idag till del med de punkter som motionen tar upp. Arbetet sker dels genom egen personal och genom avtal med skötselföreningar och länets kommuner.

   

 • § 69

  Information: Projektet Industrihubb Örebro län

 • § 70

  Information: Energi i bygg- och fastighetsbranschen

 • § 71

  Information: Förstudie Regional yrkeshögskolesamverkan

 • § 72

  Övrig information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.