Hoppa över navigering
 • § 1

  Protokollsjustering

 • § 2

  Information - Förstudie kring regional yrkeshögskolesamverkan

 • Förslag till verksamhetsberättelse 2021 för regional tillväxtnämnd redovisas. Förslaget är framtaget av tjänstepersonorganisationen och är en återrapportering för helåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2021.

  Det ekonomiska resultatet är i likhet med tidigare år ett överskott. Utfallet per 2021-12-31 är +7,6 miljoner kronor bättre än budget. Motsvarande överskott för 2020 var +10,4 miljoner kronor. Överskottet kan härledas i sin helhet till den pågående coronapandemin.

 • Budgetjustering föreslås till följd av ökad projektvolym som ej var känt när budgeten beslutades i oktober 2021. Justeringen innebär förändring i såväl intäkter som kostnader och påverkar inte den totala budgetramen.

 • En attestförteckning har sammanställts för förvaltningen Regional utveckling 2022 där beslutsattestanter och kontrollattestanter framgår. Attestanterna utses på delegation från regionstyrelsen till den regionala utvecklingsdirektören. Attesterna är sammanställda utifrån förvaltning och inte nämnd, då uppsättningen i ekonomisystemet inte medger en särredovisning på ett enkelt sätt.

  Attestliggaren för regional utveckling består av två delar:

  - Attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet.

  - Förteckning över personer på Regionservice, avdelning för leverantörsfakturor respektive avdelning för leverantörsfakturor som har attesträtt för Regional utvecklings verksamheter.

 • § 6

  Information - Tidsplan för arbetet med verksamhetsplan och budget 2023

 • Rapportering enligt villkorsbeslut för 2021.

  Region Örebro län ansvarar för att årligen ge en sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt till regeringen.

  Region Örebro län, som ansvarig för det regionala tillväxtarbetet, får årligen ett villkorsbeslut där regeringen anger vilka återrapporteringskrav som gäller.
  I villkorsbeslutet anges också om det finns några särskilda uppdrag till Region Örebro län.

  Ärendet avser Region Örebro läns redovisning av det regionala tillväxtarbetet.

  Bifall till redovisningen föreslås.

 • § 8

  Information - Lägesbild för ekonomin kopplat till 1:1-anslaget

 • Region Örebro län, Kliniskt forskningscentrum FoU, ansöker om medfinansiering till projekt Utveckling av Project Support Office med inriktning Artificiell intelligens, AI.

  Projektet ska leda fram till att hållbara processer för innovationsstöd, projektstöd och mäklande av idéflöden (Forskning och Utbildning, idéutveckling, bolag) inom AI Hälsa har utvecklats och etablerats.

  Projektet har skapat förutsättningar för effektiv intern samverkan och ökat förståelsen för hur Region Örebro län kan erbjuda ett effektivt stöd för såväl externa som interna utvecklings- och innovationsprocesser kopplat till AI Hälsa.

  Region Örebro län söker även finansiering från det regionala strukturfondsprogrammet för investeringar i regional tillväxt och sysselsättning Östra Mellansverige. För närvarande pågår beredning av ansökan hos Tillväxtverket och vissa kompletteringar och justeringar av projektet kommer att göras. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte sker den 25 februari. Mot denna bakgrund saknas idag en komplett ansökan för ett beslut angående medfinansiering av 1:1 anslaget. I och med att nästa regionala tillväxtnämnd sker först den 30 mars föreslås att ordföranden ges i uppdrag att ta beslut om medfinansieringsärendet, efter hörande av presidiet, efter justerad ansökan och underlag.

 • Projektet ska leda till en väl uppbyggd struktur, arbetssätt, samarbetsformer, kompetens och ledarskap, inom områdena Hållbar livsmedelsförsörjning, Life science med välfärd och hälsa, Morgondagens energilösningar och Smart industri, som gör att de kommer fler företag, entreprenörer såväl som andra personer inom forskningsmiljöer, offentliga verksamheter och så vidare till nytta.

  Östra Mellansverige har identifierat fyra områden där regionen har samlad kompetens att adressera utvecklingsriktningar i näringslivet. De fyra områdena är: Hållbar livsmedelsförsörjning, Life science med välfärd och hälsa, Morgondagens energilösningar och Smart industri. Östra Mellansveriges fem län har enats kring att fortsätta utvecklingen inom dessa områden för att stärka näringslivet, forskningsmiljöerna och kopplingen dem emellan. Östra Mellansverige vill även öka det internationella samarbetet, involvera mindre företag i innovationsprocesserna och öka företagens investeringar i forskning och utbildning.

 • Projektet ska utveckla metoder för hållbar affärsutveckling som utformas utifrån de regionala utmaningar som finns i respektive län.

  Förlängningen innebär att projektet kan arbeta med ytterligare 61 (252 tidigare) företag med behovsanpassad rådgivning och bidra till ytterligare 68 (336 tidigare) arbetstillfällen i Mälardalen. Almi kan ta ett steg i att implementera sitt lärande kring Team för Tillväxt och realisera modellen tillsammans med utvalda aktörer. En förlängning ger möjlighet att paketera och förankra arbetet med jämställdhetsintegrering över hela Östra Mellansverige (ÖMS) och tillsammans med stödsystemet ta fram nya arbetssätt för att nå personer med utländsk bakgrund. Genom förlängningen kan Almi komma längre i arbetet med kompetensförsörjningsfrågan i företagens strategier. Projektet vill också testa en ny modell för expertfrågor där ALMI bolagen i ÖMS samverkar i kundmöten via digitala verktyg. För att stärka återkoppling och lärande från projektet kommer projektet att sätta upp en utökad styrgrupp som även innefattar regionalt utvecklingsansvariga på regionerna i ÖMS.

 • Projekt Fossilfritt 2030 – Rena resan beviljades 2019-12-11, 2 567 649 kronor från det statliga 1:1-anslaget. Ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Biogas Öst AB, Region Östergötland och Region Sörmland som ska bidra till att minska klimatpåverkan från resor i Östra Mellansverige (ÖMS). Projektmålet är att projektet ska bidra till att det hållbara resandet ökar i ÖMS, vilket innebär att fler ska välja cykel eller kollektivtrafik vid projektets slut. Mot bakgrund av kvarvarande medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ansöker Region Örebro län om en utökning av projektets medfinansiering med 289 268 kronor samt en förlängning av projektperioden till 2023-10-31. Den nya totala medfinansieringen i projektet blir därmed 2 856 917 kronor. Den nya procentsatsen blir 21 procent.

 • Projekt Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS beviljades 2019-06-19, 1 061 124 kronor från det statliga 1:1-anslaget. Projektet genomförs som ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Energikontoret Östra Götaland (del av Region Östergötlands förvaltning från 2019) och Energikontoret i Mälardalen med mål om att fler företag inom sektorn bostäder och lokaler i Östra Mellansverige minskar sina klimatutsläpp och intensifierar sitt arbete för framtidssäkra, resurseffektiva byggnader. Mot bakgrund av kvarvarande medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ansöker Region Örebro län om en utökning av projektets medfinansiering med 171 981 kronor samt en förlängning av projektperioden till 2023-10-31. Den nya totala medfinansieringen i projektet blir därmed 1 233 105 kronor. Den nya procentsatsen blir 16 procent.

 • Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret i Mälardalen kommer att ta en övergripande roll för kapacitetsutmaningarna i allmänhet och nätutvecklingsplanerna i synnerhet med stöd till det regionala näringslivet i omställningsarbetet. Detta kommer bland annat att ske genom att tillsammans med elnätsföretag, näringslivet samt regioner och kommuner stärka arbetet med att identifiera och hantera de utmaningar som nya elsystem ställer på kommuner och regioner. Projektet kommer också arbeta för att stärka samarbetet kring dessa frågor med andra regioner, såväl som lärosäten och science-parks.

 • Projekt Visual lift beviljades 2020-12-07, 750 000 kronor från det statliga 1:1-anslaget. Det är ett samverkansprojekt mellan Linköpings universitet, Örebro universitet, Mälardalens högskola, Curt Nicolin Gymnasiet AB, Mälardalens Industrial Technology Center AB och Norrköpings Science Park AB. Projektet syftar till att skapa en innovations-, utvecklings- och lärandemiljö både virtuellt och fysiskt. Fokus ligger också på verktyg, tjänster och kompetens som på kort sikt kan stötta industrin till att bli effektiv och lönsam. Mot bakgrund av kvarvarande medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ansöker Linköpings universitet om en utökning av projektets medfinansiering med 500 000 kronor samt en förlängning av projektperioden till 2023-10-31. Den nya totala medfinansieringen i projektet blir därmed 1 250 000 kronor. Procentsatsen blir 7 procent.

 • Regional tillväxtnämnd föreslås utse rapportörer för att bevaka och följa olika sakfrågor lite extra. Nämndens ansvarsområden är breda och många varpå det skulle stärka nämndens samlade kompetens om några förtroendevalda utses att särskilt följa några sakfrågor.

  Rapportörsuppdraget innebär att löpande följa och hålla sig uppdaterad inom det specifika sakområdet. Rapportörerna återkopplar till nämnden vid lämpliga tillfällen. Rapportören upprättar med fördel kontakt med tjänstemännen inom förvaltningen Regional utveckling utifrån angiven sakfråga att följa.

  Uppslag till sakområden att bevaka och följa är i dagsläget:

  - Folkhögskolorna
  - Regionalt kompetensförsörjningsarbete (exempelvis utbildning, validering, matchning eller kompetensattraktion)
  - Kulturella och kreativa näringar samt sociala företag
  - Energiområdet
  - Skogen
  - Besöksnäring
  - Välfärdsfrågor utifrån beslutade handlingsplaner
  - Landsbygdsfrågor
  - Företagsstöd och projektstöd.

 • Region Örebro län och Länsstyrelsen Örebro har gemensamt tagit fram en handlingsplan för livsmedelskedjan i Örebro län. Handlingsplanen består av fyra insatsområden;

  1) Konkurrenskraft, konsument och marknad
  2) Regler och villkor
  3) Offentlig konsumtion och upphandling
  4) Innovation och utbildning

  Inom respektive insatsområde finns prioriterade åtgärder.

  Region Örebro län har ett delat ansvar med Länsstyrelsen Örebro i genomförandet av handlingsplanen. Det delade ansvaret ligger inom områdena konkurrenskraft, konsument och marknad och offentlig konsumtion samt upphandling.

  Den ekonomiska föreningen Agro Öst, en plattform för östsvenska utvecklingsprojekt inom lantbruks- och livsmedelsindustrin, har sedan några år drivit en lokalförening i Örebro län, kallad Agro Örebro. Agro Örebros uppdrag är att samverka med länets livsmedelsproducenter (primärproduktion och industriell produktion/förädling) för att stärka förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och lönsamhet, men även för ökad attraktionskraft för branschen som sådan och för regionalt producerade produkter och tjänster. Ett tredje fokus för Agro Örebro är att skapa bättre förutsättningar för stärkt kompetenskraft i företagen.

  Agro Örebro driver sin verksamhet framförallt i enlighet med de prioriterade åtgärderna inom handlingsplanen för den regionala livsmedelsstrategins områden konkurrenskraft, konsument och marknad” samt ”offentlig konsumtion och upphandling”. Därutöver förväntas Agro Örebro stötta de delar inom området ”innovation och utbildning” som rör kompetensförsörjning.

  Tidigare har det årliga verksamhetsbidraget från Region Örebro län varit 500 000 kronor.

  Förslaget är att Region Örebro län för verksamhetsåret 2022 ger ett årligt verksamhetsbidrag på 800 000 kronor till Agro Örebro. Verksamheten har utvecklats och tar en allt större roll i genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin. Se redovisad Verksamhetsrapport för 2021.

  Agro Örebro förväntas löpande redogöra för verksamhetens framdrift med förvaltningen Regional utveckling. En verksamhetsrapport ska lämnas till regional tillväxtnämnd senast december 2022.

 • Regional tillväxtnämnd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman i enlighet med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till den nämnd som har fattat beslut om delegering.

  Nu redovisas beslut av områdeschef för Näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning.

  Företagsstöd för perioden 2021-11-18 – 2021-12-31, diarienummer NypsID: REGT-109-21 med flera.

 • § 19

  Information - Bergslagen Cycling

 • § 20

  Information - Överklagat ärende om antagning till Allmän kurs vid Kävesta folkhögskola

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.