Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • I redovisat material finner regional tillväxtnämnd delårsrapport 2022 som omfattar perioden januari till och med juli.

  Materialet innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller materialet även en uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer.

  Rapportering av verksamhetsutfall och ekonomi sker numera två gånger per år. Delårsrapporten omfattar perioden januari till och med juli och verksamhetsberättelsen vid årets slut som i vanlig ordning omfattar hela året.

  Rapporteringen är en uppföljning av beslutad verksamhetsplan med budget 2022 för regional tillväxtnämnd. Uppföljningen utgår från nämndens ansvarsområde enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2022 samt nämndspecifika mål, uppdrag och indikatorer.

  I delårsrapporten 2022 rapporteras väsentliga händelser. Vidare innehåller rapporteringen redovisning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos och personalekonomi samt uppföljning och prognos av effektmål med indikatorer, nämndens mål med indikatorer och nämndspecifika uppdrag. En uppföljning av attraktiv arbetsgivare är inkluderad och även nämndens internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller Region Örebro län övergripande risker och åtgärder.

  Bilagor

 • Med utgångspunkt i Verksamhetsplan med budget 2023 för Region Örebro län som regionfullmäktige fastställde 21 juni 2022, föreligger förslag till verksamhetsplan med budget för regional tillväxtnämnd 2023.

  Förvaltning regional utveckling fungerar som tjänstemannastöd till regional tillväxtnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt samhällsbyggnadsnämnd.

  Bilagor

 • Örebro kommun (BRO) ansöker om 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 1 160 292 kronor för projekt Smart move under perioden 2022-09-01—2024-06-01.

  Med Smart move tar länets kommuner ett gemensamt grepp för att attrahera nya talanger till Örebroregionen likväl som att få redan befintliga talanger från regionen att stanna kvar. Projektet syftar till att hjälpa alla aktörer som har nytta av att visa upp en attraktiv bild av Örebroregionen, kommuner, företag, organisationer, föreningar och nätverk.

  Smart move är Örebroregionens samlade arbete för att attrahera och behålla kompetens i regionen. Smart move konceptet är skapat och etablerat hos länets kommuner och går nu in i en utvecklingsfas där arbetet både ska fortsätta implementeras rent praktiskt men också utvecklas i takt med att omvärlden förändras.

  Projektet avser nu att utveckla en organisation under knappt 2 år med en projektledare som ska koordinera, administrera, utföra och säkerställa att projektets aktiviteter initieras och löper på gentemot projektets mål. Arbetet innebär en hög grad av samverkan mellan kommuner, region, akademi och näringsliv.

  Bilagor

 • I rapporten som beskriver länets nya innovationsstödssystem lyfts vikten av ett ökat fokus på systemtänk och på att lösa samhällsutmaningar och behov tillsammans. Rapporten visar även att Region Örebro län förväntas ta en mer aktiv roll som ledare och finansiär.

  Ägarna i systemet, Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro universitet har i juni 2022 tagit beslut om att bilda ett nytt bolag, Innovation AB, vars främsta uppdrag är styra och leda systemet mot de effektmål som finns uppsatta i dokumentet ”Gemensam målbild”.
  • En välkomnande, kreativ och innovativ kultur
  • En ökad förmåga att attrahera och utveckla företag, kapital & individer med rätt kompetens
  • Tillblivelsen av fler kunskapsintensiva företag
  • Tillblivelsen av fler nya, innovativa företag
  • Utveckling av fler innovativa idéer frigjorda i befintliga företag och offentlig sektor
  • Fler trygga och välmående medborgare
  • Effektivitet i samverkan mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle

  I budgeten för 2022 finns 4500 tkr upptagna för målinriktade insatser för att öka idéflödet, ökad kännedom och ökad relevans inom innovationsstrategins prioriterade område. Flödet kan komma såväl från akademi, näringsliv som från offentlig sektor.

  I nära samarbete och i djup dialog med ägare, finansiärer och aktörer har ett antal förslag till konkreta insatser 2022 tagits fram. Syftet med dessa insatser är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling genom större projekt, bl a genom finansiering via Europeiska regionalfonden.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:
  1. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2022-05-05 – 2022-07-15 diarienummer 22RS5140 med flera

  2. 22RS6307, Medfinansiering av Förstudie – Hur smakar en självförsörjande kommun?

  Bilagor

 •   7

  Information: Förnybar energi med fokus på solel

 •   8

  Information: Beställning till Central Sweden för 2023

 •   9

  Information: AER position om demokrati

 •   10

  Presentationer

 • § 73

  Protokollsjustering

 • I redovisat material finns regional tillväxtnämnds delårsrapport 2022 som omfattar perioden januari till och med juli.

  Materialet innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller materialet även en uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer.

  Rapportering av verksamhetsutfall och ekonomi sker numera två gånger per år. Delårsrapporten omfattar perioden januari till och med juli och verksamhetsberättelsen vid årets slut som i vanlig ordning omfattar hela året.

  Rapporteringen är en uppföljning av beslutad verksamhetsplan med budget 2022 för regional tillväxtnämnd. Uppföljningen utgår från nämndens ansvarsområde enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2022 samt nämndspecifika mål, uppdrag och indikatorer.

  I delårsrapporten 2022 rapporteras väsentliga händelser. Vidare innehåller rapporteringen redovisning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos och personalekonomi samt uppföljning och prognos av effektmål med indikatorer, nämndens mål med indikatorer och nämndspecifika uppdrag. En uppföljning av attraktiv arbetsgivare är inkluderad och även nämndens internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller Region Örebro läns övergripande risker och åtgärder.

 • Med utgångspunkt i Verksamhetsplan med budget 2023 för Region Örebro län som regionfullmäktige fastställde 21 juni 2022, föreligger förslag till verksamhetsplan med budget för regional tillväxtnämnd 2023.

  Förvaltning regional utveckling fungerar som tjänstemannastöd till regional tillväxtnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt samhällsbyggnadsnämnd.

 • BRO (Örebro kommun) ansöker om 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 1 160 292 kronor för projekt Smart move under perioden 2022-09-01—2024-06-01.

  Med Smart move tar länets kommuner ett gemensamt grepp för att attrahera nya talanger till Örebroregionen likväl som att få redan befintliga talanger från regionen att stanna kvar. Projektet syftar till att hjälpa alla aktörer som har nytta av att visa upp en attraktiv bild av Örebroregionen, kommuner, företag, organisationer, föreningar och nätverk.

  Smart move är Örebroregionens samlade arbete för att attrahera och behålla kompetens i regionen. Smart move-konceptet är skapat och etablerat hos länets kommuner och går nu in i en utvecklingsfas där arbetet både ska fortsätta implementeras rent praktiskt men också utvecklas i takt med att omvärlden förändras.

  Projektet avser nu att utveckla en organisation under knappt två år med en projektledare som ska koordinera, administrera, utföra och säkerställa att projektets aktiviteter initieras och löper på gentemot projektets mål. Arbetet innebär en hög grad av samverkan mellan kommuner, region, akademi och näringsliv.

 • I rapporten som beskriver länets nya innovationsstödssystem lyfts vikten av ett ökat fokus på systemtänk och på att lösa samhällsutmaningar och behov tillsammans. Rapporten visar även att Region Örebro län förväntas ta en mer aktiv roll som ledare och finansiär.

  Ägarna i systemet, Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro universitet har i juni 2022 tagit beslut om att bilda ett nytt bolag, Innovation AB, vars främsta uppdrag är styra och leda systemet mot de effektmål som finns uppsatta i dokumentet ”Gemensam målbild”.
  • En välkomnande, kreativ och innovativ kultur
  • En ökad förmåga att attrahera och utveckla företag, kapital och individer med rätt kompetens
  • Tillblivelsen av fler kunskapsintensiva företag
  • Tillblivelsen av fler nya, innovativa företag
  • Utveckling av fler innovativa idéer frigjorda i befintliga företag och offentlig sektor
  • Fler trygga och välmående medborgare
  • Effektivitet i samverkan mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle

  I budgeten för 2022 finns 4 500 000 kronor upptagna för målinriktade insatser för att öka idéflödet, ökad kännedom och ökad relevans inom innovationsstrategins prioriterade område. Flödet kan komma såväl från akademi, näringsliv som från offentlig sektor.

  I nära samarbete och i djup dialog med ägare, finansiärer och aktörer har ett antal förslag till konkreta insatser 2022 tagits fram. Syftet med dessa insatser är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling genom större projekt, bland annat genom finansiering via Europeiska regionalfonden.

 • Anmälningsärenden:
  1. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2022-05-05 – 2022-07-15 diarienummer 22RS5140 med flera

  2. 22RS6307, Medfinansiering av Förstudie – Hur smakar en självförsörjande kommun?

 • § 79

  Information: Förnybar energi med fokus på solel

 • § 80

  Information: Beställning till Central Sweden för 2023

 • § 81

  Information: AER position om demokrati

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.