Hoppa över navigering
 • § 82

  Protokollsjustering

 • Business Region Örebro, BRO (Örebro kommun) ansöker om 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 4 837 929 kronor för projekt Starkare industri i Örebro län under perioden 2023-04-01—2026-09-30.

  Projektet ska förstärka förmågan för utveckling hos 75 tillverkande eller utvinnande företag i länet.

  BRO (Örebro kommun) är den organisation som i ansökan står som projektägare till Starkare industri i Örebro län. Business Region Örebro är huvudman för projektet Industrihubb Örebro län med målet att bilda ett IUC-bolag. Det IUC-bolaget kommer att ta över projektägarskapet från Business Region Örebro innan projektstart av sökta projekt .

  Industrin sysselsätter cirka 20 000 personer och bidrar starkt till den regionala ekonomin. Direkt står industrin för över 30 procent av länets förädlingsvärde. Denna näringslivsgren behöver vara i konstant utveckling för att behålla sin konkurrenskraft och därmed vara fortsatt långsiktigt hållbar.

  Trots industrins betydelse har det inte funnits en industriutvecklande aktör i länet fram tills nu. Det har lett till att förhållandevis få insatser gjorts riktade mot industriell utveckling.

  Med detta projekt ges industriföretagen en möjlighet att uttrycka sina behov och få stöd att komma vidare med sina mest prioriterade utvecklingsaktiviteter.

 • § 84

  Information om kommande projekt

 • Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län genom Region Örebro läns förvaltnings AB med 24,5 procent. Tidigare har nya ägaranvisningar utkommit varje år där ägarna tydliggjort sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.

  Nu föreslås en långsiktig ägaranvisning som inte behöver ändras varje år. Anvisningen föreslås därför beslutas att gälla till dess att en ny ägaranvisning överlämnas.

  En del mindre förändringar i ägaranvisningen föreslås. Ett omarbetat stycke med fokus på samarbete och samverkan inom Almikoncernen har tillkommit. Syftet är att erbjuda hela Almis verksamhet och kompetens för företagens bästa samt agera som ett Almi gentemot regionala intressenter och marknaden.

  Referens till målgruppsmodellen har utgått för att omhändertas inom ramen för arbetet med målstrukturen.

  Den tidigare skrivningen om att följa den pågående utvecklingen av Corona-utbrottet är ersatt av en mer generell riktlinje om att följa utvecklingen i omvärlden och löpande anpassa verksamheten därefter.

  Ett nytt stycke är tillagt för att lyfta det regionala tillväxtarbete och kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin. Stycket lyfter också exportsamverkan.

  Det finns nu också en tydligare skrivning om att affärsutvecklingsverksamhet som bedrivs inom ramen för projekt och andra uppdrag ska godkännas av samtliga ägare och av bolagets styrelse, som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägaranvisningen.

  Region Örebro läns anslag till bolaget var 2018-2021 samma,
  7 220 840 kronor. Ägarna kom förra året överens om att utöka finansieringen med totalt 1 224 490 kronor. För Region Örebro läns del blev detta en ökning på 300 000 kronor för år 2022. Behovet av en ökad finansiering förklarades främst av Almis ökade kreditstock. Finansieringen för Region Örebro län föreslås inför 2023 vara oförändrad mot 2022, det vill säga 7 520 840 kronor.

 • Förslag redovisas för regional tillväxtnämnds ordinarie sammanträdesdatum för år 2023.

 • Anmälningsärenden:

  1. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2022-07-16 – 2022-09-21 diarienummer 22RS6774 med flera

  2. 22RS8496, Medfinansiering av Railcenter Hallsberg – utbildningskluster infrastruktur

  3. 21RS8224-5, Ordförandebeslut om inställt nämndsammanträde 2022-10-10

  4. 22RS6347, ordförandebeslut svar på remiss – I mål – vägar för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

 • § 88

  Aktuellt i Bryssel

 • § 89

  Vätgasens utveckling i länet

 • § 90

  Periodrapport

 • § 91

  Uppdatering nationella strukturen och nya departement

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.