Hoppa över navigering
 • § 27

  Protokolljustering

 • Hallsbergs kommun ansöker om 40 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 4 500 000 kronor för projekt Railcenter Hallsberg (RCH) under perioden 2024-09-01—2027-08-31.

  Projektet ska etablera ett centrum för utbildning och innovation inom järnväg och logistik.

  Railcenter Hallsberg ska på lång sikt:
  • Tillhandahålla en miljö som skapar förutsättningar för dagens och morgondagens utbildningar på alla utbildningsnivåer i nära samarbete mellan företag och utbildningsanordnare.
  • Synliggöra branschens möjligheter och vägarna dit för olika målgrupper.
  • Utgöra en mötesplats som samlar aktörer från näringsliv, samhälle och akademi för samhällsnytta, branschnytta och affärsutveckling.
  • Ha kontakter som gör det möjligt att initiera och driva utvecklingsprojekt i samverkan med branschen, universitet och forskningsmiljöer.
  • Erbjuda testmöjligheter för företag som utvecklar nya produkter och tjänster.

 • Projektets syfte är att utveckla en regional testbädd som ska vara en samverkansplattform mellan kommuner, forskning och näringsliv.

  Kommunerna är i behov av att på ett innovativt och kvalitativt sätt digitalisera sina verksamheter för att möta den demografiska utmaningen för att invånare oavsett funktionsvariation och ålder ska kunna leva självständiga och trygga liv i tillgängliga boendemiljöer med stöd av välfärdstekniktjänster.

  Region Örebro län har tidigare beviljats 4 111 981 kronor för projekt Regional testbädd under perioden 2021-09-01 – 2024-08-31.

  Projektet har haft en trög start då det har varit svårt att få alla resurser på plats, och några saknas fortfarande. Flera av kommunerna har haft svårt att bemanna med testbäddsledare, flera har slutat och nya har startat upp vilket har gjort att det tagit tid för projektet att få fart. Det har även varit svårt för testbäddsledarna att få till samarbeten i den egna organisationen, och många av dem upplever att de initialt hade svårt att få en tydlig ledning i frågorna från sin ledningsgrupp. Det är först under det senaste projektåret som det börjat ta fart, då det till stor del handlar om att etablera nya arbetssätt och processer, och det tar tid att få med organisationen i det. Alla de medverkande kommunerna är positiva till vad medverkande i InnoMera har inneburit hittills och samtliga är intresserade av, och ser behov av att ingå i en förlängning av projektet.

  Projektet vill därför fortsätta att utveckla den regionala testbädden i samverkan mellan de deltagande kommunerna i Örebro län inom området socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård under ytterligare 1,5 år för att fortsätta arbetet med att etablera arbetssätt och process.

 • Rektor meddelade deltagaren om att hen från och med 2024-01-30 avskiljs från studier på Allmän kurs på Fellingsbro folkhögskola. Beslutet grundar sig i skolans studeranderättsliga standard där det finns beskrivet vilka grunder som finns för avskiljning. Deltagaren har brutit mot flera av dem, och ska därför avskiljas från studierna.

 • Ärendet avser redovisning av Fellingsbro folkhögskolas verksamhetsberättelse
  med bokslut för 2023.
  Fellingsbro folkhögskola har med utgångspunkt från Folkbildningsrådets
  direktiv och uppdraget från Region Örebro län genomfört 2023 års verksamhet.
  Verksamhetsberättelsen beskriver hur Fellingsbro folkhögskola har arbetat för
  att uppnå syften, mål och uppdrag.

 • Fellingsbro folkhögskola har med utgångspunkt från Folkbildningsrådets
  direktiv och uppdraget från Region Örebro län utformat verksamhetsplanen
  med budget för 2024.
  Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att:
  - Stärka och utveckla demokratin
  - Göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation
  och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  - Utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i
  samhället
  - Bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
  Region Örebro läns uppdrag till Fellingsbro folkhögskola 2024:
  Fellingsbro folkhögskola ger alla kursdeltagare möjlighet att tillsammans med
  andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i
  samhället. För att arbeta i statens syfte och Region Örebro läns uppdrag arbetar
  Fellingsbro folkhögskola utifrån dessa övergripande mål.

 • Ärendet avser redovisning av Kävesta folkhögskolas verksamhetsberättelse med bokslut för 2023.

  Kävesta folkhögskola har med utgångspunkt från Folkbildningsrådets direktiv och uppdraget från Region Örebro län genomfört 2023 års verksamhet.
  Verksamhetsberättelsen beskriver hur Kävesta folkhögskola har arbetat för att uppnå syften, mål och uppdrag.

 • Kävesta folkhögskola har med utgångspunkt från Folkbildningsrådets direktiv och uppdraget från Region Örebro län utformat verksamhetsplanen med budget för 2024.

  Plan för Kävesta folkhögskola samt budget för 2024.

  Verksamhetsmål enligt Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att:
  - Stärka och utveckla demokratin
  - Göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  - Utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
  - Bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

  Region Örebro läns uppdrag till Kävesta folkhögskola 2024:

  Kävesta folkhögskola ger alla kursdeltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. För att arbeta i statens syfte och Region Örebro läns uppdrag arbetar Kävesta folkhögskola utifrån dessa övergripande mål.

 • § 35

  Information: Område energi och klimat

 • § 36

  Information: Periodrapport

 • § 37

  Information: Läget i länet – förslag på prioriteringar 2025 (RUS)

 • Anmälningsärenden:

  Företagsstöd: se sida två i FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2024-05-02, anmälnings- och meddelandeärenden

 • § 39

  Utvecklingsdirektören informerar:

 • § 40

  Rätt för praktikant att delta under sammanträdet

 • § 41

  Information: Livsmedelsförsörjning

 • Anteckning

  Ärendet utgår och tas upp vid ett senare sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.