Hoppa över navigering
  • § 15

    Protokollsjustering

  • § 16

    BioDriv Öst

  • Projektet är ett samverkansprojekt mellan BioDriv Öst, Region Örebro län, Region Östergötland, Länsstyrelsen Västmanland, Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och Länsstyrelsen i Östergötland.

    År 2020 stod transporter och arbetsmaskiner för 40 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Projektet ska stärka regioner och kommuners arbete med att ställa om sina verksamheter till förnybara alternativ och även verka externt för att främja dessa. Projektmålet är att öka den regionala användningen av förnybara drivmedel och påskynda näringslivets investeringar i ny fordonsteknik, tank- och laddinfrastruktur samt smarta och resilienta energilösningar. Detta uppnås genom att kraftsamla och stötta projektets målgrupp - deltagande kommuner och regioner – i omställningsarbetet. Metoden för att nå projektmålet är att projektdeltagare erbjuds både gemensamt och individuellt expertstöd och kunskaps- och erfarenhetsutbyte över kommun- och länsgränser. Stödet skräddarsys utifrån lokala behov och förutsättningar. Utöver detta erbjuds möjlighet att delta i relevanta nätverk, seminarier, workshops och utbildningar.

    Sedan 2017 har flera efterföljande Fossilfritt 2030-projekt påskyndat omställningen till förnybara drivmedel i östra Mellansverige. I den senaste etappen 2020 till 2022 har sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner samverkat i omställningsarbetet. Detta har bland annat resulterat i och gemensamma inköp av runt 1 000 nya elfordon, en ökad samverkan kring miljökrav i transportintensiva upphandlingar samt stöd i kommunernas arbete med att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur. Dessa insatser har underlättat och möjliggjort näringslivets omställning till fossilfria transporter och skapat förutsättningar för regionens resiliens och robusthet.

    I Örebro län har det nuvarande projektet bidragit till en CO2 reduktion på över 800 ton CO2-ekvivalenter per år. För att sätta denna siffra i perspektiv kan utsläppsminskningen på 800 ton CO2-ekvivalenter per år jämföras med att köra drygt 115 varv runt jorden med en genomsnittlig personbil. Detta resultat har åstadkommits genom stöd med klimatsmarta krav i offentlig upphandling av fordon och drivmedel, stöd i omställningen av de interna fordonsflottorna, samt främjade i utveckling av infrastruktur for förnybara drivmedel såsom laddinfrastruktur och biodrivmedel.

    Dock kvarstår mycket arbete för att nå målen om fossilfria transporter. För att nå de regionala och nationella energi- och klimatmålen behöver utsläppen från transporter minska. På lokal nivå har regioner och kommuner stora möjligheter att vara ledande i denna omställning. Genom att arbeta med den egna verksamheten och verka externt skapas goda förutsättningar för näringsliv och allmänheten att ställa om.

  • Samverkansprojekt mellan BioDriv Öst som projektägare, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Region Sörmland.

    2021 uppgick utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Detsamma gäller industrisektorn. För att nå regionala och nationella energi- och klimatmål behöver omställningen i dessa sektorer accelereras. Projektet utgör ett viktigt stöd i arbetet med att minska utsläppen genom att tillhandahålla expertstöd och främja samverkan för små och medelstora företag (SMF) i Östra Mellansverige (ÖMS) samt Stockholms län. Projektet ska bidra till att accelerera näringslivets klimatomställning genom att öka förutsättningarna för, och användningen av, förnybara energislag och drivmedel. Projektet avser att skapa en beteendeförändring där mottagaren ser dessa som en konkurrenskraft nu och i framtiden. Projektet kommer att arbeta med en bredd av aktiviteter. Fokus ligger på att bistå SMF med operativt stöd samt genomföra kunskapshöjande insatser. Alla aktiviteter kommer på olika sätt möjliggöra en omställning till förnybar processenergi samt förnybara drivmedel med fokus på el, vätgas och biogas.

  • Sociala företag fokuserar på samhällsnytta, mäter sina resultat i relation till aktuell samhällsutmaning och återinvesterar överskott tillbaka till den löpande verksamheten. Den vanligaste associationsformen för sociala företag är ekonomiska föreningar, en företagsform som de traditionella bankerna vanligtvis inte ger lån/utvecklingsmedel till. Därför är de sociala företagen hänvisade till mikrofonder. Mikrofondernas primära stöd utgörs av kreditgarantier och förlagsinsatser.

    Inom EU har mikrofonderna visat sig vara effektiva för att uppnå EU:s politiska mål relaterade till social integration och inkludering, främjande av entreprenörskap och skapande av sysselsättning, samt övergången till ett mer hållbart Europa. Mikrofinansieringen skapar förutsättningar för en mer inkluderande arbetsmarknad.

    Eftersom Mikrofonder kan bidra till ökade möjligheter för sociala företag att skapa effektiva och inkluderande arbetsmarknader och stärka sysselsättningen finns det starka argument för att det offentliga stödet till Mikrofonder behöver utvecklas. Det här är gemensamma utmaningar inom hela EU.

    Många mikrofonder är emellertid små och svaga, vilket också gäller den regionala Mikrofonden Mälardalen. Fonden saknar tillräckliga resurser och organisatorisk kapacitet för att kunna agera som ett kraftfullt stöd åt länets sociala företag och därmed som en kraftfull aktör i den regionala utvecklingen. Det leder till få investeringar i de sociala företagen och sämre förutsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden.

    Microfuture är ett europeiskt projekt med finansiering från Interreg Europe. I projektet ingår, förutom Region Örebro län, parter från Frankrike, Italien, Rumänien och Slovenien (se nedan). Projektets målsättning är ökad kunskap om hur regionala system för mikrofinansiering av sociala företag kan stärkas.

    Projektet kommer att bedrivas under en fyraårsperiod. Under projektets första tre år genomförs en serie interaktiva aktiviteter med syfte att beskriva och analysera mikrofinansiering i de olika länderna. Under projektets fjärde år kommer projektet att följa upp de tidigare aktiviteterna och bedöma eventuella effekter av policyförbättringar och behovet av och möjligheten till ytterligare policyförbättringar.

  • Leader Mellansjölandet ansöker om 33 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 1 300 200 kronor för projekt Ramprojekt Leader Mellansjölandet under perioden 2023-03-01—2026-12-31.

    Projektet är ett ramprojekt där LEADER Mellansjölandet med EU-medel i botten finansierar cirka 10 utvecklingsprojekt i Mellansjölandets geografiska område. Ansökt stöd medfinansierar EU-medlen med 33 procent. På så sätt möjliggör detta projekt en uppväxling av projektmedel med EU-medel till nytta för regionens utveckling.
    Projekten som medfinansieras ska ligga inom de insatser som beskrivs i Regionala utvecklingsstrategin. Inriktningen kommer främst att vara att främja företagande och entreprenörskap (ej företagsstöd), utveckla besöksnäring, kompetensutveckling och inkludering.

    LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet - den ideella sektorn (till exempel föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) - är grunden för samarbetet. Dessa tre sektorer har representanter i LEADERs styrelse som kallas LAG (Local Action Group). LEADER kallas ibland för Lokal Ledd Utveckling, LLU.

  • § 21

    Presentation av Inkubera

  • Inkubera i Örebro AB ansöker 46 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 3 300 000 kronor för projekt Scaleups under perioden 2023-07-01 – 2026-09-30.

    Projekt ska bidra till att långsiktigt stärka ett konkurrenskraftigt och hållbart
    näringsliv genom att underlätta för en grön omställning och utveckling i nya och
    befintliga företag och jobba utifrån Östra Mellansverige (ÖMS) och respektive regions strategi för Smart Specialisering. Fokus är internationalisering, strategisk kompetensförsörjning, kapitalanskaffning och hållbarhet.

    Projektet Scaleups är ett samverkansprojekt mellan fyra innovationsaktörer i
    ÖMS (UIC, Linköping Science Park, Inkubera och Create).
    Det bygger vidare på de i ÖMSint framtagna processer, arbetssätt, kunskap, nätverk, samverkan och erfarenheter.

    Projektet genomförs i fyra olika program – InnoPrep, PreScaleup, Scaleup och
    DeepTech. Projektet bygger på fortsatt samverkan med akademi som storbolag,
    såväl som med andra aktörer i det innovationsfrämjande systemet (Almi, kluster, övriga science parks och inkubatorer).

  • § 23

    Presentation av Almi Mälardalen

  • Almi Företagspartner Mälardalen AB ansöker om 19 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 4 607 432 kronor för projekt Framgångslyftet under perioden 2023-07-01 – 2026-09-30.

    Projektet Framgångslyftet är ett ÖMS-gemensamt projekt (Östra Mellansverige) där samtliga Almibolag i ÖMS ingår. Projektet berör dels direkta insatser i små- och medelstora företag, dels insatser som stärker stödstrukturer i främjarsystemet. Direkta insatser till företag består huvudsakligen av affärsrådgivande insatser som syftar att stödja företag utifrån behov av omställnings- och utvecklingsarbete till ett mer hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt företagande. Rådgivningsinsatserna ska ses som stödjande förändringsledning och kan ske individuellt eller i grupp inom områden som hållbarhet, ekonomi/lönsamhet samt utveckling av nya eller befintliga affärsmodeller.

    Detta projekt avser finansiering av Örebro och Västmanlands del i ÖMS-projektet.

  • Faktorer som en allt högre inflation, stigande räntor, höga energi- och bränslepriser, stora leveransutmaningar etcetera medför utmaningar av betydande karaktär för de små- och medelstora företagen i länet. Det finns därutöver många företag som har uppskjutna skatter sedan pandemin som nu ska betalas tillbaka, likt de tidigare beviljade brygglån hos Almi Företagspartner i Mälardalen AB (fortsatt Almi) som ska amorteras. Många av företagen har dessutom inte hunnit bygga upp en buffert efter pandemin. De branscher som har det tuffast är besöksnäring, inklusive restaurang/hotell, handel, bygg och tjänsteföretag. En annan grupp av företag som har det svårt, inom olika branscher, är företag i tidiga skeden. De som är beroende av nytt ägar- eller riskkapital har mycket svårt att hitta sådant, här finns en stor del av Almis kunder. Parallellt har de privata bankerna blivit betydligt mer försiktiga, vilket drabbar de flesta små- och medelstora företag, främst de som ska starta eller nyligen har startat. Almis prognos är att den negativa utveckling som beskrivs ovan kommer att fortsätta. Sammantaget skapar det en större efterfrågan av ekonomisk- och finansiell rådgivning hos Almi, vilket kommer innebära ett utökat behov av att resurssätta verksamheten med denna kompetens.

  • Mobilitetsstöd är ett bidrag till rörelseägda och offentligägda folkhögskolor utanför länet för studeranden som är folkbokförda i Örebro län. Bidraget är till för att underlätta rörligheten för studeranden i landet och för att studeranden ska kunna ta del av det kurs- och utbildningsutbud som finns nationellt.

    Regional tillväxtnämnd fattade 2021-12-15 beslut att godkänna överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om villkoren för mobilitetsstöd som regionerna ska betala för utomlänsstudier på folkhögskolor.

    Överenskommelsen gäller dock inte hanteringen av inomlänsstudier.

    Region Örebro län har för avsikt att följa avtalet med SKR även för studier på rörelseägda folkhögskolor och filialer inom länet. Undantag från tillämpningen av avtalet med SKR är att Folkbildningsrådet ej hanterar den inomregionala administrationen.

  • Vilt- och naturvårdsbidraget handläggs enligt följande kriterier:
    ”Syftet med bidraget är att skapa engagemang och möjlighet för ideella föreningar att praktiskt genomföra konkreta naturvårdsprojekt. När vi bedömer din ansökan kommer vi titta extra noga på frågor som naturvårdsnytta, behov, engagemang och samarbete. Insatser som inkluderar barn och unga samt personer med särskilda behov kommer att prioriteras.”

    Sammantaget har det inkommit fem ansökningar till bidraget. Följande föreslås beviljas bidrag:

    Friluftsfrämjandet Kumla, röjning av vandringsled intill Tisaren, 25 000 kr.
    Östansjö Folkets husförening, röjning/anläggning vandringsled intill Östansjö skola 80 000 kronor. Granbergsdals friskola, byggnation av övernattningsbart vindskydd á 30 000 kronor samt två studiebesök för skolans elever till Örebro naturskola á 24 000 kronor. Naturskyddsföreningen i Örebro län, återställning av våtmarker i Degerfors kommun inkluderande engagemang från högstadieelever i Degerfors á 90 000 kronor. Sammantaget summerar de föreslagna bidragen till 249 000 kronor vilket ryms inom budget.

  • Enligt Attestreglementet för Region Örebro län ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med utsedda attestanter. Förteckningen benämns här attestliggare.

    En attestliggare har sammanställts för nämndens område 2023 där beslutsattestanter och kontrollattestanter framgår.
    Attestliggaren anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet.

  • Anmälningsärenden:

    1. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2022-11-01 – 2022-12-31 diarienummer 23RS214 med flera.

    2. 23RS699, Medfinansiering av Robotkraft 5.0

    3. 23RS2146, FUM till en satsning för att stärka förutsättningarna för en Hållbar livsmedelsproduktion

    Meddelandeärenden:

    Tidplan för verksamhetsplan med budget 2024

  • § 30

    Periodrapport

  • § 31

    Rapportörer med uppdrag från regional tillväxtnämnd 2023-2026

  • § 32

    Rapport från politikerforum

  • § 33

    Aktuellt i Bryssel

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.