Hoppa över navigering
 • § 21

  Protokollsjustering

 • Regional tillväxtnämnd föreslås utse rapportörer för att bevaka och följa olika sakfrågor lite extra. Nämndens ansvarsområden är breda och många varpå det skulle stärka nämndens samlade kompetens om några förtroendevalda utses att särskilt följa några sakfrågor.

  Rapportörsuppdraget innebär att löpande följa och hålla sig uppdaterad inom det specifika sakområdet. Rapportörerna återkopplar till nämnden vid lämpliga tillfällen. Rapportören upprättar med fördel kontakt med tjänstemännen inom förvaltningen Regional utveckling utifrån angiven sakfråga att följa.

  Uppslag till sakområden att bevaka och följa är i dagsläget följande samt förslag till rapportörer inom respektive sakområde:

  - Folkhögskolorna, rapportör ……………………. och ……………………….

  - Regionalt kompetensförsörjningsarbete (exempelvis utbildning, validering, matchning eller kompetensattraktion), rapportör ……………………. och ……………………….

  - Kulturella och kreativa näringar samt sociala företag, rapportör ……………………. och ……………………….

  - Energiområdet, rapportör ……………………. och ……………………….

  - Skogen, rapportör ……………………. och ……………………….

  - Besöksnäring, rapportör ……………………. och ……………………….

  - Välfärdsfrågor utifrån beslutade handlingsplaner, rapportör ……………………. och ……………………….

  - Landsbygdsfrågor, rapportör ……………………. och ……………………….

  - Företagsstöd och projektstöd, rapportör ……………………. och ……………………….

 • Regionala tillväxtnämndens inplanerade sammanträden 7 september, 5 oktober och 9 november behöver flyttas. Nytt förslag på datum är 8 september, 10 oktober och 11 november.

 • Projektet ska långsiktigt bidra till hållbar regional utveckling i Örebro län.
  Visionen för Örebro län är en attraktiv och pulserande region för alla med de tre övergripande målen stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.

  Region Örebro län har organiserat och designat sitt regionala utvecklingsuppdrag så att det regionala utvecklingsarbetet (RUS) i länet bidrar effektivt till att nå målen i RUS, en hållbar regional utveckling i Örebro län.

 • Under 2021 startades en digital plattform, vux.regionorebrolan.se, där det regionala utbildningsutbudet av samtliga yrkesvuxutbildningar synliggörs. Det vill säga Yrkesvux i Komvux regi, samtliga inom länet folkhögskolors yrkesutbud och samtliga Yrkeshögskoleutbildningar YH presenteras.

  Information och marknadsföring samordnas regionalt. Nu finns behov i nätverken REKO, Gysam och Gyfri och efterfrågan av vidareutveckling av Vuxwebben. Det har även uppkommit önskemål om att göra något liknande utifrån gymnasiesamarbetet, en så kallad Gywebb.

  Nätverken som ingår i utvecklingsarbetena är följande.
  ”REKO” är vuxenutbildningens nätverk. REKO är en förkortning av ”Regional kompetensutveckling för vuxnas lärande”.
  Nätverken ”Gysam” som är de kommunala gymnasieskolorna och
  ”Gysär” de kommunala gymnasiesärskolorna i länet samt ”Gyfri” som består av de fristående gymnasieskolorna/ gymnasiesärskolorna i länet.

 • På Region Örebro läns webbsida beskrivs kriterierna enligt följande:

  ”Syftet med bidraget är att skapa engagemang och möjlighet för ideella föreningar att praktiskt genomföra konkreta naturvårdsprojekt. När vi bedömer din ansökan kommer vi titta extra noga på frågor som naturvårdsnytta, behov, engagemang och samarbete. Insatser som inkluderar barn och unga samt personer med särskilda behov kommer att prioriteras.”

  Följande organisationer och projekt beviljas bidrag 2022:
  Naturskyddsföreningen Västernärke Kolloverksamhet 45 000 kronor.
  Naturskyddsföreningen Örebro län ”Lärande vatten 3” 50 000 kronor.
  Hopajola naturäventyr Naturdag skolklasser 40 000 kronor.
  Kyrkbacksskolan, Ljusnarsberg Uteklassrum/odling 60 000 kronor.

  Beviljade ansökningar ger tillåtelse att använda medlen under 2022 och 2023 med undantag för ”Lärande vatten 3” vars projekttid löper till 2025. Totalt föreslås
  195 000 kronor fördelas som vilt- och naturvårdsbidrag för 2022. Budgeten för vilt- och naturvårdsbidrag uppgår till 261 000 kronor.

 • Anmälningsärenden:
  1. Beslut av regional tillväxtnämnds ordförande enligt punkt 1.5 i nämndens delegationsordning - Remissvar Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel, dnr 22RS1005.

  2. Beslut av regional tillväxtnämnds ordförande enligt punkt 1.5 i nämndens delegationsordning – Medfinansiering av Utveckling av projekt Support Office med inriktning AI, dnr 21RS11730.

  3. Beslut av förvaltningschef enligt punkt 3.2 i nämndens delegationsordning - Utökad medfinansiering av KTP Energi Sverige, dnr 19RS2900.

  4. Beslut av förvaltningschef enligt punkt 3.2 i nämndens delegationsordning - Utökad medfinansiering projekt ÖMSINT, dnr 21RS2653.

  5. Beslut av förvaltningschef enligt punkt 3.2 i nämndens delegationsordning – Medfinansiering av Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar Livsmedelsförsörjning, dnr 21RS2653.

  6. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2022-01-01– 2022-02-24, dnr 21RS12452.

  7. Beslut av förvaltningschef enligt punkt 3.2 i nämndens delegationsordning – Medfinansiering av fossilfritt 2030, Transporter i Uppsala län, dnr 21RS12134.

  Meddelandeärenden:
  8. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 2 februari 2022 - Tidsplan verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022, dnr 22RS173.

  9. Protokollsutdrag från Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning 16 februari 2022.

 • § 28

  Information - Periodrapport per februari för regional tillväxtnämnd

 • § 29

  Information - Verksamhetsplan med budget 2023 för regional tillväxtnämnd

 • § 30

  Information - Revidering Östra Mellansveriges (ÖMS) regionala handlingsplan för Socialfond ESF+

 • § 31

  Information - Yttrande från Folkhögskolornas studenträttsliga råd i antagningsärende vid Kävesta folkhögskola

 • § 32

  Information - Smart skoglig bioekonomi

 • § 33

  Närvarorätt för praktikant

 • § 34

  Information - Utvärdering av ett antal avslutade 1:1 projekt med fokus på energi och klimat – WSP

 • § 35

  Information - Redovisning av avslutade projekt under 2021

 • § 36

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.