Hoppa över navigering
 • § 69

  Protokollsjustering

 • § 70

  Information Kävesta folkhögskola

 • Förslaget till verksamhetsplan med budget för regional tillväxtnämnd 2024 bygger på den verksamhetsplan med budget som regionfullmäktige antog den 22 juni 2023 för Region Örebro län. Dessutom inkluderas en handlingsplan för att säkerställa ekonomisk balans för regional tillväxtnämnden som en bilaga till verksamhetsplanen med budget, baserad på de förutsättningar som fastställdes i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget för 2024.

  Förvaltning regional utveckling fungerar som tjänstemannastöd till regional tillväxtnämnd, kulturnämnd, kollektivtrafiknämnd samt samhällsplanering och infrastruktur under regionstyrelsen.

 • Almi Företagspartner Mälardalen AB ansöker om18 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 2 250 000 kronor för projekt Strategisk kompetensförsörjning för SME (Små och medelstora företag) i Mälardalen under perioden 2024-02-01—2027-01-31.

  Projektet ska skapa bättre förutsättningar för företagen att öka sin förmåga att attrahera och rekrytera rätt kompetens samt utveckla och behålla befintlig kompetens. Företagen ska också få ökad kännedom om relevanta utbildningsaktörer och kontaktvägar. Almi har efter många års arbete med att coacha tillväxtföretag fått kännedom om att företagen ofta saknar kunskap och verktyg att arbeta med kompetensförsörjning. Omställningen, automatiseringen och digitaliseringen pågår i en hög hastighet vilket ställer stora krav på företagen för att bibehålla och utveckla konkurrenskraft.

 • Linköpings universitet ansöker om 6 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 700 000 kronor för projekt Smarta, förnyelsebara energilösningar för landsbygdsföretag under perioden 2024-01-01—2026-12-31.

  Projektet vill öka den lokala energiproduktionen hos landsbygdsföretag i Östra Mellansverige samt stärka det regionala och egna företagens energisystem liksom det svenska elnätet.

  Projektet genomförs i samarbete mellan Linköpings universitet, LRF, Vreta Kluster och AgroÖst. Aktiviteter sker i hela ÖMS med fokus på Örebro, Västmanland och Östergötland. Målgruppen är mindre företag på landsbygden som är stora förbrukare av energi eller sitter på goda möjligheter att producera förnybar energi samt teknik- och systemleverantörer.

 • Region Västmanland ansöker om 12 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 3 056 308 kronor för projekt Realisering av färdplaner ÖMS under perioden 2023-11-01—2027-10-31.

  Projektet "Realisering av färdplanerna i ÖMS – REAL ÖMS" är ett samarbetsprojekt mellan de fem regionerna i Östra Mellansverige. Det syftar till att främja smart, hållbar innovation och tillväxt genom smart specialisering och Partnerskap för innovation (PRI). Genom missionsdriven metodik strävar projektet efter att identifiera och mobilisera för regionala kraftsamlingar. Projektet tar avstamp i färdplanerna för utmaningsområden som inkluderar hållbar livsmedelsförsörjning, morgondagens energilösningar, life science, välfärdsteknik och e-hälsa samt smart industri.

 • Coompanion Örebro län ansöker om 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 1 050 000 kronor för projekt Rådgivning för den sociala ekonomin under perioden 2024-01-01—2026-12-31.

  Coompanion Örebro län arbetar på flera sätt med genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, framförallt inom socialt företagande, social innovation och lokal/regional utveckling.

  Samhällsutmaningarna vi står inför är många och komplexa. Coompanion i Örebro län kan med sin erfarenhet och kompetens inom området socialt företagande aktivt bidra till att offentliga resurser används effektivt för att möta en del av dessa utmaningar.
  Områden som är särskilt aktuella i detta projekt är integration, minskat utanförskap, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi och inte minst bibehållen och ökad service utanför tätorterna.

 • Ung företagsamhet i Örebro län ansöker om 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst 1 650 000 kronor för projekt Ung företagsamhet stärker ungas entreprenörskap i Örebro län under perioden 2024-01-01—2026-12-31.

  Örebro län behöver stärka entreprenörskapet. Detta projekt vill därför möjliggöra så att fler elever får driva UF-företag. Utjämna kommunala skillnader. Öka och stärka arbetet med entreprenörskap på grundskolorna. Öka kvalitén på UF-företagande gällande intygsgrad, innovationshöjd, skalbarhet och omvandlingsmöjligheter (till enskild firma, AB och så vidare) direkt efter studenten. Slutligen vill projektet även öka medvetenheten om vikten av intraprenörskap.

 • På grund av att det inte finns några ärenden anmälda för beslut till nämndsammanträdet i december föreslås att sammanträdet 19 december ska ställas in med tanke på de ekonomiska förutsättningar som råder.

 • Anmälningsärenden:

  1. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2023-09-13 – 2023-11-06 diarienummer NypsID REGT-76-23 med flera.

  2. 23RS10004-3, Medfinansiering av Karlskoga CoE

  3. 23RS10217-6, Medfinansiering av Förstudie industriell kompetensutveckling i Örebro län

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll från Specifikt samverkansråd 2023-10-06

  2. 23RS11578, Skrivelse från Hopajola om verksamhetsbidrag för år 2024

  3. 23RS9024, Skrivelse från Activa om aviserade neddragningar av anslaget till Stiftelsen Activa 2024

 • Business Region Örebro (BRO) är Örebroregionens samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor. Region Örebro län och länets 12 kommuner har tecknat ett gemensamt samverkansavtal för BRO under perioden 2023-01-01-2027-12-31.

  Genom samverkan ska BRO lägga en grund för hållbar och klimatsmart tillväxt som gynnar alla medlemskommuner, samt skapa förutsättningar för ett starkt företagsklimat. Dessutom ska BRO samla och genomföra den investeringsfrämjande marknadsföringen av Örebroregionen och verka för att bibehålla och attrahera talanger till hela regionen.

  Verksamhetsplanen har tagits fram av ledningsgrupp och styrgrupp för BRO. Planen tar avstamp i RUS och de ovan nämnda samverkansavtalen.

  Verksamheten 2024 fokuseras på områdena Investering och etablering, Marknadsföring samt Näringslivsservice. För att öka medlemsnyttan ännu mer och skapa ytterligare utvecklingskraft i medlemskommunerna ska också behovsstyrda insatser i linje med de övergripande målsättningarna genomföras.

 • § 80

  Periodrapport

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.