Hoppa över navigering
 • § 7

  Protokollsjustering

 • Rapportering enligt villkorsbeslut för 2022.

  Region Örebro län ansvarar för att årligen ge en sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt till regeringen.

  Region Örebro län, som ansvarig för det regionala tillväxtarbetet, får årligen ett villkorsbeslut där regeringen anger vilka återrapporteringskrav som gäller.
  I villkorsbeslutet anges också om det finns några särskilda uppdrag till Region Örebro län.

  Ärendet avser Region Örebro läns redovisning av det regionala tillväxtarbetet.
   

 • § 9

  Information: Riktlinjer och finansieringsverktyg

 • Riktlinjen är ett styrdokument som visar hur de regionala utvecklingsmedlen (1:1 medlen) ska användas för att stärka måluppfyllelsen i den Regionala utvecklingsstrategin, RUS. Riktlinjen ska vara styrande vid beslut om regionala utvecklingsmedel.

  Syftet med riktlinjen är att ange ramarna för anslaget utifrån de förordningar som styr användning av det statliga anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Vad gäller projektverksamhet är också syftet att ange ytterligare kriterier för projektfinansiering.

 • Bifogat redovisas förslag till verksamhetsberättelse 2022 för regional tillväxtnämnd. Förslaget till verksamhetsberättelse är framtagen av tjänstepersonsorganisationen och är en återrapportering för helåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2022.

  Under året har Riksdagen beslutat om ett tillägg i lagen om regionalt utvecklingsansvar som befäster Regionens roll och uppdrag gällande regional kompetensförsörjning.

  Första spadtaget för satsningen på tomat och räkodling i Frövi tog i mars 2022. Satsningen är ett unikt exempel på industriell symbios och cirkularitet. Arbete pågår för att bygga upp ett kunskapscenter i samband med investeringen runt just industriell symbios och cirkularitet.

  För omställningen till en nära vård har en gemensam målbild för regionen och länets kommuner antagits. Ett åttiotal politiker och chefstjänstemän från regionen och länets kommuner har samlats för att påbörja arbetet med att konkretisera målbilden i en gemensam färdplan. Denna kommer att finnas klar i början av 2023.

  Den totala energisituationen har lett till en ökad efterfrågan på Område Energi och klimats tjänster och aktiviteter. Drivkraften har ökat för att energieffektivisera och ställa om till förnybar energi (solenergi). De enklare åtgärderna efterfrågas nu samtidigt som de större energieffektiviseringsåtgärderna och investeringarna får vänta pga likviditetsproblem och politiskt osäkerhet.

  Nämndens resultat är i likhet med tidigare år ett överskott. Utfallet per 2022-12-31 är +12,6 miljoner kronor bättre än budget. Motsvarande överskott för 2021 var +7,6 miljoner kronor. Det positiva resultatet har flera orsaker, förändrat arbetssätt med färre resor och fysiska möten, lägre personalkostnader till följd av vakanser och sjukdom. Dessutom har nämnden haft lägre kostnader för mobilitesstöd och särskilda satsningar än budgeterat.

  Måluppfyllelsen är generellt god, och något högre än föregående år.

 • Regional tillväxtnämnd föreslås utse rapportörer för att bevaka och följa olika sakfrågor lite extra. Nämndens ansvarsområden är breda och många varpå det skulle stärka nämndens samlade kompetens om några förtroendevalda utses att särskilt följa några sakfrågor.

  Rapportörsuppdraget innebär att löpande följa och hålla sig uppdaterad inom det specifika sakområdet. Rapportörerna återkopplar till nämnden vid lämpliga tillfällen. Rapportören upprättar med fördel kontakt med tjänstemännen inom förvaltningen Regional utveckling utifrån angiven sakfråga att följa.

  Uppslag till sakområden att bevaka och följa är i dagsläget:

  - Folkhögskolorna
  - Regionalt kompetensförsörjningsarbete (exempelvis utbildning, validering, matchning eller kompetensattraktion)
  - Kulturella och kreativa näringar samt sociala företag
  - Energiområdet
  - Besöksnäring
  - Välfärdsfrågor utifrån beslutade handlingsplaner
  - Företagsstöd och projektstöd
  - Innovation
  - Öka beredskapen (Skog, landsbygd, biogas)

   

   

 • § 13

  Information: Återrapportering efter avslutat projekt - Regionalt program och branschråd samt gymnasiesamverkan

 • § 14

  Information: Återrapportering efter avslutat projekt - Personen Alfred Nobel

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.