Hoppa över navigering
 • § 37

  Protokollsjustering

 • § 38

  Godkännande av extra ärende

 • § 39

  Val av Region Örebro läns representant i Övervakningskommittén för Interregprogrammet Mellersta Östersjön (Central Baltic) 2021-2027

 • § 40

  Information - Beredning av regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2023

 • § 41

  Information - Uppföljning av Regional utvecklingsstrategi (RUS)

 • § 42

  Information - Periodrapport per mars för regional tillväxtnämnd

 • § 43

  Information - Lägesrapport kring Alfred Nobel Sience Park

 • Ung Företagsamhet i Örebro län (UF) har de senaste 6 åren haft ett verksamhetsanslag med 850 000 kronor/år från Region Örebro län. Vid sidan av Region Örebro län finansieras UF av näringslivet och kommunerna som under motsvarande tid höjt sitt stöd med 200 000 kronor/år. Nu ansöker UF om ett utökat verksamhetsstöd på totalt 1 100 000 kronor per år för att kunna erbjuda ännu fler av länets grund- och gymnasieelever entreprenöriellt lärande.

  En ansökan lämnades först in av Ung Företagsamhet på det gamla ansökningsbeloppet, men efter kontakt med föreningen (enligt beslut på presidiemötet) framkom skäl att höja beloppet med hänsyn till hittills ej framförda behov och inflationen.

  Den senaste verksamhetstödsperioden har UF ökat – trots att pandemin överskuggat merparten av avtalstiden - på gymnasiet och prognosen signalerar rekordmånga UF-elever kommande läsår, 1 200 stycken. UF har också ökat dramatiskt på grundskolan och under kommande läsår kommer 1 300 elever att jobba med UF.

  Verksamheten visar på signifikant positiva samhällseffekter och har ett mycket starkt stöd i både vår regionala utvecklingsstrategi och Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap.

 • Region Örebro län ansöker om en utökning av projektets finansiering med
  207 135 kronor samt en förlängning av projektperioden till 2023-03-31.

  Region Örebro läns medfinansiering uppgår då till 21 procent av bokförda kostnader, dock högst 606 107 kronor.

  Projektets mål är stärkt förmåga hos företagen/föreningarna att utveckla nya besöksanledningar, enskilt och i samverkan med varandra, samt förmågan att ta del av länets stödfrämjarsystem.

  Utifrån Tillväxtverkets utlysning och möjligheten till förlängning av pågående projekt kan insatser och aktiviteter stärka företagens tillväxt och sammanhang individuellt och tillsammans. Både den kortsiktiga och långsiktiga effekten stärks av ett förlängt projekt.

  I övrigt gäller tidigare fattat beslut från 2021-04-07.

 • Det är ett samverkansprojekt med Region Örebro län (Energikontoret), Energikontor Sydost och Västerviks kommun. I detta projekt ska transportnätverket i Örebro län tillsammans med nätverket i Kalmar län ta fram en spetsupphandling, en fiktiv upphandling. Aktörerna som består av företag, kommuner, regioner, länsstyrelse och akademi ska jobbar tillsammans för att tolka och se hur lagen om offentlig upphandling kan fungera optimalt för att bidra till att nå det transportpolitiska målet om att minska utsläppen från transporter till 70 procent till år 2030.

 • Region Örebro län har fått förfrågan från Folkbildningsrådet att ge synpunkter på start av ny folkhögskolefilial i regionen och att bedöma behovet av en ny folkhögskolefilial i regionen med den angivna inriktningen samt med hänsyn till den geografiska placeringen. Region Örebro län ska också bedöma eventuella ekonomiska effekter av en eventuell etablering.

  Folkbildningsrådet har mottagit en ansökan om start av folkhögskolefilial i Örebro län. Bakom ansökan står Mariannelunds folkhögskola som har ansökt hos Folkbildningsrådet att starta en filialverksamhet i Mullhyttan.
  Mariannelunds folkhögskola har sedan 2017 tillsammans med Hope Church bedrivit kursen MissionOneEleven (MOE). Fram till vårterminen 2021 var kursen förlagd i Hope Churchs lokaler i Vetlanda.

  Syftet med den nya filialen är fortsätta driva terminskursen MissionOneEleven vars syfte är att ledarträna och ge deltagarna erfarenhet att arbeta med mission och bistånd i några av världens fattigaste länder (det handlar i första hand om Sri Lanka och Etiopien). Detta sker genom teoretiska studier i Sverige, men allra viktigast är att man under kursen tillsammans med erfarna ledare under minst sex veckor åker ut på plats för att göra en insats bland utsatta och fattiga människor med stora behov.

  Folkbildningsrådets styrelse beslutar i ärendet senast den 1 juni 2022.

  Folkbildningsrådet önskar Region Örebro läns yttrande avseende;
  - behovet av en ny folkhögskolefilial i regionen med den angivna inriktningen samt med hänsyn till den geografiska placeringen,
  - vilket ekonomiskt stöd en ny folkhögskolefilial kan få från Region Örebro län,
  - hur etableringen av en ny folkhögskolefilial kan påverka Region Örebro läns stöd till redan befintliga folkhögskolor i regionen samt mobilitetsersättningen till folkhögskolor i andra landsting/regioner.

 • Följande anmälningsärende redovisas:

  1. Beslut av förvaltningschef enligt punkt 3.2 i nämndens delegationsordning - Utökad medfinansiering samt förlängd projektperiod i projekt Hållbar framgång och tillväxt för besöksnäringen i Örebro län och Västmanlands län, diarienummer 20RS9072.

  2. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2022-02-25 – 2022-03-24, diarienummer 22RS1146 med flera.

 • § 49

  Information - Uppföljning av handlingsplaner Område välfärd och folkhälsa

 • § 50

  Information - Rapportering av status för projekt CROSS - samverkan, samhällsnytta och sociala innovationer

 • § 51

  Information - Hållbara transporter, Rena resan

 • § 52

  Information - Aktuellt i Bryssel

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.