Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Region Örebro läns helägda dotterbolag Länsgården Fastigheter AB har av regionfullmäktige tidigare getts i uppdrag att avyttra fastigheter som inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att öka fokuseringen på grunduppdraget samt att frigöra kapital för kommande investeringar.

  Fastigheterna Grillgården 2,3,17,18 och 19 består av sex byggnader belägna mellan Örebro Slott/Stadsparken och Universitetssjukhuset Örebro. Byggnaderna består av 167 lägenheter, varav 63 stycken avser studentbostäder.

  Fullmäktige har tidigare beslutat godkänna en försäljning av Grillgården 3, som var tänkt att ske till en bostadsrättsförening som bildats av hyresgäster. Denna försäljning blev inte av på grund av finansieringsskäl. Länsgården har därefter inlett ny försäljningsprocess. Denna har nu resulterat i att Länsgården har fått bud på fastigheterna Grillgården 3, 27, 18 och 19 samt på helägda Örebro Grillgården 3 AB (vilket äger fastigheten Grillgården 2 i Örebro). Budet uppgår till sammanlagt 365 miljoner kronor och förutsätter att bostadsrättsföreningen tackar nej till så kallat hembud. Budet är lämnat av Lars Göran Söderberg Fastighetsförvaltning AB.

  Regionfullmäktige ska i enlighet med bestämmelse i bolagets bolagsordning ges möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

  Bilagor

 • Region Örebro län (Regionen) kan för 2022 ta del av ett statsbidrag för att öka antalet vårdplatser. Bidraget uppgår för Regionens del till 12,4 miljoner kronor. Inom Region Örebro län vidtas ett antal åtgärder för att kunna öka antalet vårdplatser. Samtliga åtgärder utförs inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet, varför statsbidraget bör föras till nämnden.

  Regeringen lämnar via Socialstyrelsen medel till regioner för att öka antalet vårdplatser (S2022/01057). Syftet med statsbidraget är att öka antalet vårdplatser för att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar. Med vårdplats avses en disponibel vårdplats det vill säga en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

  Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 423,2 miljoner kronor under 2022. Det fördelas utifrån andel invånare per region och Region Örebro läns andel är 12,4 miljoner kronor. Eftersom statsbidraget är nytt ska enligt verksamhetsplanen för 2022 regionstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska fördelas inom regionen.

  Medlen ska användas för att öka antalet vårdplatser. Ökningen kan ske inom såväl somatisk som psykiatrisk slutenvård. Medlen kan exempelvis användas till att finansiera personalkostnader för att anställa ytterligare sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Medel kan även gå till andra skäliga kostnader för att öka antalet vårdplatser, exempelvis lokaler, material och utrustning.

  Bilagor

 • I förslaget till verksamhetsplan med budget för 2023 föreslås en strategisk lönesatsning för vårdens medarbetare. För att kunna påbörja åtgärder redan under 2022 föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får utökad budgetram med 35 miljoner kronor. Därtill föreslås en satsning om 15 miljoner kronor för 2022 för att korta vårdköerna. Sammanlagt höjs därmed hälso- och sjukvårdsnämndens ram med 50 miljoner kronor. Detta finansieras genom att 25 miljoner kronor disponeras ur årets planeringsreserv och 25 miljoner kronor genom en omföring av budgetram från regionstyrelsen/regionkansliet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Omställningsstöd för förtroendevalda regleras i avtal kallat OPF-KL 18, Omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

  Oppositionsråd Anna Nordqvist (M) har tidigare intjänat tid för omställningsstöd i Degerfors kommun. Denna tid önskas nu tillgodoräknas vid ansökan om omställningsstöd från Region Örebro län.

  Bilagor

 •   6

  Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket/arbetsmiljöfrågor

 •   7

  Information - Utfall per 31 maj

 • § 49

  Protokollsjustering

 • Region Örebro läns helägda dotterbolag Länsgården Fastigheter AB har av regionfullmäktige tidigare getts i uppdrag att avyttra fastigheter som inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att öka fokuseringen på grunduppdraget samt att frigöra kapital för kommande investeringar.

  Fastigheterna Grillgården 2,3,17,18 och 19 består av sex byggnader belägna mellan Örebro Slott/Stadsparken och Universitetssjukhuset Örebro. Byggnaderna består av 167 lägenheter, varav 63 stycken avser studentbostäder.

  Fullmäktige har tidigare beslutat godkänna en försäljning av Grillgården 3, som var tänkt att ske till en bostadsrättsförening som bildats av hyresgäster. Denna försäljning blev inte av på grund av finansieringsskäl. Länsgården har därefter inlett ny försäljningsprocess. Denna har nu resulterat i att Länsgården har fått bud på fastigheterna Grillgården 3, 27, 18 och 19 samt på helägda Örebro Grillgården 3 AB (vilket äger fastigheten Grillgården 2 i Örebro). Budet uppgår till sammanlagt 365 miljoner kronor och förutsätter att bostadsrättsföreningen tackar nej till så kallat hembud. Budet är lämnat av Lars Göran Söderberg Fastighetsförvaltning AB.

  Regionfullmäktige ska i enlighet med bestämmelse i bolagets bolagsordning ges möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

  Bilagor

 • Region Örebro län (Regionen) kan för 2022 ta del av ett statsbidrag för att öka antalet vårdplatser. Bidraget uppgår för Regionens del till 12,4 miljoner kronor. Inom Region Örebro län vidtas ett antal åtgärder för att kunna öka antalet vårdplatser. Samtliga åtgärder utförs inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet, varför statsbidraget bör föras till nämnden.

  Regeringen lämnar via Socialstyrelsen medel till regioner för att öka antalet vårdplatser (S2022/01057). Syftet med statsbidraget är att öka antalet vårdplatser för att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar. Med vårdplats avses en disponibel vårdplats det vill säga en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

  Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 423,2 miljoner kronor under 2022. Det fördelas utifrån andel invånare per region och Region Örebro läns andel är 12,4 miljoner kronor. Eftersom statsbidraget är nytt ska enligt verksamhetsplanen för 2022 regionstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska fördelas inom regionen.

  Medlen ska användas för att öka antalet vårdplatser. Ökningen kan ske inom såväl somatisk som psykiatrisk slutenvård. Medlen kan exempelvis användas till att finansiera personalkostnader för att anställa ytterligare sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Medel kan även gå till andra skäliga kostnader för att öka antalet vårdplatser, exempelvis lokaler, material och utrustning.

  Bilagor

 • I förslaget till verksamhetsplan med budget för 2023 föreslås en strategisk lönesatsning för vårdens medarbetare. För att kunna påbörja åtgärder redan under 2022 föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får utökad budgetram med 35 miljoner kronor. Därtill föreslås en satsning om 15 miljoner kronor för 2022 för att korta vårdköerna. Sammanlagt höjs därmed hälso- och sjukvårdsnämndens ram med 50 miljoner kronor. Detta finansieras genom att 25 miljoner kronor disponeras ur årets planeringsreserv och 25 miljoner kronor genom en omföring av budgetram från regionstyrelsen/regionkansliet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Omställningsstöd för förtroendevalda regleras i avtal kallat OPF-KL 18, Omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

  Oppositionsråd Anna Nordqvist (M) har tidigare intjänat tid för omställningsstöd i Degerfors kommun. Denna tid önskas nu tillgodoräknas vid ansökan om omställningsstöd från Region Örebro län.

  Bilagor

 • Föreläggande om vite gällande arbetsmiljön vid Akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro 
  Diarienummer 21RS2440

  Maria Åkesson ger information om fortsatt process gällande Arbetsmiljöinspektionens föreläggande om vite. Den 15 juni ska Region Örebro län lämna ett svar.

 • § 55

  Information - Periodrapport per maj 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.