Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Försäkringskassan beslutade 17 november 2022 om statlig medelstilldelning för samordningsförbunden för 2023. Region Örebro län följer statens beslut och lämnar bidrag med hälften av de statligt beslutade beloppen per samordningsförbund under förutsättning att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut.

  Bilagor

 • Mälardalstrafiken ägs av regionerna Stockholm, Uppsala, Östergötland, Sörmland, Västmanland och Örebro. Bolaget arbetar för att erbjuda ett sammanhållet transportsystem i det geografiska området Stockholm-Mälarregion.
  På uppdrag av kollektivtrafikmyndigheterna i ägarregionerna har Mälardalstrafiken analyserat vilken fordonskapacitet bolaget behöver för att under de kommande åren klara den planerade trafiken med nuvarande kvalitet.
  Utredningen landar i en bedömning om att fordonsflottan behöver utökas med tre stycken ER1-fordon. Kollektivtrafiknämnden i Region Örebro län föreslås den 2023-02-15 tillstyrka bolagets behov av reservkapacitet samt beakta tillkommande kostnader i kommande budgetprocesser.

  Styrelsen för Mälardalstrafiken har inkommit med en önskan om att respektive ägarregion tar beslutar i frågan under våren 2023.

  Beslutet omfattar att ingå ett avtal som innebär att parterna är överens om att fordon av typ ER1 ska tillhandahållas för trafiken med Mälartåg Etapp 2. Fordon ska tillhandahållas genom att ägarna uppdrar åt AB Transitio att anskaffa och därefter till Mälardalstrafik hyra ut ytterligare tre fordon av typen ER1 Mälartåg, samt därtill hörande tillgång till högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Utöver denna nyanskaffning av fordon för Etapp 2 ska ägarna tillhandahålla de fordon av typ ER1 Mälartåg som sedan tidigare beslutats anskaffas. För anskaffade fordon ska respektive ägare ställa proprieborgen till AB Transitio. Ägarna ska också uppdra åt Mälardalstrafik att företräda ägarna gentemot AB Transitio i arbetet med att anskaffa och i nästa steg förvalta fordonen. Fordonen ska förvaltas som en enhetlig flotta.

  Utökningen av fordon medför för kollektivtrafiknämnden en ökad kostnad 2025 på ca 0,6 miljoner kronor och ca 0,9 miljoner kronor 2026. Kostnadsökningen ska inrymmas inom befintlig budgetram. Regionens borgensåtagande för Transitio AB ökar med 62,5 miljoner kronor.

  Bilagor

 • Region Örebro läns nuvarande upphandlade avtal gällande finansiell leasing av registreringspliktiga fordon (19RS2347) löper ut 2023-02-28. Nuvarande avtal har upphandlats i samverkan med Region Sörmland och Region Västmanland. Upphandlingens totala värde uppgår till 160 miljoner varav 60 miljoner avser Region Örebro län. Upphandlingen har genomförts med stöd av referensgrupp och upphandlas enligt öppet förfarande i Lagen om offentlig upphandling. Anbuden har utvärderats enligt lägsta pris.

  Bilagor

 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse med staten om vaccinering mot covid-19 för första halvåret 2023. Uppgifterna som regionerna åtar sig ersätts med ett statsbidrag, vilket för Region Örebro läns del uppgår till 16,4 miljoner kronor. Föreslås att ersätta länets kommuner med 200-275 kr per given vaccinationsdos utifrån rapporterat antal, kollektivtrafiknämnden för uppkomna kostnader och att resterande ersättning från staten går till hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Vid tidpunkten för beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2023 var inte beloppet för Region Örebro läns statsbidrag för läkemedelsförmånerna känt. Därför delegerade regionfullmäktige till regionstyrelsen att, när beloppet är känt, fatta beslut om fördelning av ökningen av statsbidraget till berörda nämnder.

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) har den 27 januari 2023 godkänt en överenskommelse med staten om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna med mera år 2023. Överenskommelsen innebär för Region Örebro län ett bidrag om 1 065,2 miljoner kronor, jämfört med 1 033,5 miljoner kronor för 2022. Ökningen av bidraget är därmed 31,7 miljoner kronor.

  Överenskommelsen innebär också en förändrad fördelning av återbäringar för de läkemedel som omfattas. Preliminärt innebär den en återbetalning om 19,2 miljoner kronor för Region Örebro län 2023, vilket är 25,6 miljoner kronor mindre än nuvarande budget.

  Sammantaget innebär detta en möjlig ökning av läkemedelsbudgeten med 57,3 miljoner kronor vilka föreslås fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden med 40,1 miljoner kronor och 17,2 miljoner kronor till Hälsovalsenheten.

  Bilagor

 • Löneöversyn är integrerad i Region Örebro läns verksamhetsplanerings- och budgetprocess och flera parametrar ingår i underlaget till det utrymme som medges för löneöversyn. Ramarmarna för löneöversyn utgörs av ekonomiska förutsättningar, verksamhets- och kompetensförsörjningsanalyser, omvärldsanalyser samt lönekartläggning. Det centrala avtalet Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor (HÖK) ska följas.

  Regionfullmäktige har använt SKRs löne- och prisindex och reviderat nämndernas budgetramar med 4,3 procent och där lönekomponenten bidrar med 3,1 procent. Löne- och prisindex är en prognos över förväntad utvecklig vid en viss given tidpunkt. Utgångspunkten är att lönekomponenten i löne- och prisindex används i Region Örebro läns löneöversyn för 2023.

  Löneöversynen gäller från 1 april 2023 och genomförs enligt tidplan med samtliga fackliga organisationer för beräknad utbetalning av ny lön i april utom Läkarförbundet och Kommunal.

  Läkarförbundet och Kommunal har bestämmelser i sina respektive löneavtal, med ett års giltighet kvar, om att ett angivet utrymme ska fastslås av centrala parter efter att parterna inom industrin förhandlat fram ett nytt märke. Detta väntas ske under våren. Efter beslutade nivåer för Läkarförbundet och Kommunal kommer genomförande av löneöversyn att genomföras. Detta kan komma att påverka Region Örebro läns totala nivå för 2023. Nya löner efter löneöversynen gäller från 1 april.

  Bilagor

 • Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

  Som politisk sekreterare för del av mandatperioden 2023-2026 anställs följande:

  För Socialdemokraterna Peter Björk (S) för tiden
  2023-03-06– 2023-05-06.

  Bilagor

 •   9

  Information - Arbetsmiljöverket

 •   10

  Information - Attestbeslut, delegationer kopplat till finansiella transaktioner

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.