Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Följande löneutbetalningsdagar föreslås:

  Fredag 26 januari
  Måndag 26 februari
  Tisdag 26 mars
  Fredag 26 april
  Fredag 24 maj
  Onsdag 26 juni
  Fredag 26 juli
  Måndag 26 augusti
  Torsdag 26 september
  Fredag 25 oktober
  Tisdag 26 november
  Måndag 23 december


  Rickard Simonsson
  Regiondirektör

  Bilagor

 • Region Örebro län har sedan 2014 ett vårdvalssystem för psykoterapi benämnt förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län.

  En revidering har gjorts av aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor gällande uppdraget.

  Föreslagna förändringar i förfrågningsunderlaget redovisas i ärendet.
  De förändringar som förslås i förfrågningsunderlaget gäller:

  2.1 Uppdrag Psykoterapi
  Leverantören ska om Hälsovalsenheten så önskar medverka i utvecklingen av behandlingsrutiner, vårdprogram och vårdriktlinjer.

  2.2 Uppdrag
  Förlängning kan erhållas till max 40 behandlingar. I undantagsfall kan bedömarteamet fatta beslut om maximalt 50 behandlingar, tex vid klagomål på tidigare terapeut osv. Syftet är att överbrygga till annan vård. Leverantören får inte under behandlingen parallellt behandla samma patient helt privat.

  Om det uppstår behov av ett längre uppehåll i terapin på mer än 4 veckor ska Leverantören/psykoterapeuten ansöka om terapiuppehåll.

  2.4 Psykoterapeutens kompetens
  Leverantören ska bedriva individualterapi i enlighet med uppdraget och den inriktning/metod/påbyggnadsutbildning som psykoterapeutens legitimation grundar sig på. När det gäller erfarenhet är ett riktmärke att det kliniska arbetet ska ha bedrivits på minst 50 procent.

  4. Uppföljning
  Punkten föreslås ta bort tillsammans med punkt 4.1 och 4.2 eftersom uppföljning regleras i 3.10.

  4.3 Samverkansmöte
  Texten flyttas upp till punkt 3.11 med en justering att terapeuten ska regelbundet lämna uppgifter till Hälsovalsenheten om hur tillgänglig man är för nya patienter.

  6.9 Handläggning
  Beslut om godkännande kommer att skickas ut inom 3 månader efter att komplett ansökan kommit in till Regionen.

  8.2.1 Besöksersättning
  Ersättningsnivåerna har indexjusterats med 3,5 procent och höjts till 1.069 kronor för ett 45 minuters fysiskt besök och digitalt återbesök samt 1.604 kronor för ett förlängt (90 minuter) fysiskt och digitalt återbesök.

  Ett förlängt besök räknas som ett behandlingstillfälle av de totalt beviljade behandlingstillfällena.

  Bilagor

 • Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2023 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.

  Uppföljningen av verksamheten i delårsrapporten påverkas av att pandemin successivt har avtagit och att Region Örebro läns verksamheter därmed återgått till normal verksamhet. Det innebär för vissa verksamheter stora volym- och kostnadsförändringar. Även om verksamheterna successivt återgått till 2019 års nivåer finns dock utmaningar kvar i spåren av pandemin, bland annat med tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

  Region Örebro läns ekonomi har snabbt försämrats. Prognosen för årets resultat uppgår till -1 030 miljoner kronor och balanskravsresultatet till -1 000 miljoner kronor. Resultatmålet som är 1,25 procent av skatteintäkter och generella bidrag över mandatperioden beräknas inte uppnås i år. Det svaga resultatet innebär även att målet kommer vara mycket svårt att uppnå över mandatperioden. Under året har regionfullmäktige beslutat om verksamhetsplan med budget för 2024. Budgeterat resultat inkluderar skatte- och avgiftshöjningar, som kommer att bidra till ökade intäkter samt också krav på nämnderna att reducera sina kostnader. Givet att dessa åtgärder genomförs finns förutsättningar för att Region Örebro läns ekonomi på sikt kommer att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning.

  Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -424 miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Balanskravsresultatet, som exkluderar dessa orealiserade värdeförändringar, uppgår för perioden till -394 miljoner kronor.

  Driftredovisningen visar nämndernas avvikelse mot budget per juli samt prognosen för helåret. Nämnderna redovisar per juli sammantaget en negativ budgetavvikelse med -582 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 222 miljoner kronor. Den främsta anledningen till det är den positiva utvecklingen på pensionsmedelsportföljen. Nämndernas helårsprognoser över budgetavvikelsen uppgår sammantaget till -957 miljoner kronor.

  Investeringar beräknas uppgå till 879 miljoner kronor för helåret 2023.

  Antal årsarbetare har ökat med 305 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2022. Antalet visstidsanställda årsarbetare har minskat med 110 årsarbetare. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 procent perioden januari till juni 2022 till 6,5 procent samma period 2023. Det är korttidssjukfrånvaron som står för minskningen, långtidssjukfrånvaron är i stort sett oförändrad i jämförelse med samma period 2022.

  Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla målen och tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Sammantaget är prognosen att nio av tio mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse och att det ekonomiska målet inte bedöms att uppfyllas.

  Bilagor

 • Region Örebro Innovation AB (Bolaget) ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB, Örebro Rådhus AB och Örebro Universitet Holding AB. Bolagets och dess dotterbolags verksamhet finansieras enligt punkt 9 i aktieägaravtalet genom ett årligt driftsbidrag från Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB.

  Örebro Universitet Holding AB har informerat om att driftsbidrag ska betalas av Örebro Universitet i stället för av Örebro Universitet Holding AB och att den aktuella punkten i aktieägaravtalet därför behöver ändras. Därutöver bör texten rörande finansiering i ägardirektivet för Inkubera förtydligas. Ändringarna får inga negativa konsekvenser för de andra ägarna eller Bolaget. Det föreslås därför att Region Örebro län ska ingå ett tilläggsavtal till det befintliga aktieägaravtalet enligt framtaget förslag.

  Bilagor

 • § 56

  Protokollsjustering

 • Följande löneutbetalningsdagar föreslås:

  Fredag 26 januari
  Måndag 26 februari
  Tisdag 26 mars
  Fredag 26 april
  Fredag 24 maj
  Onsdag 26 juni
  Fredag 26 juli
  Måndag 26 augusti
  Torsdag 26 september
  Fredag 25 oktober
  Tisdag 26 november
  Måndag 23 december


  Rickard Simonsson
  Regiondirektör

 • Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2023 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.

  Uppföljningen av verksamheten i delårsrapporten påverkas av att pandemin successivt har avtagit och att Region Örebro läns verksamheter därmed återgått till normal verksamhet. Det innebär för vissa verksamheter stora volym- och kostnadsförändringar. Även om verksamheterna successivt återgått till 2019 års nivåer finns dock utmaningar kvar i spåren av pandemin, bland annat med tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

  Region Örebro läns ekonomi har snabbt försämrats. Prognosen för årets resultat uppgår till -1 030 miljoner kronor och balanskravsresultatet till -1 000 miljoner kronor. Resultatmålet som är 1,25 procent av skatteintäkter och generella bidrag över mandatperioden beräknas inte uppnås i år. Det svaga resultatet innebär även att målet kommer vara mycket svårt att uppnå över mandatperioden. Under året har regionfullmäktige beslutat om verksamhetsplan med budget för 2024. Budgeterat resultat inkluderar skatte- och avgiftshöjningar, som kommer att bidra till ökade intäkter samt också krav på nämnderna att reducera sina kostnader. Givet att dessa åtgärder genomförs finns förutsättningar för att Region Örebro läns ekonomi på sikt kommer att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning.

  Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -424 miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Balanskravsresultatet, som exkluderar dessa orealiserade värdeförändringar, uppgår för perioden till -394 miljoner kronor.

  Driftredovisningen visar nämndernas avvikelse mot budget per juli samt prognosen för helåret. Nämnderna redovisar per juli sammantaget en negativ budgetavvikelse med -582 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 222 miljoner kronor. Den främsta anledningen till det är den positiva utvecklingen på pensionsmedelsportföljen. Nämndernas helårsprognoser över budgetavvikelsen uppgår sammantaget till -957 miljoner kronor.

  Investeringar beräknas uppgå till 879 miljoner kronor för helåret 2023.

  Antal årsarbetare har ökat med 305 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2022. Antalet visstidsanställda årsarbetare har minskat med 110 årsarbetare. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 procent perioden januari till juni 2022 till 6,5 procent samma period 2023. Det är korttidssjukfrånvaron som står för minskningen, långtidssjukfrånvaron är i stort sett oförändrad i jämförelse med samma period 2022.

  Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla målen och tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Sammantaget är prognosen att nio av tio mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse och att det ekonomiska målet inte bedöms att uppfyllas.

 • Region Örebro län har sedan 2014 ett vårdvalssystem för psykoterapi benämnt förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län.

  En revidering har gjorts av aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor gällande uppdraget.

  Föreslagna förändringar i förfrågningsunderlaget redovisas i ärendet.
  De förändringar som förslås i förfrågningsunderlaget gäller:

  2.1 Uppdrag Psykoterapi
  Leverantören ska om Hälsovalsenheten så önskar medverka i utvecklingen av behandlingsrutiner, vårdprogram och vårdriktlinjer.

  2.2 Uppdrag
  Förlängning kan erhållas till max 40 behandlingar. I undantagsfall kan bedömarteamet fatta beslut om maximalt 50 behandlingar, tex vid klagomål på tidigare terapeut osv. Syftet är att överbrygga till annan vård. Leverantören får inte under behandlingen parallellt behandla samma patient helt privat.

  Om det uppstår behov av ett längre uppehåll i terapin på mer än 4 veckor ska Leverantören/psykoterapeuten ansöka om terapiuppehåll.

  2.4 Psykoterapeutens kompetens
  Leverantören ska bedriva individualterapi i enlighet med uppdraget och den inriktning/metod/påbyggnadsutbildning som psykoterapeutens legitimation grundar sig på. När det gäller erfarenhet är ett riktmärke att det kliniska arbetet ska ha bedrivits på minst 50 procent.

  4. Uppföljning
  Punkten föreslås ta bort tillsammans med punkt 4.1 och 4.2 eftersom uppföljning regleras i 3.10.

  4.3 Samverkansmöte
  Texten flyttas upp till punkt 3.11 med en justering att terapeuten ska regelbundet lämna uppgifter till Hälsovalsenheten om hur tillgänglig man är för nya patienter.

  6.9 Handläggning
  Beslut om godkännande kommer att skickas ut inom 3 månader efter att komplett ansökan kommit in till Regionen.

  8.2.1 Besöksersättning
  Ersättningsnivåerna har indexjusterats med 3,5 procent och höjts till 1.069 kronor för ett 45 minuters fysiskt besök och digitalt återbesök samt 1.604 kronor för ett förlängt (90 minuter) fysiskt och digitalt återbesök.

  Ett förlängt besök räknas som ett behandlingstillfälle av de totalt beviljade behandlingstillfällena.

 • Region Örebro Innovation AB (Bolaget) ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB, Örebro Rådhus AB och Örebro Universitet Holding AB. Bolagets och dess dotterbolags verksamhet finansieras enligt punkt 9 i aktieägaravtalet genom ett årligt driftsbidrag från Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB.

  Örebro Universitet Holding AB har informerat om att driftsbidrag ska betalas av Örebro Universitet i stället för av Örebro Universitet Holding AB och att den aktuella punkten i aktieägaravtalet därför behöver ändras. Därutöver bör texten rörande finansiering i ägardirektivet för Inkubera förtydligas. Ändringarna får inga negativa konsekvenser för de andra ägarna eller Bolaget. Det föreslås därför att Region Örebro län ska ingå ett tilläggsavtal till det befintliga aktieägaravtalet enligt framtaget förslag.

 • § 61

  Information - periodrapport augusti

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.