Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i enlighet med vad som framgår av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav (S2022/00607). Satsningen på utökade VFU-platser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. Detta för att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra utbildning av fler specialistsjuksköterskor. Syftet är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning. Totalt ska 250 miljoner kronor fördelas på regionerna i förhållande till hur mycket de ökar antalet VFU-veckor under året. Regionerna får söka statsbidraget senast 30 november och därefter beslutar Socialstyrelsen om tilldelning under december och medlen kan användas retroaktivt för hela 2022.

  Antalet VFU-veckor som genomfördes i regionens regi för sjuksköterskeutbildningen höstterminen 2021 var 1 870 stycken och uppskattningen av veckor höstterminen 2022 uppgår till 1 985 stycken.
  Antalet VFU-platser som genomfördes i regionens regi för sjuksköterskeutbildningen ht 21 var 466 stycken och uppskattningen för höstterminen 2022 uppgår till 520 stycken.

 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 7 juni 2022 beslutat om
  Tilläggsöverenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 (Region Örebro läns dnr 22RS5891). I samband med överenskommelsen tillför staten 500 miljoner kronor för att täcka initiala kostnader uppkomna i regionernas arbete med att stärka försörjningsberedskapen för läkemedel.

  Regionerna ska använda medlen i överenskommelsen till att säkerställa
  tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel som har en direkt koppling till
  läkemedelsadministration. Avsikten är att läkemedlen ska omsättningslagras i nära anslutning till där vård bedrivs. Målsättningen är att regionerna, vid utgången av 2022, i så stor utsträckning som möjligt har säkerställt tillgång till de prioriterade läkemedlen för minst en månads förbrukning inom intensivvård, prehospital vård och akut tandvård med utgångspunkt i den substanslista Socialstyrelsen presenterat.

  Region Örebro län planerar följande aktiviteter inom överenskommelsen:

  - Utökning av lager avseende prioriterade läkemedel och sjukvårdsmateriel
  Utöka lager av prioriterade läkemedel på sjukhusapoteket vid Universitetssjukhuset i Örebro. Målsättningen är att öka till minst en månads lager och till tre månaders lager avseende särskilt vårdkritiska läkemedel, gäller förbrukning i normalläge.
  Utöka lager av prioriterade sjukvårdsmateriel. Målsättningen är att öka till tre månaders lager, gäller förbrukning i normalläge.

  - Anskaffning av lagerhanteringssystem
  I nuläget har Region Örebro län avtal med ApoEx AB avseende drift av sjukhusapoteket som ombesörjer läkemedelsförsörjningen till sjukhusen. Enligt krav i avtalet har ApoEx ett lokalt lager för regionens bruk på Universitetssjukhuset i Örebro. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fattat beslut om att sjukhusapoteket ska bedrivas i egen regi inom Region Örebro län efter utgången av nuvarande avtal, 2024-09-30. Vid övertagande av sjukhusapoteket i egen regi kommer regionen upprätta ett lokalt sjukhusapotekslager med läkemedel.
  Gällande sjukvårdsmateriel har Region Örebro län avtal med Apotekstjänst AB avseende materialförsörjning. Initialt kommer lager av sjukvårdsmateriel utökas hos Apotekstjänst AB, via varuförsörjningen. Utredning gällande upprättande av ett lokal regionlager med sjukvårdsmateriel pågår och målsättningen är att ett sådant upprättas.
  Ett starkt skäl till dessa inriktningar är att det i utredningen En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården föreslås att det i hälso- och sjukvårdslagen införs krav på regioner att ha en utökad lagerhållning av i stort sett alla kategorier av sjukvårdsprodukter som används i verksamheten till vardags. För att kunna hantera lokala lager i regionens regi behöver lagerhanteringssystem anskaffas.

  - Ny-, om- och/eller tillbyggnation av lagerlokaler
  För att ge plats åt utökade lokala lager av läkemedel och sjukvårdsmateriel kan ytterligare anpassade lokaler för lagerhållning behövas.

  Bilagor

 • Staten har i mars 2022 slutit en tilläggsöverenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att fördela 21 miljoner kronor till landets regioner. Genom överenskommelsen stödjer regeringen regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda de personer som kommer till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19. Medlen ska användas till information och riktade insatser om vaccin mot covid-19, bland annat insatser som genomförs i samverkan med kommuner och civilsamhället, med anledning av Rysslands invasion i Ukraina och det förväntade ökade antalet personer från Ukraina som väntas komma till Sverige.

  I Region Örebro län har insatser för att informera de personer som kommit till länet från Ukraina om vaccinationer bland annat mot covid-19 gjorts till störst del av asyl- och invandrarhälsan inom hälso- och sjukvårdsnämnden och inom område Hållbar utveckling på Regionkansliet. Det erhållna bidraget föreslås fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

  Som politisk sekreterare för del av mandatperioden 2019-2022 anställs följande:

  För Sverigedemokraterna Ebba Leandersson (SD) 50 % för tiden 2022-10-01– 2022-10-26 samt 25 % för tiden 2022-10-27 – 2022-11-23.

  Bilagor

 • Det finns nu ett förslag till sammanträdestider före regionstyerlsens arbetsutskott år 2023.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden

  1. Regionfullmäktiges ordförande har beslutat att bevilja undantag från huvudregeln och ger möjlighet till regionfinansierad lättare måltid med vin/öl vid följande tillfällen 2022-10-18 i samband med avtackning av de som gått i pension år 2019, 2022-10-19 i samband med avtackning av de som gått i pension år 2022 samt 2022-10-25 i samband med avtackning av de som gått i pension år 2021, 22RS9564.

  Meddelandeärende
  1. Finansrapport för Region Örebro län september 2022, 22RS1225.

  Bilagor

 •   8

  Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket/arbetsmiljöfrågor

 •   9

  Information - Periodrapport per september

 •   10

  Information - Förutsättningar för verksamhetsplan med budget

 •   11

  Information - Makroekonomi

 •   12

  Presentationer

 • § 74

  Protokollsjustering

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i enlighet med vad som framgår av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav (S2022/00607). Satsningen på utökade VFU-platser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. Detta för att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra utbildning av fler specialistsjuksköterskor. Syftet är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning. Totalt ska 250 miljoner kronor fördelas på regionerna i förhållande till hur mycket de ökar antalet VFU-veckor under året. Regionerna får söka statsbidraget senast 30 november och därefter beslutar Socialstyrelsen om tilldelning under december och medlen kan användas retroaktivt för hela 2022.

  Antalet VFU-veckor som genomfördes i Region Örebro läns regi för sjuksköterskeutbildningen höstterminen 2021 var 1 870 stycken och uppskattningen av veckor höstterminen 2022 uppgår till 1 985 stycken. Antalet VFU-platser som genomfördes i Region Örebro läns regi för sjuksköterskeutbildningen höstterminen 2021 var 466 stycken och uppskattningen för höstterminen 2022 uppgår till 520 stycken.

 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 7 juni 2022 beslutat om
  Tilläggsöverenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 (Region Örebro läns diarienummer 22RS5891). I samband med överenskommelsen tillför staten 500 miljoner kronor för att täcka initiala kostnader uppkomna i regionernas arbete med att stärka försörjningsberedskapen för läkemedel.

  Regionerna ska använda medlen i överenskommelsen till att säkerställa
  tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel som har en direkt koppling till
  läkemedelsadministration. Avsikten är att läkemedlen ska omsättningslagras i nära anslutning till där vård bedrivs. Målsättningen är att regionerna, vid utgången av 2022, i så stor utsträckning som möjligt har säkerställt tillgång till de prioriterade läkemedlen för minst en månads förbrukning inom intensivvård, prehospital vård och akut tandvård med utgångspunkt i den substanslista Socialstyrelsen presenterat.

  Region Örebro län planerar följande aktiviteter inom överenskommelsen:

  - Utökning av lager avseende prioriterade läkemedel och sjukvårdsmateriel
  Utöka lager av prioriterade läkemedel på sjukhusapoteket vid Universitetssjukhuset i Örebro. Målsättningen är att öka till minst en månads lager vid förbrukning i normalläge och till tre månaders lager avseende särskilt vårdkritiska läkemedel. Utöka lager av prioriterade sjukvårdsmateriel. Målsättningen är att öka till tre månaders lager, gäller förbrukning i normalläge.

  - Anskaffning av lagerhanteringssystem
  I nuläget har Region Örebro län avtal med ApoEx AB avseende drift av sjukhusapoteket som ombesörjer läkemedelsförsörjningen till sjukhusen. Enligt krav i avtalet har ApoEx ett lokalt lager för regionens bruk på Universitetssjukhuset i Örebro. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fattat beslut om att sjukhusapoteket ska bedrivas i egen regi inom Region Örebro län efter utgången av nuvarande avtal, 2024-09-30. Vid övertagande av sjukhusapoteket i egen regi kommer regionen upprätta ett lokalt sjukhusapotekslager med läkemedel.
  Gällande sjukvårdsmateriel har Region Örebro län avtal med Apotekstjänst AB avseende materialförsörjning. Initialt kommer lager av sjukvårdsmateriel utökas hos Apotekstjänst AB, via varuförsörjningen. Utredning gällande upprättande av ett lokalt regionlager med sjukvårdsmateriel pågår och målsättningen är att ett sådant upprättas.
  Ett starkt skäl till dessa inriktningar är att det i utredningen En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården föreslås att det i hälso- och sjukvårdslagen införs krav på regioner att ha en utökad lagerhållning av i stort sett alla kategorier av sjukvårdsprodukter som används i verksamheten till vardags. För att kunna hantera lokala lager i regionens regi behöver lagerhanteringssystem anskaffas.

  - Ny-, om- och/eller tillbyggnation av lagerlokaler
  För att ge plats åt utökade lokala lager för läkemedel och sjukvårdsmateriel kan ytterligare anpassade lokaler för lagerhållning behövas.

  Bilagor

 • Staten har i mars 2022 slutit en tilläggsöverenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att fördela 21 miljoner kronor till landets regioner. Genom överenskommelsen stödjer regeringen regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda de personer som kommer till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19. Medlen ska användas till information och riktade insatser om vaccin mot covid-19, bland annat insatser som genomförs i samverkan med kommuner och civilsamhället, med anledning av Rysslands invasion i Ukraina och det förväntade ökade antalet personer från Ukraina som väntas komma till Sverige.

  I Region Örebro län har insatser för att informera de personer som kommit till länet från Ukraina om vaccinationer bland annat mot covid-19 gjorts till störst del av Asyl- och invandrarhälsan inom hälso- och sjukvårdsnämnden och inom område Hållbar utveckling på Regionkansliet. Det erhållna bidraget föreslås fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gäller bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

  Som politisk sekreterare för del av mandatperioden 2019-2022 anställs följande:

  För Sverigedemokraterna Ebba Leandersson (SD) 50 procent för tiden 2022-10-01 – 2022-10-26 samt 25 procent för tiden 2022-10-27 – 2022-11-23.

  Bilagor

 • Det finns nu ett förslag till sammanträdestider före regionstyrelsens arbetsutskott år 2023.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden

  1. Regionfullmäktiges ordförande har beslutat att bevilja undantag från huvudregeln och ger möjlighet till regionfinansierad lättare måltid med vin/öl vid följande tillfällen: 2022-10-18 i samband med avtackning av de som gått i pension år 2019, 2022-10-19 i samband med avtackning av de som gått i pension år 2020 samt 2022-10-25 i samband med avtackning av de som gått i pension år 2021, 22RS9564.

  Meddelandeärende
  1. Finansrapport för Region Örebro län september 2022, 22RS1225.

  Bilagor

 • § 81

  Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket/arbetsmiljöfrågor

 • § 82

  Information - Periodrapport per september

 • § 83

  Information - Förutsättningar för verksamhetsplan med budget

 • § 84

  Information - Makroekonomi

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.