Hoppa över navigering
 • Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

  att   ordföranden och Willhelm Sundman (L) justerar dagens protokoll med
  Charlotta Englund (C) som ersättare.

  Protokollet ska vara justerat senast den 3 februari 2022.

 • Region Örebro läns helägda dotterbolag Länsgården Fastigheter AB har av regionfullmäktige getts i uppdrag att avyttra fastigheter som inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att öka fokuseringen på grunduppdraget samt att frigöra kapital för kommande investeringar.

  Länsgården Fastigheter AB har fått ett bud på fastigheten Grillgården 3 som består av hyreslägenheter. Budet motsvarar bolagets marknadsvärdering av fastigheten. Fastigheten kommer att säljas genom att Länsgården Fastigheter AB bildar ett dotterbolag som säljer samtliga aktier till köparen.

  Bilagor

 • Länstrafiken Mälardalen AB (organisationsnummer 556598-4910) är till lika delar ägt av de tre bolagen Länstrafiken Örebro AB, Länstrafiken Sörmland AB och Västmanlands Lokaltrafik AB.

  Bolagets uppgift har varit att erbjuda administrativa tjänster till Länstrafikbolag, att biträda med planering och upphandling av trafiklösningar för kollektiv persontrafik både lokalt och regionalt, skolskjutsar, färdtjänst och annan förekommande trafik, samt att samordna sådan trafik mellan länen. Bolagets verksamhet har upphört och har ingen personal anställd.

  Under de senaste åren utgörs bolagets kostnader av pensionskostnader för tidigare anställd personal samt administrativ kostnad. Bolaget köper administrativa tjänster av Region Örebro län. Uppkomna kostnader faktureras löpande och betalas av ägarna, av likviditetsskäl en gång per månad.

  Bolagets egna kapital uppgår till 207 tusen kronor. Bolaget har tecknat pensionsavtal med KPA gällande kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd pensionsförsäkring. Avtalet innebär ett långsiktigt åtagande och en årlig kostnad. Den årliga kostnaden kan variera.

  Befintligt pensionsavtal föreslås övertas av Region Örebro län och gäller till den dag då sista pensionsutbetalningen från försäkringen skett. Avtalet innebär ett framtida åtagande att betala eventuella kompletteringspremier till KPA baserat på om pensionsförmånerna inte motsvarar vad den försäkrade har rätt till. Pensionsskulden är försäkringslöst så ingen skuld övertas. Framtida pensionskostnader kopplat till pensionsavtalet ska även fortsättningsvis i lika delar betalas av respektive ägare. Fakturering av denna kostnad kan ske en gång per år.

  Bolaget bedriver ingen verksamhet men medför ändå en administrativ kostnad för ägarna. Mot bakgrund av detta finns skäl att likvidera bolaget.

  Beslut om likvidation tas på bolagsstämman och ska baseras på detta förslag:

  • motivet till likvidation är att bolagets verksamhet har upphört. Alternativet till likvidation är att bolaget inte likvideras vilket innebär en fortsatt årlig administrativ kostnad för ägarna,
  • likvidationen föreslås gälla från maj 2022 (sker i samband med bolagsstämma),
  • beräknade tidpunkten för skiftet är november 2022 (cirka sex månader efter bolagsstämman beslutat om likvidation),
  • skiftesbeloppets storlek beräknas till cirka 79 000 kronor (de tillgångar som finns kvar att skifta ut till ägarna efter det att skulderna är reglerade). Skiftesbeloppet ska fördelas lika mellan ägarna,
  • till likvidator föreslås Clas Rosdahl (advokat, advokatbyrå Lindahl).

  Företrädare för Region Örebro län vid den extra bolagsstämman i Länstrafiken Mälardalen AB, föreslås rösta i linje med redovisat förslag till beslut om likvidation.

  Beslut om likvidation ska även fattas i ägarbolagens styrelser.

  Bilagor

 • Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022.

  Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2023 ska skapa förutsättning för en tydlig och transparent process att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i april 2022. Det utgör en del i underlag till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som ska informeras om i regionstyrelsen i april. Förutsättningarna kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas beslut om verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i början av juni och regionfullmäktiges sammanträde senare i juni.

  Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i början av september 2022. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid regionstyrelsens seminarium i oktober och november 2022 för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

  Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2022. Det avser uppföljning av helår 2021 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2022.

  Bilagor

 • För kännedom redovisas:

  1. Beslut från Arbetsmiljöverket den 10 januari 2022, Föreläggande med vite gällande Akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro, diarienummer 21RS2440.

  2. Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för december 2021,
  pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Pandemin till trots blev Stockholmsbörsens årsavkastning på drygt 39% den högsta sedan 2009. Portföljen gav en avkastning på 17,5%. Marknadsvärdet landade på 4 922 mnkr. Totalt resultat blev 723 mnkr, varav ca. 581 mnkr orealiserat och ca. 143 mnkr realiserat, diarienummer 21RS1985.

  Bilagor

 •   6

  Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket

 •   7

  Information - Gemensam upphandling av hyrpersonal

 •   8

  Information - Aktuellt från Svealandstrafiken

 •   9

  Information - Lönekartläggning

 •   10

  Information - Preliminärt bokslut 2021

 •   11

  Presentationer

 • § 1

  Protokollsjustering

 • Region Örebro läns helägda dotterbolag Länsgården Fastigheter AB har av regionfullmäktige getts i uppdrag att avyttra fastigheter som inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att öka fokuseringen på grunduppdraget samt att frigöra kapital för kommande investeringar.

  Länsgården Fastigheter AB har fått ett bud på fastigheten Grillgården 3 som består av hyreslägenheter. Budet motsvarar bolagets marknadsvärdering av fastigheten. Fastigheten kommer att säljas genom att Länsgården Fastigheter AB bildar ett dotterbolag som säljer samtliga aktier till köparen.

  Bilagor

 • Länstrafiken Mälardalen AB (organisationsnummer 556598-4910) är till lika delar ägt av de tre bolagen Länstrafiken Örebro AB, Länstrafiken Sörmland AB och Västmanlands Lokaltrafik AB.

  Bolagets uppgift har varit att erbjuda administrativa tjänster till Länstrafikbolag, att biträda med planering och upphandling av trafiklösningar för kollektiv persontrafik både lokalt och regionalt, skolskjutsar, färdtjänst och annan förekommande trafik, samt att samordna sådan trafik mellan länen. Bolagets verksamhet har upphört och har ingen personal anställd.

  Under de senaste åren utgörs bolagets kostnader av pensionskostnader för tidigare anställd personal samt administrativ kostnad. Bolaget köper administrativa tjänster av Region Örebro län. Uppkomna kostnader faktureras löpande och betalas av ägarna, av likviditetsskäl en gång per månad.

  Bolagets egna kapital uppgår till 207 tusen kronor. Bolaget har tecknat pensionsavtal med KPA gällande kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd pensionsförsäkring. Avtalet innebär ett långsiktigt åtagande och en årlig kostnad. Den årliga kostnaden kan variera.

  Befintligt pensionsavtal föreslås övertas av Region Örebro län och gäller till den dag då sista pensionsutbetalningen från försäkringen skett. Avtalet innebär ett framtida åtagande att betala eventuella kompletteringspremier till KPA baserat på om pensionsförmånerna inte motsvarar vad den försäkrade har rätt till. Pensionsskulden är försäkringslöst så ingen skuld övertas. Framtida pensionskostnader kopplat till pensionsavtalet ska även fortsättningsvis i lika delar betalas av respektive ägare. Fakturering av denna kostnad kan ske en gång per år.

  Bolaget bedriver ingen verksamhet men medför ändå en administrativ kostnad för ägarna. Mot bakgrund av detta finns skäl att likvidera bolaget.

  Beslut om likvidation tas på bolagsstämman och ska baseras på detta förslag:

  • motivet till likvidation är att bolagets verksamhet har upphört. Alternativet till likvidation är att bolaget inte likvideras vilket innebär en fortsatt årlig administrativ kostnad för ägarna,
  • likvidationen föreslås gälla från maj 2022 (sker i samband med bolagsstämma),
  • beräknade tidpunkten för skiftet är november 2022 (cirka sex månader efter bolagsstämman beslutat om likvidation),
  • skiftesbeloppets storlek beräknas till cirka 79 000 kronor (de tillgångar som finns kvar att skifta ut till ägarna efter det att skulderna är reglerade). Skiftesbeloppet ska fördelas lika mellan ägarna,
  • till likvidator föreslås Clas Rosdahl (advokat, advokatbyrå Lindahl).

  Företrädare för Region Örebro län vid den extra bolagsstämman i Länstrafiken Mälardalen AB, föreslås rösta i linje med redovisat förslag till beslut om likvidation.

  Beslut om likvidation ska även fattas i ägarbolagens styrelser.

  Bilagor

 • Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022.

  Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2023 ska skapa förutsättning för en tydlig och transparent process att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i april 2022. Det utgör en del i underlag till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som ska informeras om i regionstyrelsen i april. Förutsättningarna kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas beslut om verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i början av juni och regionfullmäktiges sammanträde senare i juni.

  Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i början av september 2022. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid regionstyrelsens seminarium i oktober och november 2022 för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

  Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2022. Det avser uppföljning av helår 2021 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2022.

  Bilagor

 • För kännedom redovisas:

  1. Beslut från Arbetsmiljöverket den 10 januari 2022, Föreläggande med vite gällande akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro, diarienummer 21RS2440.

  2. Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för december 2021,
  pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Pandemin till trots blev Stockholmsbörsens årsavkastning på drygt 39 procent den högsta sedan 2009. Portföljen gav en avkastning på 17,5 procent. Marknadsvärdet landade på 4 922 mnkr. Totalt resultat blev 723 miljoner kronor, varav cirka 581 miljoner kronor orealiserat och cirka 143 miljoner kronor realiserat, diarienummer 21RS1985.

  Bilagor

 • § 6

  Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket

 • § 7

  Information - Gemensam upphandling av hyrpersonal

 • § 8

  Information - Aktuellt från Svealandstrafiken

 • § 9

  Information - Lönekartläggning

 • § 10

  Information - Region Örebro läns preliminära bokslut 2021

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.