Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 •   2

  Information - Aktuellt Arbetsmiljöverket/arbetsmiljöfrågor

 • Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat avtal om särskilda anställningsvillkor vid krigs- och beredskapstillstånd med samtliga kollektivavtalsslutande fackliga organisationer. Avtalet innehåller bestämmelser om arbetstid, arbetsskyldighet, semester, lön, och ersättning samt förhandlingsordning. Avtalet gäller tillsvidare.

  Bilagor

 • Följande löneutbetalningsdagar för 2023 föreslås:

  Torsdag 26 januari
  Fredag 24 februari
  Fredag 24 mars
  Onsdag 26 april
  Fredag 26 maj
  Måndag 26 juni
  Onsdag 26 juli
  Fredag 25 augusti
  Tisdag 26 september
  Torsdag 26 oktober
  Fredag 24 november
  Fredag 22 december

  Bilagor

 • Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2022 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.

  Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt haft påverkan för så väl individer som för verksamhet och ekonomi både i Region Örebro län och i samhället nationellt och globalt. Samtidigt har Region Örebro läns verksamheter successivt kunnat återgå till mer av ordinarie verksamhet. Med anledning av situationen i Ukraina, med väpnad konflikt från Ryssland, beslutade regiondirektören att aktivera Regional ledning i februari. Regional ledning avslutades sedan i maj.

  Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -116 miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Balanskravsresultatet, som exkluderar dessa orealiserade värdeförändringar, uppgår för perioden till 317 miljoner kronor.

  Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till 325 miljoner kronor. Prognosen innebär ett resultat som är 125 miljoner kronor högre än budgeterat.

  Driftredovisningen visar nämndernas avvikelse mot budget per juli samt prognosen för helåret. Nämnderna redovisar per juli sammantaget en negativ budgetavvikelse med -33 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning redovisar en större negativ avvikelse mot budget, -302 miljoner kronor. Orsaken till det den negativa avvikelsen beror framför allt på den höga kostnaden för orealiserade kursförluster, -431 miljoner kronor.

  Nämndernas prognoser över budgetavvikelsen uppgår sammantaget till -249 miljoner kronor.

  Investeringar beräknas uppgå till 943 miljoner kronor för helåret 2022.

  Antal årsarbetare har ökat med 187 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2021. Sjukfrånvaron har ökat från 6,4 procent perioden januari till juni 2021 till 7,2 procent samma period 2022. Det är korttidssjukfrånvaron som står för ökningen, långtidssjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period 2021.

  Även under 2022 påverkar pandemin i viss mån måluppfyllelsen negativt för flera effektmål och status på flera av indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka med anledning av pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att samtliga 10 mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.

  Bilagor

 • Region Örebro län har sedan 2008 årligen lämnat bidrag till FPS, föreningen för psykiatriskt samarbete, för att täcka kostnader för en länsövergripande anhörigkonsulent inom psykiatrin på 75 procent av en heltid. Från start var bidraget på 400 00 kronor (exklusive indexuppräkning). Anhörigkonsulentens uppdrag har formulerats i en överenskommelse.

  År 2017 beviljades FPS ett utökat bidrag med 110 000 kronor per år för att finansiera en utökning av anhörigkonsulentens arbetstid från 75 procent till en heltid för att täcka en samordningsfunktion i NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa). Under 2021 togs nätverksuppdraget bort från uppdraget och anhörigkonsulenten började arbeta 100 procent med anhörigstöd.

  Nuvarande överenskommelse gäller från och med 2019-01-01 – 2022-12-31.

  I samband med beslut om ny överenskommelse så äskar FPS om utökat bidrag till anhörigkonsulenten på 90 000 kronor per år då verksamheten har haft ett underskott de senaste tre åren.
  Anledningen till underskottet är främst ökade verksamhetskostnader.

  Aktuellt bidrag blir i samband med beslut om ny överenskommelse 693 856 kronor per år exklusive av regionfullmäktige beslutad indexuppräkning.

  Den nya överenskommelsen har reviderats tillsammans med företrädare för FPS och representant för psykiatrin. Inför politisk beredning har områdeschef för psykiatrin haft möjlighet att lämna synpunkter på överenskommelsen.

  Bilagor

 •   7

  Information - Färdplan USÖ

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.