Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Inför 2023 har Regionkansliet i samarbete med Folktandvården utarbetat föreliggande förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets överenskommelse.

  Överenskommelsen beskriver de särskilda uppdrag Folktandvården har och som ersätts genom Region Örebro län. Omfattningen för varje uppdrag och ersättningen beskrivs i överenskommelsen.

  Ersättningen enligt valfrihetssystemet för tandvård för barn och unga samt ersättning för tandvård inom Region Örebro läns särskilda tandvårdsstöd omfattas inte av överenskommelsen.

  Folktandvårdens särskilda ansvar för barn och unga tydliggörs i överenskommelsen 2023. Folktandvården har vårdansvar för de barn och unga som inte gör ett aktivt val av vårdgivare. Bland de barn som inte gör ett aktivt val av vårdgivare finns individer, där särskilda resurser krävs för att barnen ska komma till tandvårdsbehandling och där graden av uteblivande är stor.

  Inför 2023 kommer regionernas ansvar för finansiering och utbildning av allmäntandläkare till specialisttandläkare att förändras enligt tidigare politiska beslut i samtliga regioner. Folktandvården kommer att samverka med andra regioner i Mellansverige. Folktandvården Örebro/Uppsala är i detta sammanhang utsett som en kunskapsnod som innebär förutom egen ST-utbildning även att bistå övriga regioner i kvalitetssäkrade utbildningsinsatser.

  Bilagor

 • I systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga ersätter regionen vårdgivaren varje månad för de barn och unga som vårdgivaren har vårdansvar för. Ersättningen, den så kallade ”barnpengen”, är lika såväl till Folktandvården som till privata vårdgivare.

  Den i Region Örebro län föreslagna pris och lönejusteringen för år 2023 är
  4,3 procent. Ersättningen för tandvård till barn och unga bör följa denna uppräkning. ”Barnpengen” föreslås därför för år 2023 höjas med 4,3 procent till
  1 590 kronor per individ och år.

  Bilagor

 • Region Örebro län har sedan 2014 ett vårdvalssystem för psykoterapi benämnt förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län.

  En revidering har gjorts av aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor gällande uppdraget.

  Inga förändringar har gjorts i förfrågningsunderlag med bilagor förutom att ersättningsnivåerna har indexjusterats med 4,3 procent och höjts till 1.033 kronor för ett 45 minuters fysiskt besök och digitalt återbesök samt 1.550 kronor för ett förlängt (90 minuter) fysiskt och digitalt återbesök.

  Bilagor

 • Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Örebro län år 2023 är det förfrågningsunderlag som anger förutsättningar för att bli godkänd och bedriva primärvårdsverksamhet i Region Örebro län (Regionen).

  De revideringar som gjorts i Krav- och kvalitetsboken för år 2023 gäller krav att vårdcentralen ska erbjuda fast läkarkontakt och/eller fast vårdkontakt när patienten begär det eller om det är nödvändigt för att tillgodose patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet. Fast läkarkontakt ska även erbjudas till personer boende på SÄBO.

  Revideringar i Krav och kvalitetsboken 2023 har även gjorts runt listning (utifrån ändrade lagkrav), uppräknad ersättning till utförare samt vissa redaktionella ändringar.

  Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län 2023 beskriver uppdrag och ekonomiska ramar för primärvården. Förfrågningsunderlaget publiceras på den nationella webbplatsen för valfrihetssystem och på regionens webbplats. Den som uppfyller kraven har rätt att etablera en vårdcentral med ersättning från regionen.

  I Region Örebro län gäller ett sammanhållet primärvårdsuppdrag. Vissa verksamhetsområden ingår inte i Hälsovalsuppdraget.

  Bilagor

 • Regeringen har avsatt 372 miljoner kronor i statsbidrag med syftet att ge regionerna incitament att utöka antalet AT-tjänster utöver vad dessa redan planerat för inom ramen för överenskommelsen om God och nära vård. Medlen delas upp i tre block och bedömningen är för närvarande att Region Örebro län kan ta del av block 1 och rekvirera 6,9 miljoner kronor. Då det är forsknings- och utbildningsnämnden som ansvarar för AT-tjänsterna bör det statsbidrag som Region Örebro län kan ta del av tillfalla nämnden.

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag (S2022/01057) att betala
  ut ytterligare medel till regionerna för att öka kapaciteten i vården. Regeringen beslutade den 17 februari 2022 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna för att öka antalet vårdplatser. Bidraget uppgick till 12,4 miljoner kronor för Region Örebro län och regionstyrelsen har i juni beslutat om att fördela detta bidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Regeringen ser behov av att ytterligare stärka vårdens kapacitet och tillför därför ytterligare 500 miljoner kronor till regionerna. Detta mot bakgrund av den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården. Regeringen ändrar även i samband med detta villkoren för bidraget. Enligt regeringens ändringsbeslut 2022-07-07 kan regionerna använda medlen för att utöka antalet vårdplatser (inklusive intensivvårdsplatser), förbättra arbetsmiljön inom vården samt bland annat anställa fler sjuksköterskor.
  Medlen kan användas för att öka kapaciteten i vården genom att utöka antalet
  vårdplatser. Utökningen av vårdplatser kan ske inom såväl somatisk som psykiatrisk slutenvård inklusive intensivvård. Medlen kan användas för att öka kapaciteten i vården genom att förbättra arbetsmiljön inom vården. Att förbättra arbetsmiljön innebär att medlen till exempel kan användas för att skapa en bättre arbetssituation för personalen inom vården och som även medför att kapaciteten i vården ökar. Medlen kan också användas till att finansiera personalkostnader för att anställa ytterligare sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Medel kan även användas till andra skäliga kostnader för att öka antalet vårdplatser, exempelvis lokaler, material och utrustning.

  Fördelningen av medel räknas utifrån andel invånare per region, vilket motsvarar 14,7 miljoner kronor för Region Örebro län.

  Eftersom statsbidraget är nytt ska enligt verksamhetsplanen för år 2022 regionstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska fördelas inom Region Örebro län. Inom Region Örebro län vidtas ett antal åtgärder för att kunna öka antalet vårdplatser. Samtliga åtgärder utförs inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet, varför statsbidraget bör föras till nämnden.

  Bilagor

 • Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

  Som politisk sekreterare för del av mandatperioden 2019-2022 anställs följande:

  För Socialdemokraterna Theres Andersson (S) 100 % för tiden
  2022-08-01– 2022-09-14 och för Sverigedemokraterna Ebba Leandersson (SD) 50 % för tiden 2022-08-01 – 2022-09-30.

  Bilagor

 • Inför löneöversynen 2022 hade samtliga fackförbund gällande kollektivavtal utom Vårdförbundet och avtalsförhandlingar pågick fram till början av april. Nytt avtal tecknades och gäller från 1 april till och med sista mars 2023 då avtalen med alla fackliga organisationer, utom Akademikeralliansen, löper ut. Akademikeralliansens avtal löper tills vidare.

  Löneöversynen gäller för april 2021 till april 2022.

  Inledande överläggningar genomfördes med samtliga fackförbund utom Vårdförbundet under januari. Utbetalning av dessa förbunds löner gjordes i april. Överläggningar med Vårdförbundet genomfördes under mars och nya löner för deras medlemsgrupper gjordes i maj.

  Löneöversyn är integrerad i Region Örebro läns verksamhetsplanerings- och budgetprocess och flera parametrar ingår i underlaget till det utrymme som medges för löneöversyn.

  Totalt gavs ett kostnadsutrymme om 2,3 procent för samtliga avtalsområden varvid inom detta utrymme fördelningen har skett.

  Bilagor

 • För kännedom redovisas:

  Finansrapporter för maj, juni och juli månader 2022, diarienummer 22RS1225.

  Bilagor

 •   11

  Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket/arbetsmiljöfrågor

 •   12

  Information - Preliminärt resultat per juli

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.