Hoppa över navigering
 • § 30

  Protokollsjustering

 • Region Uppsala ska lämna förslag till Etikprövningsmyndigheten på ledamöter och ersättare som företräder allmänhetens intresse till verksamhetsregion Uppsala. Innan förslag lämnas ska regionen samråda med Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Gävleborg.

  Respektive region ska lämna förslag på sex personer som är intresserade av uppdrag som ledamot och ersättare i Etikprövningsnämnden. Nomineringarna ska skickas till Region Uppsala senast den 18 april. De som redan har uppdrag i nämnden ska inte nomineras på nytt.

  Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde den 27 mars beslutat att delegera beslut om nomineringar till regionstyrelsens arbetsutskott.

 • I enlighet med Region Örebro läns finanspolicy och riktlinje för finansförvaltningen, föreslås att tills vidare bemyndiga Caroline Klefbom, finanschef Region Örebro län, och under perioden 2023-06-01 till 2024-05-31 Jonas Ahlsén, finanschef Region Sörmland samt Sofia Vadlund, finanschef Region Västmanland, att genomföra finansiella affärstransaktioner för Region Örebro län.

  Inom regionfullmäktiges beslutade ramar om nyupplåning föreslås, att tills vidare delegera rätten att fatta beslut om att genomföra upplåning för Region Örebro län, till Caroline Klefbom, finanschef Region Örebro län, och under perioden 2023-06-01 till 2024-05-31 Jonas Ahlsén, finanschef Region Sörmland samt Sofia Vadlund, finanschef Region Västmanland.

  Rätten att fatta beslut om att omplacera och konvertera befintliga lån föreslås att tills vidare delegeras till Caroline Klefbom, finanschef Region Örebro län, och under perioden 2023-06-01 till 2024-05-31 Jonas Ahlsén, finanschef Region Sörmland samt Sofia Vadlund, finanschef Region Västmanland.

 • Örebro Läns Flygplats AB (”ÖLF”) är ett delägt bolag där Region Örebro län äger 44,95 procent (genom Region Örebro läns förvaltnings AB), Örebro Rådhus AB 44,95 procent, Kumla kommun 5,05 procent och Karlskoga kommun 5,05 procent.

  ÖLF erhåller driftbidrag på sammanlagt 37 miljoner kronor för 2023, varav Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 18 miljoner kronor vardera, medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 1 miljoner kronor vardera.

  EU-kommissionen har från och med 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd (”GBER”), som medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster. ÖLF hade 67 018 passagerare under 2022.

  Regionkansliet gör bedömningen att de tillämpliga villkoren i GBER är uppfyllda och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för det driftsbidrag som utbetalas under 2023.

 • Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 2022 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län.

 • De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. Samtrafiken i Sverige AB bedriver en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som är strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel.

  Bolagets syfte är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och tjänster till trafikföretag och resenärer.
  Tåg i Bergslagens samtliga ägarregioner är delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

  Som aktieägare ges Tåg i Bergslagen möjlighet att nyttja Samtrafikens infrastruktur och kanaler för att sälja bolagets produkter (typer av biljetter), i första hand enkelbiljetter. På så vis kan resenärernas kombinerade resebehov från start till mål paketeras i ett och samma köp.

 • § 36

  Anmälnings- och meddelandeärenden

 • § 37

  Information - Periodrapport mars

 • § 38

  Information - Hälsoval

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.