Hoppa över navigering
 • § 5

  Protokollsjustering

 • Region Örebro län upphandlar tekniska konsulter genom ramavtal inom olika fackområden. Dessa avtal nyttjas vid såväl lokalanpassningar som vid löpande fastighetsunderhåll vid projekt med en total projektvolym mindre än 500 miljoner kronor.

  Nuvarande avtal är upphandlat om två år med möjlighet till förlängning om ett (1) plus ett (1) år. Avtalet upphör 2024-03-31 och nytt avtal behöver därmed upphandlas för de fackområden som inte har för avsikt att förlänga. Detta för att säkerställa utvecklingen av Region Örebro läns lokaler i takt med förändrade teknik- och verksamhetsbehov.

  Det nya avtalet upphandlas för en avtalsperiod om två (2) år.

 • Region Örebro län bedriver verksamhet i hela länet vilket innebär att nätverksprodukter finns driftsatta och möjliggör tillgång till centrala IT-stöd och tjänster, som exempelvis intranät, e-post, internet och olika verksamhetssystem. De nätverksprodukter som finns utgörs bland annat av switchar/routrar och accesspunkter för wifi. Dessa nätverksprodukter är en förutsättning för tillgång till ovan nämnda IT-stöd och tjänster.

  Region Örebro län har för upphandlingsuppdraget genomfört ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal Datacenter (delområde Nätverk och säkerhet) genom förnyad konkurrensutsättning.

  Värdet för upphandlingen har beräknats uppgå till cirka 110 000 000 kronor under hela avtalsperioden inklusive förlängningsoptioner. Avtalstiden beräknas löpa från och med 2023-03-01 till och med 2024-02-29, med möjlighet till ytterligare förlängning om 36 månader dock maximalt 12 månader i taget.

  I avropet har fokus ägnats åt att utforma krav på produkter och konsultstöd för att säkerställa att behovet täcks under hela avtalsperioden. Anbuden har utvärderats utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet. I utvärderingen har mervärdespoäng kunnat erhållas vid uppfyllnad av miljörelaterade kriterier samt vid innehavande av återförsäljarcertifieringar.

 • Servicenämndens verksamhetsberättelse är uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Redovisning och uppföljning sker också av nämndens uppdrag och internkontrollplan samt ISK-bedömning.

  Uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget 2022 sker vid delårsrapportering per 31 juli och på helår med verksamhetsberättelse.

 • Anmälningsärenden:

  1. 22RS12481, Avtal mellan Region Örebro län och Entergate AB avseende enkätverktyg.

  2. 22RS12396, Avtal mellan Region Örebro län och leverantör avseende köp av Multifunktionsskrivare.

  3. 23RS250-1, 5, 9, 12, Avtal mellan Region Örebro län och leverantörer avseende korttidshyra fordon.

  4. 22RS3689-7, Avtal avseende tvätteritjänst och debitering.

 • § 10

  Information om Område inköp och upphandling

 • § 11

  Tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.