Hoppa över navigering
 • § 88

  Protokollsjustering

 • En förstudie har genomförts av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där ett par verksamheter tittat på hur deras nuvarande och framtida behov av vårdlokaler kommer att se ut. För att klara framtida behov för dessa verksamheter behöver ytterligare ett par laboratorier tillskapas inom O-huset, Universitetssjukhuset i Örebro. Utöver detta behöver en hel del omflyttningar av redan existerande funktioner genomföras. Lokalerna ska bidra till god patientsäkerhet och arbetsmiljö samt effektivisera vårdflödet. Syftet är att ytterligare tillgängliggöra vård åt länets invånare.

 • Servicenämnden beslutade i september om servicenämndens verksamhetsplan med budget 2023. Efter beslutet har Regionservice förvaltningschef beslutat om omorganisation inom förvaltningen varför skäl för att revidera delar av beslutat verksamhetsplan har uppstått. Uppdrag 1 i beslutad verksamhetsplan tilldelas även till Regionservice kansli och uppdrag 7 tilldelas istället shared service center (SSC). Regionservice nya organisation från den 1 januari 2023 framgår av avsnitt 7.

  Utöver det har servicenämndens mål att Regionservice ska ha ett årligt resultat om 2 procent utgått. Efter beslutet har de ekonomiska förutsättningarna förändrats, avseende ökande inflation och högre energikostnader samt att de verksamheter som Regionservice har i uppdrag att stötta har ett ökat behov av förvaltningens tjänsteutbud. Om målet bibehålls föreligger det svårigheter att tillmötesgå de behov och förväntningar som åligger nämndens verksamheter. Oaktat att resultatmålet utgår bedöms servicenämnden uppfylla effektmål 10 och redovisa ett resultat i balans för 2023.

  Fördelningen av servicenämndens driftsbudget 2023, avsnitt 6.4, kommer att justeras utifrån ny organisationsstruktur.

 • Region Örebro län informationshanteringsplaner styr vilka allmänna handlingar som ska bevaras eller gallras. Att en handling ska bevaras innebär att den sparas för all framtid. Att en handling kan gallras innebär att en allmän handling förstörs.

  Informationshanteringsplanerna revideras årligen. Följande planer är föremål för revidering.

  Informationshanteringsplan för administrativa handlingar
  Informationshanteringsplan för forskningshandlingar
  Informationshanteringsplan för it-information
  Informationshanteringsplan för kommunikationsinformation
  Informationshanteringsplan för patientjournaler och annan medicinsk information
  Informationshanteringsplan för personaladministrativa handlingar
  Informationshanteringsplan för tandvårdshandlingar

 • Servicenämnden beslutar årligen om parkeringsavgifter.

  Regionservice parkeringskoordinator har genomfört en översyn av avgifter för parkeringar inför år 2023. Utgångspunkten för översynen är att Region Örebro läns parkeringsavgifter avseende besöksparkering ska justeras enligt marknads-anpassning till Örebro kommuns parkeringsavgifter. Hänsyn har dock inte tagits till den inflationstakt som nu råder.

  Ett förslag till avgifter för 2023 har sammanställts där månadstillstånd för besökare lämnas oförändrade. Utöver föreslagna justerade priser införs 30-dagarstillstånd för allmänheten vid Tybble vårdcentral och månadstillstånd för personal för användning av motorvärmare vid Karlskoga lasarett. Avseende kontrollavgift för felparkering på avgiftsbelagd samt tidsbegränsad parkering, förbud att parkera samt parkera på p-plats för rörelsehindrade utan särskilt tillstånd justeras avgiften enligt förslag.

 • Region Örebro läns nuvarande avtal med leverantör löper ut 2022-12-31 varför upphandling av leverantör behöver initieras.

  Region Örebro län bedriver verksamhet i hela länet vilket innebär att nätverksprodukter finns driftsatta och möjliggör tillgång till centrala IT-stöd och tjänster, som exempelvis intranät, e-post, internet och olika verksamhetssystem. De nätverksprodukter som finns utgörs bland annat av switchar/routrar och accesspunkter för wifi. Dessa nätverksprodukter är en förutsättning för tillgång till ovan nämnda IT-stöd och tjänster.

  Avtalsperioden är beräknad till totalt fyra år. Önskad avtalsstart är kvartal ett år 2023. Det totala värdet för avtalet är estimerat till cirka 110 miljoner kronor.

 • Detta ärende avser initiering av upphandling avseende entreprenör som i ett första skede (BP1), ska ta fram riktpris för entreprenadens genomförande.

  Universitetssjukhuset i Örebros nuvarande fjärrkylkapacitet är maximalt utnyttjad och med utökningen av kylbehov för O-huset, driftsättning av H-huset samt framtida expansion kommer fjärrkylkapaciteten inte räcka till. Nuvarande redundans (reservkylanläggning) klarar nu endast cirka 30 procent av Universitetssjukhuset i Örebros totala kylbehov. Reservkylanläggning som installerades 1996 har passerat sin tekniska livslängd och reservdelar till de tre reservkylmaskinerna lagerförs inte längre. Vid ett eventuellt bortfall av fjärrkylförsörjningen kommer nuvarande förhållande medföra allvarliga störningar för vårdverksamheten då kyla till delar av Universitetssjukhuset i Örebro måste bortprioriteras.

  En förstudie (BP0) i syfte att utreda möjligheten att utöka fjärrkylkapaciteten, skapa redundans samt möjlighet till nödkyla, är genomförd (”Produktion av fjärrkyla med redundans samt nödkyla på Universitetssjukhuset i Örebro”). Förstudien kommer vid beslut ligga till grund för en fortsatt projektering.

  Servicenämnden beslutade 2021-06-15 (Dnr 19RS8512):
  att godkänna start av planering (BP1)
  att godkänna start av teknisk projektering i bygg- och investeringsprocessen (BP2)

 • Av 10 § i Attestreglemente för Region Örebro län (18RS3779) ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare.

  Attestförteckningen redovisar attesträtt per person och ansvarsenhet och nivå av attesträtt med högsta belopp som personen kan attestera. Löpande förändringar beslutas av ekonomichef på delegation.

  Attestförteckningen lagras digitalt. För vissa återkommande kostnader såsom telefoni, tvätt- och hyresfakturor sker kontrollattest automatiskt för bestämda belopp.

 • Anmälningsärenden:
  21RS9146-19, Tilldelningsbeslut - Upphandling avseende skyltning som omfattas av in- och utvändiga skyltmanualer
  22RS6287, Avtal avseende Livsmedel - Kaffe - Produktområde 2
  22RS8860-1 – 8, Avtal avseende Server & datalagring med tillhörande konsulttjänster samt närliggande produkter
  22RS10114, Avtal avseende In- och utvändiga skyltmanualer
  22RS8979- 1 – 20, Ramavtal entreprenad
  22RS5930, Avtal avseende Livsmedel - Frukt, grönt och rotfrukter
  22RS3428, Avtal avseende Skadedjursbekämpning och fågelsäkring
  22RS10115, Avtal avseende In- och utvändiga skyltmanualer
  22RS6515- 1-10, Avtal avseende konsulttjänster

  Meddelandeärenden:
  22RS189-10, Ekonomirapport för Regionservice 2022 oktober

 • § 97

  Förvaltningschefens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.