Hoppa över navigering
 • § 1

  Protokollsjustering

 • Region Örebro län har givits möjlighet att besvara remiss En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (DS2021:31).

  I promemorian föreslås en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphandling. Även ska miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter beaktas när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. Vidare föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur dessa samhällsintressen ska beaktas.

  Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

  Region Örebro län har inga större invändningar mot remiss En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. Region Örebro län välkomnar initiativ för att upphandlingslagstiftningen tydliggörs i syfte att främja samhällsintressen men anser att det finns viss risk för ökade kostnader samt initial risk för att konkurrensen påverkas.

  Region Örebro län ser positivt på förslaget om att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur dessa samhällsintressen ska beaktas och att Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att ta fram vägledning om riktlinjernas innehåll.

 • Lokalerna för Örebro läns Museum har ett omfattande renoveringsbehov.

  Ombyggnationen avser både verksamhetsanpassning av lokalerna och reinvesteringar för byggnaden. Verksamhetsanpassningen syftar till att tillskapa ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och innebär att samtliga tak, fönster och fastighetstekniska system kommer att ses över och bytas ut.

  Planering av lokalerna för Örebro läns museum har genomförts och projekteringen går mot sin slutfas. Projektet kommer att drivas som en samverkansentreprenad, partnering vilket medför att det är dags att upphandla en entreprenör som kan vara delaktig i projekteringens slutfas, och därefter lämna ett riktpris samt genomföra entreprenaden.

  Ombyggnationen är i nuläget kostnadsberäknad till 118 800 000 kronor, varav verksamhetsanpassningarna omfattar 52 800 000 kronor och reinvesteringarna omfattar 66 000 000 kronor.

 • Upphandling har genomförts avseende spol- och diskdesinfektorer för att möta det behov som finns inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folktandvårdsförvaltningen. Inom Region Örebro län finns idag 400 spol- och diskdesinfektorer. Utrustningarna används för att rengöra bland annat olika typer av operationsinstrument, bäcken, urinflaskor och sugflaskor. Dessa rengöringsprocesser är en viktig del för att upprätthålla befintliga hygienrutiner och därmed minska smittspridning. Utrustningarna behöver succesivt bytas ut då de uppnår sin tekniska livslängd.

  Under ramavtalets giltighetstid beräknas cirka 200 utrustningar behöva anskaffas, detta inkluderar både reinvestering och nyinvestering. Nyinvesteringarna är kopplade till ny- och ombyggnation i befintliga verksamheter.

  Ramavtalets längd uppgår till totalt fyra år fördelat på 2+1+1 år. I avtalet ingår även option på serviceavtal och utbildning.

  Värdet på avtalet uppgår till 23 000 000 kronor, där priset för utrustningar beräknas uppgå till cirka 16 500 000 kronor och service till 6 500 000 kronor.

 • Inom Region Örebro läns verksamheter föreligger ett behov av systemstöd för att kunna hantera komplexa schemaläggningar, främst för vårdavdelningar, läkarschema och öppenvård och men även möjliggöra schemaläggning för andra verksamheter inom Region Örebro län.

  Värdet för upphandlingen har beräknats uppgå till ca 30 000 000 kronor under avtalstiden inklusive förlängningsoptioner. Avtalstiden beräknas löpa från och med 2022-02-01 till och med 2025-12-31, med möjlighet till ytterligare förlängning om sex (6) år dock maximalt två (2) år i taget.

  Upphandlingen har utförts genom ett öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Anbuden har utvärderats utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

  I kravställning och utvärdering i upphandlingen har fokus ägnats åt integration med befintligt personal- och lönesystem samt användbarhet och kapacitet i det offererade systemet. Detta för att uppnå ett tidsbesparande schemaläggningssystem som integrerar med befintliga system och tillgodoser Region Örebro län behov av ett automatiserat stöd vid schemaläggning.

 • Anmälningsärenden:
  21RS11105, Elnätsavtal gällande Universitetssjukhuset Örebro
  21RS11107-4, Överlåtelse av Fodran Libo - hälsans hus
  21RS3042-3, Förlängning av avtal avseende turbilar (direktupphandling)
  21RS10230-1, Avtal avseende byggentreprenad av hissar
  21RS9961-1, Avtal mellan Region Örebro län och Lindesbergs Schakt AB avseende snöröjning och halkbekämpning Lindesberg
  21RS3073-5, IT -investeringar avseende datakom, serverdrift och IT arbetsplats
  20RS5686-8, Avbrytande av upphandling avseende leverantör för multifunktionsskrivare med tillhörande serviceavtal
  21RS12550-1, Avtal mellan Region Örebro län och Atea Sverige AB avseende licenspartner
  21RS11130-1, Direktköpsavtal av digitala informationsskärmar
  21RS11741-2, Avtal mellan Region Örebro län och Textilia Tvätt och Textilservice AB avseende tvätt och textilservice år 2022
  20RS9350-18, Beslut om avbrytande av upphandling av Schemaläggningssystem
  21RS9506-16, Beslut om att avstå att svara på remiss - Riksarkivets förslag till författningar, externt diarienummer RA-KS 2021/18
  21RS11529-1, Avtal mellan Region Örebro län och Telia Sverige AB om avrop från Kammarkollegiets ramavtalsområde kommunikationstjänster
  20RS4980-4, Avbrytandebeslut i upphandling av försäljningssystem i kollektivtrafiken
  14OLL6059-41, Avbrytande av upphandling avseende upphandling av byggentreprenad av Dansens hus Kävesta folkhögskola

  Meddelandeärenden:
  Anmälan av medborgarförslag om att låta transport- och logistikenheten sköta patienttransporterna på Universitetssjukhuset Örebro

 • § 7

  Information om Medicinsk tekniks verksamhet

 • § 8

  Förvaltningschefens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.