Hoppa över navigering
 • § 15

  Protokollsjustering

 • Det har kommit in ett medborgarförslag till Region Örebro län med önskemål om att telefonsamtal från vården ska visas genom ett speciellt nummer liknande det som används av vårdcentralerna i Karlskoga.

  Inom Region Örebro län finns det teknisk möjlighet för varje verksamhet att avgöra vilket nummer som ska visas vid utgående telefonsamtal. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Örebro län har för avsikt att arbeta med denna fråga under 2022.

 • Enligt de nya nationella riktlinjerna gällande tarmscreening för coloncancer av personer i ålder 60-74 år behöver verksamheten expandera och inrymmas i lokaler som motsvarar framtida behov.

  Endoskopimottagningen på Karlskoga lasarett inryms idag i för verksamheten inte ändamålsenliga lokaler. Kraven på tillgänglighet, arbetsmiljö, patientsäkerhet och hygien kan inte uppfyllas.

  I förstudie som genomförts har man identifierat en lämplig yta på Karlskoga lasarett. Dessa lokaler är idag tomställda och lämpar sig väl för verksamheten efter ombyggnation.

  Byggprojektet innebär att bygga om en tidigare vårdavdelning till en modern, framtida endoskopimottagning. De nya undersökningsrummen kommer att bli teknikintensiva med ergonomiskt ljus, ny ventilation och avbrottsfri el (UPS). Ett modernt rengöringsrum tillskapas för att upprätthålla god hygienisk standard. Den utökade lokalytan innebär att tillgänglighetskraven tillgodoses.

  Del av den medicinsk tekniska utrustningen som ska installeras på mottagningen är beviljad av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ytterligare MT-utrustning är äskad och ska upphandlas i samband med detta byggprojekt.

  Mottagningen kommer att utformas så att den kan fungera som redundans till nuvarande akutmottagning.

  Lokalplanering är utförd och en godkänd rumsfunktionsplanering (RFP) finns enligt tidigare uppdrag.

  Detta ärende avser att få starta den tekniska projekteringen för ombyggnation av lokalen.

 • Region Örebro län har tillsammans med Hallsbergs kommun och Länsgården AB tecknat en avsiktsförklaring att utveckla fastigheten Hallsberg Kullängen 1.

  Ett steg i detta är att bygga om för att skapa en modern och anpassad folktandvårdsklinik. Folktandvårdsnämnden har vid sitt sammanträde 2022-02-18 godkänt projektavtalet med tillhörande villkor för framtida hyresavtal.

  Det framtida hyresavtalet tecknas på 25 år med en preliminär hyresnivå om 2,3 miljoner kronor per år exklusive index. Antal kvadratmeter blir 800-1000 samt därutöver del av gemensamma lokalytor. Länsgården Fastigheter AB ska senast 6 månader innan meddela när tillträde kan ske. Beräknat färdigställandetid är mellan kvartal 3 2023 och kvartal 3 2024.

 • Region Örebro län har tillsammans med Hallsbergs kommun och Länsgården Fastigheter AB tecknat en avsiktsförklaring att utveckla fastigheten Hallsberg Kullängen 1.

  Ett steg i detta är att bygga om en tomställd yta för barn- och vuxenhabiliteringen så att de kan samlokaliseras med övriga verksamheter på Kullängen.

  Det framtida hyresavtalet tecknas på 25 år med en preliminär årshyresnivå om 1 400-2 000 kronor per kvadratmeter exklusive index. Antal kvadratmeter blir preliminärt 860 kvadratmeter samt därutöver del av gemensamma lokalytor. Länsgården Fastigheter AB ska senast sex (6) månader innan meddela när tillträde kan ske. Beräknat färdigställandetid är mellan kvartal 3 2023 och kvartal 3 2024.

 • Fastighetsnätet för överföring av datatrafik inom O-huset på Universitetssjukhuset Örebro är installerat i samband med att huset uppfördes 1996 och har idag uppnått sin maximala överföringskapacitet. För att säkerställa en framtida tillförlitlig datauppkoppling för vårdens behov behöver nätet nu uppgraderas. Under åren har ett mer mobilt arbetssätt utvecklats och därmed kommer i samband med denna uppgradering antalet anslutningsuttag också reduceras till att motsvara dagens behov. Samma slags uppgradering av fastighetsnätet har under 2018-2019 utförts i M-huset på sjukhusområdet och efter O-huset är B-huset näst i tur. Planering för uppgraderingen sker i samråd med Regionservice, IT och Regionservice, medicinsk teknik. Efter teknisk projektering har projektets investeringsvolym ökat. Detta beror såväl på att omfattningen blivit något större än förväntat samt att byggpriserna har ökat oväntat mycket. Därför sker en omföring från budgeterade medel i B-huset och dessa medel äskas åter inför 2023 års investeringsbudget.

 • Serverdrift ansvarar för design, installation, drift och underhåll av IT-infrastrukturen i den centrala server- och lagringsmiljön. Miljön är Windows, Unix och Linux. Region Örebro län använder virtuell teknik och den fysiska serverparken är inriktad mot bladserverteknik i två datahallar.

  Region Örebro läns nuvarande avtal med leverantör för server och datalagring löper ut 2022-09-30 varför upphandling av ny leverantör behöver initieras.

  Avtalsperioden är beräknad till totalt fyra (4) år fördelat på två (2) år med möjlighet till förlängning om ett (1) plus ett (1) år. Önskad avtalsstart är kvartal fyra år 2022. Det totala värdet för avtalet är estimerat till cirka 30 miljoner kronor.

 • Region Örebro läns nuvarande avtal för KPP-system, Ecomed, har löpt ut samt att leverantören avser att avveckla systemet ur sitt produktsortiment. Med anledning av detta behöver upphandling genomföras för att Hälso- och sjukvården ska ha ett systemstöd dels för att kunna kalkylera, följa upp, rapportera och prissätta såld vård utförd inom närsjukvård, specialistsjukvård och inom psykiatrivård. Kalkylerade kostnader används även för insamling av data till SKR, uppföljning, nationella jämförelser.

  Kostnader för nytt KPP-system inklusive kalkyleringsmodul beräknas uppgå till cirka 1 miljon kronor per år.

  Beräknad avtalsstart är den 2022-06-01 och avtalstid är sammanlagt tio (10) år fördelat på fem (5) år med möjlighet till förlängning om tre (3) år + två (2) år.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende multifunktionsskrivare med tillhörande serviceavtal för att tillgodose verksamheternas behov av nya skrivare med kompatibilitet med skrivarlösning ”Follow-print” samt att täcka behovet av serviceavtal både till nya- och befintliga skrivare.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen ”bäst förhållande mellan pris och kvalitet”.

  Avtalstiden är 2022-04-01 till 2024-03-31 med möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare 24 månader, dock med maximalt 12 månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden beräknas uppgå till cirka 15 miljoner kronor på anbudsområde 1 och cirka 4,6 miljoner kronor på anbudsområde 2.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende tvätt och textilservice för att tillgodose Region Örebro läns behov av tvätteritjänster och inköp av textilier.
  Upphandlingen har haft ett tydligt fokus på hållbarhet och innovation.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen Bästa pris.

  Avtalstiden är 2022-10-01 – 2026-09-30 med möjligheten att förlänga avtalet i två (2) år, dock maximalt med tolv månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden beräknas uppgå till cirka 240 miljoner kronor för tvätt och textiltjänsten.

 • Verksamheten på Fellingsbro folkhögskola i Fellingsbro har de senaste åren vuxit med nya kurser som genererat både fler deltagare och mer personal. Det har blivit svårare att lösa lokalfrågor i undervisningen schematekniskt, det är trångt i matsalen och det finns dessutom inte någon större samlingssal där man kan samla deltagare och personal. Deltagare med funktionsvariation med olika behov har blivit fler och detta ställer högre krav på anpassade lokaler.

  Mot bakgrund av detta har upphandling av utförandeentreprenad i formen av en generalentreprenad genomförts. Entreprenaden innefattar nybyggnation av aula samt ombyggnation av befintlig byggnad som tillgodoser skolans behov uppförs.

  Upphandlingen annonserades den 12 oktober 2021 via elektroniskt annonseringsverktyg. Sista dag för anbud var den 11 november 2021. Tilldelningsbeslut fattades vid Servicenämndens sammanträde den 9 december 2021. Region Örebro län har därefter dragit tillbaka det fattade tilldelningsbeslutet samt beslutat att avbryta upphandlingen då det har framkommit att förfrågningsunderlaget innehåller brister som kan ha förhindrat eller begränsat konkurrensen mellan leverantörerna.

  Upphandlingen annonserades på nytt den 20 januari 2022 via elektroniskt annonseringsverktyg. Sista dag för anbud var 21 februari 2022.

  Enligt tidplan ska byggnation pågå till och med kvartal 2 2023. Byggnaden bedöms vara verksamhetsklar under hösten 2023.

 • Anmälningsärenden:
  21RS11995, Avtal mellan Region Örebro län och Göteborgs Brandservice AB avseende bransskyddsutbildningar

  21RS6924-9, Personuppgiftsbiträdesavtal för Matilda

  21RS11701, Avtal mellan Region Örebro län och Procurator Sverige AB, Profilservice Nordic AB, Shoemed AB, SIKA FOOTWEAR A/S och Swedol AB avseende yrkesskor via Addas ramavtal 2020-2

  Meddelandeärenden:
  §12 RS Tidsplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022

 • § 27

  Förvaltningschefens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.