Hoppa över navigering
 • § 48

  Protokollsjustering

 • § 49

  Information Regionarkivet

 • En motion från Markus Allard (ÖrP) har inkommit till Region Örebro län den 13 februari 2023. Motionsförslaget till regionfullmäktige är att ”regionen ska sluta köpa konst för pengarna och påbörja en utförsäljning av redan inköpta konstverk”.

  Ärendet har remitterats till servicenämnden som föreslår att motionen ska avslås.

 • Örebro universitet hyr Campus USÖ (X-huset, Läkarutbildningen) av Region Örebro län. Då befintligt avtal upphör efter tio år behöver nu ett nytt avtal tecknas där avtalstiden igen uppgår till tio år med start 2023-11-01. Hyresavtalet utgår från den självkostnadsprincip som det tidigare har avtalats om gällande läkarutbildningens lokaler. Då självkostnadsprincipen utgår från att Region Örebro län har en extern finansiering där räntekostnaden ingår i hyran ska hänsyn i det nya kontraktet tas till aktuell räntenivå. Lånen för byggnaden ska bindas om. Sedan 2013 när byggnaden uppfördes har en påbyggnad och en tillbyggnad genomförts och samtliga ytor kommer att ingå i det nya kontraktet. Örebro Universitets styrelse har godkänt det nya kontraktet.

 • I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2019 fick regionstyrelsen i uppdrag att utreda om Region Örebro län äger fastigheter (mark eller byggnad) som är lämpliga att sälja, uppdrag 64.

  Uppdraget mynnade ut i att följande fastigheter bedömdes lämpliga att sälja:
  - Kristinagården (Östra Tullen 1 och Askersund 1:67) Askersund, hyresgäst
  Askersunds kommun som bedriver dagvård, förskola mm. Det finns även ett
  antal privata hyresgäster som hyr lägenheter.
  - Älvtomta (Vitsippan 2) Örebro, hyresgäst Örebro kommun som har kontor
  för hemsjukvården i lokalerna.
  - Gräsgatan (Bolmörten 1) Örebro, hyresgäst Örebro kommun som
  bedriver gruppboende i husen.
  - Karlskoga dagcenter (Inspektören 2), Karlskoga kommun har hyrt, men
  lokalen är uppsagd.
  - Nora Vårdcentral (Rosen 11), försäljning av fastigheten har skett till
  Länsgården AB enligt beslut i servicenämnden 2020-11-10 § 88.

  För fastigheten Bolmörten 1 (Gräsgatan) har ett köpekontrakt upprättats med villkor om nödvändiga politiska beslut.

 • Servicenämndens delårsrapport är uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget för 2023, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Redovisning och uppföljning sker också av nämndens uppdrag och internkontrollplan.

  Uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget 2023 sker vid två tillfällen per år, vid delårsrapporteringen per den 31 juli samt på helår med verksamhetsberättelse.

 • Anmälningsärenden:
  1. 23RS7490, Försäljning av fastigheter - Köpekontrakt Bolmörten 1 (Gräsgatan)
  2. 23RS4567-4, Tilldelningsbeslut Upphandling av Inredningsarkitekt, nytt tilldelningsbeslut
  3. 23RS2180, Tilldelningsbeslut Upphandling av ramavtal Serviceuppdrag plåtarbeten
  4. 23RS6285, Avtal avseende Service och support Health Connect
  5. 22RS5954-2, Tilläggsavtal samt bilaga avseende licens till Health Connect
  6. 23RS6890, Avtal med Stena Recycling AB avseende hämtning av sekretessavfall
  7. 23RS7256, Avtal med Reitan Convenience Sweden AB avseende kioskverksamhet vid USÖ
  8. 23RS7255, Avtal med Högskolerestauranger AB avseende caféverksamhet USÖ
  9. 23RS6889, Avtal med Stena Recycling AB avseende avfallshantering
  10. 23RS5562, Avtal med Epoch Stockholm AB avseende gåvor till medarbetare som arbetat 25 år till Region Örebro län - Armbandsur till herr och dam
  11. 23RS5610, Avtal med ISS Facility Services AB avseende Externa städtjänster objektområde 2 och 3
  12. 23RS5607, Avtal med Forenede Service AB avseende externa städtjänster objektområde 1
  13. 23RS5612, Avtal med KLENI AB avseende externa städtjänster objektområde 4 och 5
  14. 22RS2444-15, Avbrytande av upphandling avseende färskt bröd
  15. 22RS4632-13, Avbrytande av upphandling av Tråg och lockmaterial till Regionservice kostavdelning
  16. 22RS11570-3, etablering av projektkontor
  17. 23RS8481, Avslagsbeslut avseende begäran om allmänna handlingar
  18. 23RS6487, Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) R7e-arkiv Region Dalarna
  19. 22RS12521-4, tilldelningsbeslut i upphandling av Ramavtal konsulter till fastighet
  20. 22RS12521-6, avbrytandebeslut i upphandling av Ramavtal konsulter till fastighet
  21. 22RS12521-7, nytt tilldelningsbeslut i upphandling av Ramavtal konsulter till fastighet

  Meddelandeärenden:
  1. Beslut om ändrad nomenklatur av chefsnivå C inom Regionservice
  2. Periodrapport maj 2023

 • § 55

  Förvaltningschefens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.