Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC genomfört en granskning av investeringsprojektet H-huset. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt följsamhet till budget och tidplan samt att beställd funktion erhållits.

  Revisorerna har bedömt att regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt att projektet levererats enligt budget och tidsplan, att beställd funktion erhållits samt att få eller inga avvikelser avseende ekonomi, tidsplan och funktion har verifierats. Man bedömer att projektet präglats av en detaljerad ekonomistyrning.

  Av revisorernas granskning framgår dock att man bedömer att protokollförd redovisning till servicenämnden inte erhållits vid mer än ett tillfälle samt att det råder oklarhet kring vilken nämnd som ska erhålla slutrapporteringen. Utifrån denna bedömning rekommenderar revisorerna servicenämnden att tillse att fastställd rutin om slutrapportering av byggprojekt fullt ut implementeras.

  Av Område fastigheters kvalitetsledningssystem K2, framgår att i projekt över tio miljoner kronor ska fastighetsförvaltare informera servicenämnden om utfallet i genomfört projekt (K2 avsnitt ”Bygga/uppföljning” dokumentnummer 492833 R7). Någon information till servicenämnden har inte genomförts. Aktuell slutrapport är under färdigställande och ska delges regionstyrelsen, servicenämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden under våren 2023.

  Utöver det kommer fastighetschef säkerställa att rutinen implementeras i Område fastigheter och tillämpas på de projekt som berörs. Rutin – ärendeberedning inom Regionservice inför politiska beslut ska kompletteras med kommunicerande skrivning för att förtydliga att information ska ske.

  Bilagor

 • Tillnyktringsenhetens gamla lokaler står idag tomma efter att de flyttat. En fuktskada har gjort att delar av lokalen har rivits ur för att kunna torkas och nu håller lokalerna på att återställas, detta sker med budgetmedel från Regionservice fastigheter. I samband med återställning vill Hälso- och sjukvårdsförvaltningen göra en del lokalanpassningar för den nya verksamheten som ska nyttja lokalerna. För att inte fördröja projektet i väntan på budgetbeslut 2024 har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslagit att omföra medel om 1,8 miljoner kronor från budgetrad; Byggnadsinvestering i samband med MT-investering i tilläggsbudgeten 2023 till rad; HS verksamhetsförändringar, för att sedan användas till anpassning av dessa lokaler. De 1,8 miljoner kronorna är möjliga att omföra på grund av ett flertal mindre projekt som inte nyttjat sina förväntade budgetmedel.

  Bilagor

 • Region Örebro län har upphandlat tjänst för snöröjning. Nuvarande avtal löper ut 2023-09-30 varför en ny upphandling måste initieras.

  Upphandlingen avser ett snöröjningsavtal för samtliga logistikområden inom Region Örebro län. I tjänsten ingår ansvar för snöröjning enligt den rutin som är framtagen av Område fastigheters driftgrupp park. Avtalet innebär att snöröjning utförs under veckans alla dagar och styrs efter behov och bortforsling av snö. Halkbekämpning utförs och ingår i avtalet för upphandlade tjänster. Sandupptagning ingår ej i avtalet, detta upphandlas separat då sandupptagningen till stor del utförs i egen regi.

  Upphandlingen omfattar inte snöröjning och halkbekämpning vid Universitetssjukhuset i Örebro som sker i egen regi.

  Beräknad avtalstid uppgår till totalt fyra (4) år fördelat enligt följande två (2) år med två optionsår om ett (1) år + ett (1) år.

  Avtalsvärdet uppgår till 18 000 000 kronor fördelat på 4 500 000 kronor per år varav 1 300 000 kronor avser en årlig fast avgift, där tre röjningstillfällen ingår.

  Bilagor

 • Region Örebro län äger och förvaltar hydroterapibassänger runtom i länet. De två bassängerna på Universitetssjukhuset i Örebro ligger i M-huset och dessa togs i bruk 1992.

  En förstudie kring renovering av bassängerna har utförts tidigare år och där man konstaterat att för att säkerställa framtida möjligheter till sjukvårdsverksamhet behöver en omfattande renovering genomföras. Både teknik, ytskikt och reningsanläggning har i stora delar nått sin tekniska livslängd.

  Servicenämnden har 2021-09-06 fattat beslut om att starta teknisk projektering av (BP2) och en upphandling av totalentreprenad för att genomföra rotrenoveringen behöver därför initieras.

  Bilagor

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende externa städtjänster.

  Region Örebro läns mål med upphandlingen är att tillhandahålla externa städtjänster med stort fokus på hygien och hållbarhet vad gäller socialt, miljömässigt och ekonomiskt till regionens verksamheter och Svealandstrafiken AB.

  Utgångspunkten är att de externa städtjänsterna, ska tillgodose Region Örebro läns behov av regelmässig städning samt vid behov även storstädning, fönsterputs, golvvård och tilläggstjänster som kaffeservice och flyttstädning till specifika enheter inom Folktandvården, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt övriga verksamheter inom Region Örebro län.

  Stort fokus har legat på hållbarhet, bland annat de städkemikalier som används vid utförandet av tjänsten, samt att även städtjänsten i sig ska vara miljömärkt. Detta för att minimera kemikalier och för att upprätthålla ställda krav.

  Upphandling har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen lägst pris.

  Avtalet gäller under perioden 2023-09-01 – 2025-08-31 med option för köparen om förlängning med sammanlagt 24 månader, dock med maximalt tolv (12) månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden inklusive optioner beräknas uppgå till cirka 43 miljoner kronor för Region Örebro län.

 • Anmälningsärenden:
  1. 23RS2511, Avtal Dryckesautomater 2022 - Område 4: Vattenautomater
  2. 23RS2340, Avtal mellan Region Örebro län och Tele2 Sverige AB avseende nätverksprodukter
  3. 23RS3228, Avtal Dryckesautomater 2022 - Område 2: Återbrukade kaffeautomater
  4. 22RS8306-1 - 4, Upphandling av luftfilter

  Meddelandeärenden:
  1. Svar till avdelning 96 angående namninsamling fri parkering USÖ
  2. Periodrapport servicenämnden mars 2023
  3. Anmälan av remitterad motion från Markus Allard (ÖrP) om att sluta köpa konst för skattepengar

 •   8

  Förvaltningschefens information

 •   9

  Omvärldsseminarium/work shop

 •   10

  Presentationer

 • § 31

  Protokollsjustering

 • På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC genomfört en granskning av investeringsprojektet H-huset. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt följsamhet till budget och tidplan samt att beställd funktion erhållits.

  Revisorerna har bedömt att regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt att projektet levererats enligt budget och tidsplan, att beställd funktion erhållits samt att få eller inga avvikelser avseende ekonomi, tidsplan och funktion har verifierats. Man bedömer att projektet präglats av en detaljerad ekonomistyrning.

  Av revisorernas granskning framgår dock att man bedömer att protokollförd redovisning till servicenämnden inte erhållits vid mer än ett tillfälle samt att det råder oklarhet kring vilken nämnd som ska erhålla slutrapporteringen. Utifrån denna bedömning rekommenderar revisorerna servicenämnden att tillse att fastställd rutin om slutrapportering av byggprojekt fullt ut implementeras.

  Av Område fastigheters kvalitetsledningssystem K2, framgår att i projekt över tio miljoner kronor ska fastighetsförvaltare informera servicenämnden om utfallet i genomfört projekt (K2 avsnitt ”Bygga/uppföljning” dokumentnummer 492833 R7). Någon information till servicenämnden har inte genomförts. Aktuell slutrapport är under färdigställande och ska delges regionstyrelsen, servicenämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden under våren 2023.

  Utöver det kommer fastighetschef säkerställa att rutinen implementeras i Område fastigheter och tillämpas på de projekt som berörs. Rutin – ärendeberedning inom Regionservice inför politiska beslut ska kompletteras med kommunicerande skrivning för att förtydliga att information ska ske.

 • Tillnyktringsenhetens gamla lokaler står idag tomma efter att de flyttat. En fuktskada har gjort att delar av lokalen har rivits ur för att kunna torkas och nu håller lokalerna på att återställas, detta sker med budgetmedel från Regionservice fastigheter. I samband med återställning vill Hälso- och sjukvårdsförvaltningen göra en del lokalanpassningar för den nya verksamheten som ska nyttja lokalerna. För att inte fördröja projektet i väntan på budgetbeslut 2024 har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslagit att omföra medel om 1,8 miljoner kronor från budgetrad; Byggnadsinvestering i samband med MT-investering i tilläggsbudgeten 2023 till rad; HS verksamhetsförändringar, för att sedan användas till anpassning av dessa lokaler. De 1,8 miljoner kronorna är möjliga att omföra på grund av ett flertal mindre projekt som inte nyttjat sina förväntade budgetmedel.

 • Region Örebro län har upphandlat tjänst för snöröjning. Nuvarande avtal löper ut 2023-09-30 varför en ny upphandling måste initieras.

  Upphandlingen avser ett snöröjningsavtal för samtliga logistikområden inom Region Örebro län. I tjänsten ingår ansvar för snöröjning enligt den rutin som är framtagen av Område fastigheters driftgrupp park. Avtalet innebär att snöröjning utförs under veckans alla dagar och styrs efter behov och bortforsling av snö. Halkbekämpning utförs och ingår i avtalet för upphandlade tjänster. Sandupptagning ingår ej i avtalet, detta upphandlas separat då sandupptagningen till stor del utförs i egen regi.

  Upphandlingen omfattar inte snöröjning och halkbekämpning vid Universitetssjukhuset i Örebro som sker i egen regi.

  Beräknad avtalstid uppgår till totalt fyra (4) år fördelat enligt följande två (2) år med två optionsår om ett (1) år + ett (1) år.

  Avtalsvärdet uppgår till 18 000 000 kronor fördelat på 4 500 000 kronor per år varav 1 300 000 kronor avser en årlig fast avgift, där tre röjningstillfällen ingår.

 • Region Örebro län äger och förvaltar hydroterapibassänger runtom i länet. De två bassängerna på Universitetssjukhuset i Örebro ligger i M-huset och dessa togs i bruk 1992.

  En förstudie kring renovering av bassängerna har utförts tidigare år och där man konstaterat att för att säkerställa framtida möjligheter till sjukvårdsverksamhet behöver en omfattande renovering genomföras. Både teknik, ytskikt och reningsanläggning har i stora delar nått sin tekniska livslängd.

  Servicenämnden har 2021-09-06 fattat beslut om att starta teknisk projektering av (BP2) och en upphandling av totalentreprenad för att genomföra rotrenoveringen behöver därför initieras.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende externa städtjänster.

  Region Örebro läns mål med upphandlingen är att tillhandahålla externa städtjänster med stort fokus på hygien och hållbarhet vad gäller socialt, miljömässigt och ekonomiskt till regionens verksamheter och Svealandstrafiken AB.

  Utgångspunkten är att de externa städtjänsterna, ska tillgodose Region Örebro läns behov av regelmässig städning samt vid behov även storstädning, fönsterputs, golvvård och tilläggstjänster som kaffeservice och flyttstädning till specifika enheter inom Folktandvården, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt övriga verksamheter inom Region Örebro län.

  Stort fokus har legat på hållbarhet, bland annat de städkemikalier som används vid utförandet av tjänsten, samt att även städtjänsten i sig ska vara miljömärkt. Detta för att minimera kemikalier och för att upprätthålla ställda krav.

  Upphandling har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen lägst pris.

  Avtalet gäller under perioden 2023-09-01 – 2025-08-31 med option för köparen om förlängning med sammanlagt 24 månader, dock med maximalt tolv (12) månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden inklusive optioner beräknas uppgå till cirka 43 miljoner kronor för Region Örebro län.

 • Anmälningsärenden:
  1. 23RS2511, Avtal Dryckesautomater 2022 - Område 4: Vattenautomater
  2. 23RS2340, Avtal mellan Region Örebro län och Tele2 Sverige AB avseende nätverksprodukter
  3. 23RS3228, Avtal Dryckesautomater 2022 - Område 2: Återbrukade kaffeautomater
  4. 22RS8306-1 - 4, Upphandling av luftfilter

  Meddelandeärenden:
  1. Svar till avdelning 96 angående namninsamling fri parkering USÖ
  2. Periodrapport servicenämnden mars 2023
  3. Anmälan av remitterad motion från Markus Allard (ÖrP) om att sluta köpa konst för skattepengar

 • § 38

  Förvaltningschefens information

 • § 39

  Omvärldsseminarium

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.