Hoppa över navigering
 • § 56

  Protokollsjustering

 • Region Örebro läns förvaltnings AB ägs till 100 procent av Region Örebro län. Bolaget är moderbolag till ett antal regionala bolag. I januari i år tog Region Örebro läns förvaltnings AB beslut om att regionen är arkivmyndighet för bolaget. I Region Örebro län är det servicenämnden som är arkivmyndighet.

  I syfte att ge de regionala bolagen möjlighet att uppfylla kraven i arkivlagen och få hjälp och stöd för detta av regionarkivet har ett ramavtal tagits fram.

  Servicenämnden föreslås fastställa detta ramavtal samt fastställa delegation för Regionservice förvaltningschef att fatta beslut om de olika enskilda avtalen utifrån ramavtalet.

 • Region Örebro län planerar att bygga om samt renovera Örebro Läns Museum.
  För att genomföra detta behöver allmän platsmark användas för att anlägga installationer i mark och utföra ytbeläggningar och säkerställa utrymningsväg från lokalen. Även annan allmän platsmark kan komma i anspråk inom ramen för renoveringen. Eftersom Örebro kommun äger den allmänna platsmarken tecknas ett nyttjanderättsavtal om 25 år för att reglera markanvändningen. Detta kostar 3500 kr/år och indexregleras varje år.

 • För att fortsatt säkerställa person- och driftsäkerheten i samband med hisstransporter inom Region Örebro läns lokaler på Universitetssjukhusets område i Örebro har ett antal hissar planerats för löpande ombyggnad under år 2023 – 2025. Moderniseringen avser 13 stycken personhissar, fyra stycken varupersonhissar, samt tolv stycken sänghissar i befintliga schakt. Upphandlingen avser entreprenör för ombyggnad av sex stycken hissar med option att kunna beställa ytterligare 23 hissar Avtalstiden löper mellan 2023-11-01 – 2027-10-31.

 • Förslag redovisas för servicenämndens ordinarie sammanträdesdatum för år 2024.

 • Henrik Johansson (L) har lämnat in ett ledamotsinitiativ till servicenämnden där han yrkar på följande,

  1. Ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt innan den siste december 2023, tillsammans med säkerhetsavdelningen, utreda hur egen förmågan för aktiv brandbekämpning kan ske i egen organisation. Sjukhusbrandkår och brandvakter bör finnas vid alla regionens sjukhus.

  2. Ge förvaltningen i uppdrag att omgående upphandla inköp och montering av laminerade glas med högsta skyddsklass för alla regionens akutmottagningar. Därtill bör akutmottagningar och operativ verksamhet kunna slå om till slutna luftsystem, vilket också kan upphandlas separat.

  3. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur en stärkt skyddsklass kan införas vid regionens samtliga akutmottagningar innan den sista december 2023. Detta inkluderar även införande av skyddsvakter alla dygnets timmar vid samtliga av regionens akutmottagningar.

  4. Ge förvaltningen i uppdrag utreda hur personal som har återkommande närvaro vid akutmottagningar skyndsamt blir föremål för säkerhetsprövning. Inkluderar även externt anlitad personal. HÖG PRIO.

  5. Ge förvaltningen i uppdrag utreda hur identitetskontroll av såväl patienter som anhöriga kan införas vid samtliga akutmottagningar i regionen.

  Efter genomgång av Henrik Johanssons (L) yrkanden kan det konstateras att inga av hans yrkande faller inom ramen för servicenämndens uppdrag. Mot bakgrund av detta avvisas ledamotsinitiativet.

 • Anmälningsärenden:
  1. 22RS6720-33, Tilldelningsbeslut avfallshantering
  2. 23RS2440-33, Tilldelningsbeslut snöröjning och halkbekämpning
  3. 23RS8800-1, Avtal med Svensk Cater AB avseende livsmedel – bryggerivaror
  4. 23RS4163-4, Avbrytandebeslut gällande renovering av badanläggning vid
  rehabiliteringen på Universitetssjukhuset i Örebro
  5. 23RS8472-1, Avtal mellan Region Örebro län och Coromatic AB avseende drifttjänster för fastighet och datacenter
  6. 20RS1145-1, Avtal mellan Region Örebro län och Loomis Sverige AB om värdetransport, kontantuppräkning och växelförsörjning
  7. 23RS5001-1, Avtal mellan Region Örebro Län och Hisscentralen avseende hisservice
  8. 23RS3324-1, Avtal mellan Region Örebro Län och Linde gas AB avseende medicinska gaser
  9. 22RS8560-7, Avbrytandebeslut avseende julgåva 2022
  10. 23RS2525-1, Delaktivering för IT-investering
  11. 23RS2525-2, Delaktivering för IT-investering
  12. 23RS2525-3, Delaktivering för objekt datacenter, investering 2023
  13. 23RS9783-1, Beslut om åtgärder för att minska
  kostnaderna vid regionservice

  Meddelandeärende:
  1. Ekonomirapport för Regionservice augusti 2023
  2. Ekonomirapport för Regionservice september 2023

 • § 63

  Beredning servicenämndens verksamhetsplan med budget 2024

 • § 64

  Aktuellt från Inköp och upphandling

 • § 65

  Förvaltningschefens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.